Een Schoner Woord/Alles

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
aal tempel (la.) Zie ook godshuis☉, bedehuis☉.
aalling tempelier (fr.)
aanblazing aspiratie (fr.)
aandeelhouder shareholder (en.)
aandrift instinct (fr.)
aanhalen citeren (la.)
aanhaling citaat (la.), quote (en.)
aanhouden arresteren (fr.)
aankondigen adverteren (fr.)
aankondiging advertentie (fr.), annonce (fr.)
aanmelden inloggen (en.)
aanmeldgegevens inloggegevens (en.)
aanpassen adapteren (fr.)
aanpassing adaptatie (fr.)
aanraakscherm touch screen (en.)
aanraking contact (fr.) Zie ook verbinding, voeling.
aansporen pushen (en.) Zie ook duwen.
aanspreken appelleren (fr.)
aantekening notitie (la.)
aantonende wijs indicatief (fr./la.)
aantrekking attractie (fr.) Zie ook aantrekkelijkheid, aantrekkingskracht, bezienswaardigheid, vermakelijkheid.
aanvaardbaar acceptabel (fr.) Zie ook aannemelijk.
aanvaarden accepteren (fr.) Zie ook aannemen.
aanvaarding acceptatie (fr.) Zie ook aanneming.
aanvallend agressief (fr.)
aanvallendheid agressie (fr.)
aanvaller agressor (en.)
aanvalster
aanvankelijk in eerste instantie (nl.+fr.) Zie ook in het begin.
aanvoegende wijs conjunctief (la.), subjunctief (la.)
aanvullend extra (la.), additioneel (fr.) Zie ook toegevoegd.
aanwakkeren activeren (fr.)
aanwerk project (la.)
aanwinst acquisitie (fr.)
aanzicht aspect (fr.) Zie ook vooruitzicht, verschijningsvorm.
aard natuur (fr./la.) Natuur staat ook op woordenlijst Een Omarmd Woord woordenlijst, vanwege o.a. natuurkunde.
aards natuurlijk (fr.+nl.) Zie ook uiteraard (bw.).
aardbark aardschors (fr.)
aardbol globe (fr.) Zie ook wereldbol.
aardkorstkunde tektoniek (gr.)
aardkorstkundig tektonisch (la.)
aardman goblin (en.)
aars anus (la.)
aarslijk anaal (fr.)
aartsmoeder matriarch (la.)
aartsvader patriarch (la.)
aas ace (en.)
achterbak kofferbak (fr.)
achterstellen marginaliseren (fr.)
achtervang back-up (en.) Zie ook rugdekking.
achtervoegsel suffix (la.)
achterzijde achterkant (la.)
afdruk print (en.) Zie ook uitdraai.
afdrukken printen (en.) Zie ook uitdraaien.
afdrukker printer (en.) Zie ook uitdraaier.
afgevaardigde♂♀ gedeputeerde (fr.)
afmaker killer (en.) Niet te verwarren met killer (de vergrotende trap van kil).
afmelden uitloggen (en.)
aftakking categorisatie (fr.)
aftredend demissionair (fr.)
africhten trainen (en.) Zie ook oefenen.
africhter (m.)
africhtster (v.)
trainer (en.) Zie ook oefenmeester, oefenmeesteres.
africhting training (en.) Zie ook oefening.
afspeellijst playlist (en.)
afspraak deal (en.) Zie ook overeenkomst.
afsnijdsel segment (fr.)
afvaardigen deputeren (fr.)
afvaardiging deputatie (fr.)
afwezig absent (fr.)
afwezigheid absentie (fr.)
afwisselen variëren (fr.)
afzetten amputeren (fr.)
afzetting amputatie (fr.)
afzichtelijk wanstaltig (du.)
afzondering quarantaine (fr.)
afzonderlijk individueel (fr.)
alaam apparatuur (du.)
alledaags ordinair (fr.) Zie ook onbeschaafd.
alleenheerschappij dictatuur (fr./la.)
alleenheerser dictator (la.)
alleenheerseres
Allerheiligenavond All Hallows Eve (en.), Halloween (en.) Zie ook Allerheiligen (feestdag gevierd op 1 slachtmaand) en Allerzielen (feestdag gevierd op 2 slachtmaand).
ambtelijk officieel (fr.) Zie ook onambtelijk.
andersdenkende dissident (fr.)
andessteen andesiet (du.)
antwoorder respondent (la.)
antwoordster
apenstaartje (@) at sign (en.)
arbeidsgenootschap arbeidsorganisatie (nl.+fr.)
aterling bastaard (fr.), avetronk (fr.), avonddronk (nl.)
Avondland Europa (la.)
Avondlander Europeaan (fr.)


B

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
baat profijt (fr.) Zie ook voordeel.
bark boomschors (fr.)
barkmolen schorsmolen (fr.)
barnkracht elektriciteit (en.)
barnkrachtig elektrisch (la.)
barnmatig elektronisch (en.)
bedaren kalmeren (fr.)
bedeesd timide (fr.) Zie ook verlegen.
bedhoofd head board (en.) Zie ook hoofdeinde.
bediener server (en.)
bedrieglijk frauduleus (fr.)
bedrijving praktijk (fr.) Zie ook beoefening.
beeldmerk logo (en.) Zie ook naambeeld.
beeldbepalend iconisch (la.)
beeldscherm monitor (en.)
beeldspraak allegorie (fr.)
beeldsprakelijk allegorisch (fr.)
beeldverhaal cartoon (en.), strip (en.)
beeldvester camera (la.)
beeltenis portret (fr.)
begaafdheid talent (la.)
begelden financieren (fr.)
begeleiden accompagneren (fr.)
begin start (en.) Zie ook aanvang.
beginselen roots (en.) Zie ook wortels.
begripsbepaling definitie (fr.)
behagen pleasen (en.), plezieren (fr.)
beheer administratie (fr.)
beheerder (m.)
beheerster (v.)
administrateur (fr.), administrator (en.)
beheerlijk administratief (fr.)
beheren administreren (fr.)
behuwdbroeder
behuwdbroer
schoonbroeder (nl.*), schoonbroer (nl.*), zwager (du.)
behuwddochter schoondochter (nl.*)
behuwdmoeder schoonmoeder (nl.*)
behuwdvader schoonvader (nl.*)
behuwdzoon schoonzoon (nl.*)
behuwdzus
behuwdzuster
schoonzus (nl.*), schoonzuster (nl.*), zwagerin (du.)
bekoorlijk charmant (fr.)
bekoring charme (fr.)
bekwaam capabel (fr.)
bekwaamheid capaciteit (fr.)
bel bubbel (en.)
belagen stalken (en.) Zie ook dwangvolgen.
belager stalker (en.) Zie ook dwangvolger.
belangrijk important (fr.)
belangrijkheid importantie (fr.)
belangstellende♂♀ geïnteresseerde (fr.) Zie ook belanghebbende.
belangstelling interesse (fr.)
belangwekkend interessant (fr.)
beleggen investeren (fr.)
belijder confessor (la.)
benadrukken accentueren (fr.)
beoordeling recensie (la.) Zie ook beschouwing.
bepaling clausule (fr.)
beschadigd defect (la.)
beschaven civiliseren (fr.)
beschaving cultuur (fr.), civilisatie (fr.) Zie ook bebouwing♀, beschaafdheid♀ (dichterlijk).
beschavingsmatig cultureel (fr.) Zie ook beschaafdheidsmatig (dichterlijk).
bespiegeling reflectie (la.) Zie ook weerschijn, overpeinzing.
bespijzing catering (en.)
bestanddeel component (la.)
besteden spenderen (la.)
bestempelen labelen (en.)
besturen runnen (en.)
bestuurslichaam college (fr.) Zie ook onderwijsinstelling.
betaam fatsoen (fr.)
betamelijk fatsoenlijk (fr.+nl.)
betamelijkheid fatsoenlijkheid (fr.+nl.)
betogen demonstreren (fr.)
betoger (m.)
betoogster (v.)
demonstrant (fr.)
betoging demonstratie (fr.)
betoveren fascineren (fr.) Zie ook boeien.
betoverend fascinerend (fr.) Zie ook boeiend.
betovering fascinatie (fr.)
betrekking relatie (fr.) Zie ook verhouding, liefdesverhouding.
betrokkenheid engagement (en.) Zie ook verloving.
betwisten debatteren (fr.)
betwisting debat (fr./en.)
bevalligheid gratie (la.)
bevlieging rage (fr.), hype (en.) Niet te warren met Engels rage.
bevolking populatie (fr.)
bevoorhoofden confronteren (fr.)
bevooroordeeld biased (en.)
bevordering promotie (fr.)
bevraagster (v.)
bevrager (m.)
interviewer (en.)
bevragen interviewen (en.)
bevrezen intimideren (fr.)
bevrezing intimidatie (fr.)
bevruchting conceptie (fr.)
beweger motor (la.) Zie ook razer.
beweren claimen (en.) Zie ook eisen, opeisen, vorderen.
bewering claim (en.) Zie ook eis, stelling, vordering.
bewerken editing (en.)
bewerker (m.)
bewerkster (v.)
editor (en.) Zie ook opsteller (m.), opstelster (v.).
bewijsgrond argument (fr.)
bewijsvoeren argumenteren (fr.)
bewijsvoering argumentatie (fr.)
bewilligen honoreren (fr.)
bewindschap ministerschap (fr.+nl.)
bewindshof ministerie (la.)
bewindshoofd premier (fr.)
bewindsman
bewindsvrouw
minister (fr.)
bewindsmannen (m.)
bewindsvrouwen (v.)
bewindslieden (g.)
ministers (fr.)
bewindsraad kabinet (fr.)
bewindsraadsvorming kabinetsformatie (fr.)
bewogenheid dynamiek (fr.) Zie ook krachtenspel.
bewoorden formuleren (fr.) Zie ook opstellen.
bezwaar probleem (du./fr.) Zie ook belemmering, hindernis, moeilijkheid, vraagstuk.
bezielen inspireren (fr.)
bij vergissing per ongeluk (la.+nl.)
bijdrage contributie (fr.)
bijdragen contribueren (fr.)
bijknippen trimmen (en.)
bijknipper trimmer (en.)
bijschrift caption (en.) Zie ook onderschrift.
bijtende potas kaliumhydroxide (la.)
bijvoeglijk naamwoord adjectief (la.)
bijwerken updaten (en.) Zie ook inlichten.
bijwoord adverbium (la.)
bijzonder speciaal (fr.) Zie ook uitzonderlijk.
bijzonderheid detail (fr.) Zie ook kleinigheid, onderdeel.
billijk fair (en.) Zie ook eerlijk, rechtvaardig.
binnendringen infiltreren (fr.)
binnensaders intraveneus (fr.)
binnenspiers intramusculair (fr.)
blaak vlam (fr.)
bladeraar browser (en.) Zie ook webverkenner.
bladzijde pagina (la.)
blaker fakkel (la.), toorts (fr.)
blijspel komedie (la.)
bloedarmoede anemie (la.)
bloeimaand mei (la.)
blootstellen exposen (en.)
blootstelling exposure (en.)
boedgenoot celgenoot (la.)
boedgenote celgenote (la.)
boekbewaarder bibliothecaris (la.)
boekbewaarster
boekerij bibliotheek (fr.)
boekkeuren censureren (fr.)
boekkeuring censuur (fr./la.) Zie ook boekkeurderij.
boekschouwer accountant (en.)
boekschouwing accountancy (en.)
bolwerk bastion (fr.)
bondgenootschap alliantie (fr.)
bonzer kanon (fr.)
borstbeeld buste (fr.)
botsing conflict (la.)
bovenlucht ether (la.)
bouwkunst architectuur (fr.)
bouwkunstig architectonisch (fr.)
bouwmeester architect (fr.)
bouwsel constructie (fr.) Zie ook bouw.
bovenas top-as (en.)
braken kotsen (du.)
brandoffer holocaust (fr.)
brandstofongeld brandstofaccijns (nl.+la.)
breedvoerig gedetailleerd (fr.)
brij puree (fr.)
broddelaar amateur, hobbyist (en.) Zie ook knoeier, prutser, liefhebber, liefhebster.
buigzaam flexibel (fr.)
buikloop diarree (fr.)
buitenstaander outsider (en.)
burgerdom bourgeoisie (fr.) Zie ook burgerij.
burgerlijk jaar kalenderjaar (du.)
burgerman plebejer (la.)
burgervrouw
burgervrouwe(deftig)
burggraaf kastelein (fr.)
burggraafschap kasselrij (fr.)


C

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


D

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
dagstelling datum (la.)
dagwijzer agenda (la.) Zie ook bespreeklijst.
dal vallei (fr.)
dampkring atmosfeer (gr.)
deeltijds parttime (en.)
delfbrandstof fossiele brandstof (fr.+nl.)
delfkracht fossiele energie (fr.+fr.)
delfstof mineraal (fr.) Zie ook ertshoudend.
denkbeeld idee (fr.) Zie ook gedachte.
denkbeelder (m.)
denkbeelderes (v.)
ideoloog (fr.) Zie ook zienswijzer (m.), zienswijzeres (v.)
denkbeeldig fictief (fr.) Zie ook verdicht.
denkbeeldkunde ideologie (fr.), ideeënleer (fr.) Zie ook zienswijze.
denkbeeldkundig ideologisch (du.) Zie ook zienswijzig.
deskundige expert (fr.)
deskundigheid expertise (fr.)
deun melodie (fr.) Zie ook wijsje.
dichter poëet (fr.)
dichteres
dichterlijk poëtisch (fr.)
dichtkunst poëzie (fr.)
diender politieagent (fr.)
dienderes politieagente (fr.)
dienen fungeren (la.) Zie ook optreden.
diepbraden frituren (fr.)
diepbrader friteuse (fr.)
dierkunde zoölogie (fr.)
dodensprong salto (it.) Salto is een afkorting van salto mortale (dodensprong).
doel goal (en.) Zie ook doelpunt.
doelmatig functioneel (la.)
doeltreffend efficiënt (fr.)
doordacht strategisch (de.)
doorkijken scannen (en.) Zie ook inlezen, vluchtig doornemen.
doorklik click-through (en.)
doorslaggevend cruciaal (fr.)
doorzicht perspectief (fr.) Zie ook doorzichtkunde, gezichtspunt, vergezicht.
draad thread (en.)
draaggolf signaal (fr.) Zie ook teken.
draaimolen carrousel (fr.)
dracht foetus (la.)
dranker alcoholist (la.)
drankeres
drankzucht alcoholisme (la.)
draskoorts moeraskoorts (fr.+nl.), malaria (it.)
drasland moeras (fr.)
drievuldigheid triniteit (la.)
droombeeld ideaal (fr.), utopie (en.)
druk stress (en.) Zie ook spanning.
duimnagel thumbnail (en.)
Duitsvorming Germanisme (fr.)
duizendjaar millennium (la.)
duizendste promille (la./it.?)
dwaler planeet (fr.) Zie ook dwaalster.
dwaling abuis (fr.) Zie ook fout, vergissing.
dwangmaatregel sanctie (fr., en.)
dwangvoorstelling obsessie (fr.)
dweepziek fanatiek (fr.)
dweper fanatic (en.), fanatiekeling (la.), fanaat (la.) Voor het Engelse leenwoord 'fan' gebezigd als afkorting van 'fanatic', zie liefhebber.
dwingelandij tirannie (fr.)


E

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
echtzin realisme (fr.)
edelman patriciër (la.)
edelvrouw
edelvrouwe(deftig)
eenvoudig simpel (fr.)
eerbied respect (fr.)
eerbiedig respectvol (fr.) Oorsprong van leenwoord onduidelijk.
eerbiedigen respecteren (fr.)
eerste naamval nominatief (la.)
eerzucht ambitie (fr.)
eerzuchtig ambitieus (fr.)
eethuis restaurant (fr.) Zie ook spijzerij.
eiervrucht aubergine (fr.)
eigenheid identiteit (fr.)
eigengerechtig self-righteous (en.)
eigennaamvorming eponiem (fr.)
eindstrijd finale (fr.)
eivormig ovaal (fr.)
eldersbewijs alibi (la.)
engelsvorming anglicisme (fr./la.)
enkeling individu (fr.)
enkelingschap individualiteit
enkelingzin individualisme (fr.)
enkelingzinnig individualistisch (fr.)
enkelvoud singularis (la.)
entstof vaccin (fr.)
erenaam titel (fr.) Zie ook hoofding.
erfdrager gen (el.)
erfkunde genetica (gr.) Zie ook erfelijkheidsleer.
erfkundig genetisch (du.) Zie ook erfmatig.
erfkundige geneticus (el./la.)
erfwaarde monument (la.)
ernstig serieus (fr.)
erventrouw traditioneel (fr.)
evenkweek kloon (en.) Zie ook twijking. Beide tegenhangers zijn nieuwvorming.
evenwijdig parallel (fr.)
evenwoord synoniem (fr.) Zie ook wisselwoord.


F

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


G

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
gade♂♀ partner (en.) Zie ook wederhelft, geliefde, deelgenoot.
gadelijk adequaat (la.)
gadem slaapkamer (nl.+la.) Zie ook slaapvertrek.
gaffel hooivork (nl.+fr.) Inzonderheid een tweetandig vork.
gebiedende wijs imperatief (la.)
geboortebeperking anticonceptie (gr./fr.)
gebroken kapot (fr.)
gebruiker user (en.)
gebruikster
gedaante figuur (fr.), gestalte (du.)
gedaantewisseling metamorfose (fr.)
gedrocht monster (fr.)
gedrochtelijk monsterlijk (fr.)
gedrochtelijkheid monsterlijkheid (fr.)
geestdrift enthousiasme (fr.)
geestdriftig enthousiast (fr.)
geestelijk mentaal (fr.)
geestig funny (en.) Zie ook grappig, vermakelijk.
geestigheid humor (la., en.) Zie ook lichaamssap.
gegadigde♂♀ kandidaat (fr.)
geheimenis mysterie (la.)
geitjes kids (en.) Zie ook kinderen.
gelaatstrek facial feature (en.)
geldbeurs portemonnee (fr.)
geldelijk financieel (fr./la.)
geldontwaarding inflatie (en.)
geldschieter financier (fr.)
geldwezen financiën (fr.) Zie ook geldmiddelen.
geleerdheid eruditie (fr.)
gelijkgemaakt omgebulldozerd (en.) Nengels aangetroffen in een krant.
geloofsbelijdenis credo (la.)
geloofsgordel bible belt (en.)
gelovige♂♀ believer (en.) Niet te verwarren met believer♂.
gelukwensen feliciteren (fr.)
gemaarte mythologie (fr.)
gemaartelijk mythologisch (du.)
gemeenschap collectief (fr.) Zie ook gemeenschappelijk.
gemeenschappelijke collectieve (fr.)
gemenebest republiek (fr.)
gemenebestsgezinde♂♀ republikein (fr.) Vergelijkbaar met koningsgezinde♂♀
geneesmiddel remedie (fr.)
genegenheid affectie (fr.)
genoegen plezier (fr.) Zie ook geneugte, genot.
genootschap organisatie (fr.)
genootschapsvoortvaring organisatieprocedure (fr.)
gereedschap tool (en.) Zie ook hulpmiddel, middel en werktuig.
gerichtheid concentratie (fr.) Zie ook samentrekking.
gerief comfort (en.)
gerieflijk comfortabel (en.) Zie ook geriefelijk.
geringachten bagatelliseren (fr.)
geschenk cadeau (fr.) Zie ook gift (uitgesproken met Nederlandse 'g', dus niet te verwarren met het Engels gift).
geschiedkundig historisch (la.)
geschiedkundige historicus (la.)
geschiedkundigen historici (la.)
geschrift document (fr.)
gesel bane (en.)
geslacht gender (en.), sekse (fr.), sex (en.)
geslachtkunde genealogie (fr.)
geslachtsdrift libido (la.) Zie ook wellust.
geslachtsdriftmiddel afrodisiacum (la.)
geslachtsrijpheid puberteit (fr.)
gespannen gestresst (en.)
getal numerus (la.)
getalmerk cijfer (fr.) Cijfer staat ook op Een Omarmd Woord.
getuigschrift certificaat (fr.)
geverfd gekleurd (fr.)
geverfde gekleurde (fr.)
gevoelswaarde connotatie (la.) Zie ook bijklank.
gevolg consequentie (fr.) Zie ook voortvloeisel.
gevolgtrekking conclusie (fr.)
gewas plant (la.)
gewaseter herbivoor (la.)
gewinnen beget (en.)
gewinzin kapitalisme (fr.)
gewis zeker (la.) Zie ook beslist, ontegenzeggelijk, wis.
gezaat kasteel (pcd.) Zie ook havezate.
gezagsdrager autoriteit (fr./la.) Zie ook gezag.
gezichtspunt optiek (fr.)
gezond fit (en.)
gezondheid! proost (la.), cheers (en.), santé (fr.), לחיים (hebr.), Будьте здоровы (ru.)
gezwel tumor (la.)
gezworene jurylid (en.+nl.)
gezworenen jury (en.), beoordelingscommissie (nl.+fr.)
godgeleerd theologisch (la.)
godgeleerdheid theologie (la.)
godsdienst religie (la.)
godsdienstig religieus (fr.)
goede boodschap gospel (en.)
goudmaker alchemist (fr.)
goudmakerij alchemie (fr.)
gouw provincie (la.) Zie ook gewest.
gouwhuis provinciehuis (la.)
gouwgraaf (m.)
gouwgravin (v.)
commissaris des konings (la.), commissaris der koningin (la.)
graafschap county (en.)
grasmaand april (la.)
gronden baseren (fr.) Zie ook grondvesten, onderbouwen.
grijpbaar concreet (fr.)
grillig grotesk (fr.)
grondbeginsel basisprincipe (la.+fr.)
grondslag basis (la.)
grootschalig massaal (la.)
grootschaligheid massaliteit (la.)
gruwelbeer grizzly bear (en.) Naar de oorspronkelijke Engelse spelling grisly (afschuwelijk weerzinwekkend; gruwelijk, angstaanjagend) vertaald.
guichelijk sarcastisch (fr.)
guicheling sarcasme (fr.)


H

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
haarzeep shampoo (en.)
hachelijk risicovol (it.+nl.)
hacht risico (it.)
halfjaar semester (du.)
halfwaardetijd half-life (en.)
handeling actie (la.)
handelzaam commercieel (fr.)
handschrift manuscript (la.)
hanigheid machismo (es.)
handelwijze methode (fr.) Zie ook werkwijze.
harsten barbecuen (en.)
harster barbecue (en.)
heelal universum (la.)
heelals kosmisch (du.)
heelalkunde kosmologie (el.)
heelblad papierblad
heelgoed papierbrij (fr.), papiergoed (fr.), papierpap
heelkunde chirurgie (fr.)
heelkundig chirurgisch (fr.)
heelkundige chirurg (fr.)
heelstof papier (fr.)
heelwijs therapeutisch (fr.)
heerling♂♀ soldaat (fr.)
heerschaar leger (nl.), legermacht (nl.)
heildronk toast (en.), toost (en.) Zie ook geroosterd brood.
heilmaar evangelie (fr.), gospel (en.)
heir horde (du.)
heimelijk clandestien (la.)
hekelaar (m.)
hekelaarster (v.)
satiricus (fr.)
hekelarij satire (fr.) Zie ook hekeldicht, hekeling, hekelschrift.
hekelig satirisch (du.)
heldendicht epos (gr.)
heldendichtwaardig episch (du.) Zie ook verhalend.
helmklep vizier (fr.) Zie ook verzien.
hemelsteen meteoriet (en.)
herfstmaand september (la.)
herhalingsinenting booster (en.) Zie ook versterker.
herhalingsprik boosterprik (en.+nl.)
hersteld gefixt (en.), gefixed (en.) Zie ook geknoeid, geregeld.
herstellen fixen (en.) Zie ook knoeien, regelen.
herwekken regenereren (fr.)
heul riool (fr.) Zie ook ondergoot.
heulrat rioolrat (fr.)
hindernis obstakel (fr.) Zie ook belemmering.
hindernisbaan obstacle course (en.)
hoe dan ook sowieso (du.) Zie ook in ieder geval, toch al.
hoedanigheid kwaliteit (fr.)
hoeve farmstead (en.)
hofmakelijk romantisch (du.)
honderdste procent (la.)
hoofdbestanddeel basiselement (la.)
hoofdkap capuchon (fr.)
hoofdstof element (fr.) Zie ook bestandsdeel.
hoofdstoffelijk elementair (fr.) Zie ook onmisbaar.
hoofdrolspeelster (v.)
hoofdrolspeler (m.)
protagonist (la.)
hooggeleerde polyhistor (en.) In overdrachtelijke zin; niet te verwarren met hoogleraar.
hooggeleerdheid polyhistory (en.)
hoogladen uploaden (en.)
hoogleerling (m.) student (la.)
hoogleerlinge (v.) studente (la.)
hoogleraar (m.)
hooglerares (v.)
professor (la.)
hoogtepunt highlight (en.), orgasme (fr.) Zie ook klaarkoming.
hooimaand juli (la.)
houvast grip (en.) Zie ook vat, greep.
huichelaar (m.)
huichelaarster (v.)
hypocriet (znw., fr.)
huichelarij hypocrisie (fr.) Zie ook schijnheiligheid.
huichelachtig hypocriet (bnw., fr.) Zie ook schijnheilig.
huichelen faken (en.) Zie ook veinzen.
huidig actueel (fr.)
huidigheid actualiteit (fr.)
huurling mersenaris (fr.), mercenary (en.) Zie ook waardgelder.


I

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
ijzeren ros spoortrein (fr.)
immerlijk permanent (fr.) Zie ook blijvend (bw.), voortdurend (bw.), duurwaag (v.)
inborst karakter Zie ook gemoedsaard.
indrukwekkend imposant (fr.) Zie ook eerbiedwekkend.
inenten vaccineren (fr.)
inenting vaccinatie (fr.)
ingetekende abonnee (fr.)
ingrijpen opereren (fr.)
ingeënt gevaccineerd (fr.)
ingeënten gevaccineerden (fr.)
ingewikkeld gecompliceerd (fr.)
ingewijde insider (en.)
ingrijpend radicaal (fr./en.)
inhechtenisneming arrestatie (fr.)
inlegwerk mozaïek (fr.)
inlevend empathisch (en.)
inlevingsvermogen empathie (en.)
inlichten informeren (fr.)
inlichtingen informatie (fr.) Zie ook inlicht.
Inlichtkunde informatica (la.)
inmengsel ingrediënt (fr.)
inslagbekken inslagkrater (la.)
insluitend inclusief (la.)
inspuiten injecteren (fr.)
inspuiting injectie (fr.)
instelling instituut (fr.), setting (en.)
intekenen abonneren (fr.)
intekening abonnement (fr.)
invloed impact (en.)
inwendig intern (fr.)
inwijdingsrede inauguratiespeech (la.+en.)
inwijkeling♂♀ immigrant (fr.)
inwijken immigreren (fr.)
inwijking immigratie (fr.)
inwikkelen compliceren (fr.)
inzonderheid (bw.) speciaal (bw., fr.), specialiter (bw., fr.) Zie ook bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, voornamelijk.


J

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
jaar annum (la.)
jaarboek almanak (la.)
jaargetijde seizoen (fr.)
jaarlijk annaal (la.)
jaarwedde bonus (en.) In de betekenis ener jaarlijkse bezoldiging.
jeugdjaren adolescentie (la.)
jongeling♂♀ adolescent (fr.)
jongelinge adolescente (fr.)
jongelingschap adolescentie (la.)
jool feest (fr.)
juichklap high five (en.)


K

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
kaarsdrager kandelaar (fr.) Zie ook luchter.
Kamer-betwisting Kamerdebat (la.+fr./en.) Met hoofdletter omdat deze verwijst naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
kankerkunde oncologie (gr.)
kankerkundige (g.) oncologe (v., gr.), oncoloog (m., gr.)
kantzuil prisma (la.)
kaskraker bestseller (en.)
keet barak (fr.)
keerkringen tropen (gr.)
keerkringlijk tropisch (gr.)
kenvermogen cognitie (la.)
kenvermogend cognitief (la.)
kenner connaisseur (fr.)
kenschetsend karakteristiek (fr.)
keur elite (fr.)
keuzebalk menubalk (fr.+nl.)
keuzelijst menu (fr.)
kiekje snapshot (en.)
kiemvrij steriel (fr.) Zie ook onvruchtbaar.
kiemvrijmaken steriliseren (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaken.
kiemvrijmaking sterilisatie (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaking.
kiezel silicium (la.)
kiezelaarde silica (en.)
kiezelarm mafisch (en.)
kiezelrijk felsisch (en.)
kim horizon (gr.) Zie ook gezichtseinder, einder.
kimrecht horizontaal (fr.) Zie ook loodrecht.
kimvlak stabilo (la.*)
kindveilig kidsproof (en.)
knipsel snippet (en.)
kirren coo (en.)
kittelaar clitoris (la.)
klankenkunst muziek (fr.) Muziek staat ook op de woordenlijst Een Omarmd Woord.
klankleer fonetiek (du.) Zie ook klankkunde, klankkunst.
klankmatig fonetisch (du.)
kleefkracht adhesie (fr.)
kleinkijker microscoop (el.)
kleinkunst cabaret (fr.)
kleinkunstenaar cabaretier (fr.)
kleinkunstenares
kleverigheid viscositeit (fr.)
klikaas clickbait (en.)
klikken snitchen (en.)
klinker vocaal (fr.)
klokken timen (en.)
knie generatie (fr.)
knipsel snippet (en.)
kokatrijs cockatrice (en.) Zie ook slangdraak.
kolomschrijver columnist (en.)
kolomschrijfster
korrelsteen graniet (fr.)
kromzwaard scimitar (en.), cimeterre (fr.), Krummsäbel (du.)
koninkrijk monarchie (fr).
koningsdochter prinses (fr.)
koningsstaf scepter (fr./la.)
koningszoon prins (fr.)
koumoes salade (fr.)
krachtmeting showdown (en.)
kraken hacken (en.)
krijgslieden♂♀ militairen (fr., m.)
krijgsmannen
krijgsvrouwen
krijgslijk militair (fr., bnw.)
krijgsman militair (fr., m.)
krijgsvrouw
krijgszedenleer krijgsethiek (la.)
krijt arena (la.)
kring cirkel (fr.)
kringloop cyclus (la.)
kronkelaar twister (en.) Het Engelse twister (weerverschijnsel) niet te verwarren met het Nederlandse twister (man die ruzie maakt).
kroonroofdier apex predator (en.)
kunstenmaakster
kunstenmaker
acrobaat (fr.)
kunstenaar
kunstenares
artiest (fr.), artist (en.)
kunsthal kunstgalerie (fr.)
kunstmatig artificieel, artificial (en.)
kunststof plastic (en.)
kunstzinnig artistiek (fr.)
kwaadwillig malafide (la.)
kwalijk negatief (fr.) Zie ook afwijzend, afkeurend, ontkennend.
kwetsbaar vulnerable (en.)
Kymrië Wales (en.)
Kymrisch Welsh (en.)


L

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
laak arts (du.), dokter (la.)
lachwekkend hilarisch (fr.)
lappendeken patchwork (en.)
landbouwer agrariër (du.) Zie ook boer.
landbouwkunde agronomie (fr.)
landbouwmatig agrarisch (la.)
landvoogd gouverneur (fr.)
landvoogdes
leefwezen organisme (fr.)
leemeer aluminium (la.)
leenspreuk metafoor (fr.)
leenspreukig metaforisch (fr.)
leer theorie (fr.)
leergang cursus (la.)
leergierigheid philomathy (en.)
leergilde academie (la.)
leergildig academisch (la.)
leerhuis school (la.), schoolhuis (la.)
leerling♂♀ student (la.) Zie ook hoogleerling.
leerlinge studente (la.) Zie ook hoogleerlinge♀.
leermatig theoretisch (la.)
leerspreuk aforisme (la.)
leerstelling doctrine (la.)
leervak schoolvak (la.)
leest model (fr.)
leesten presteren (fr.)
leesting prestatie (fr.)
leestingdruk prestatiedruk (fr.+nl.)
leidsman mentor
leidsvrouw
lentemaand maart (la.)
lering studie (la.) Zie ook opleiding.
letterkunde literatuur (fr.)
letterkundig literair (fr.)
leuk nice (en.) Zie ook aardig.
leuninggrijper cliffhanger (en.)
leunstoel fauteuil (fr.)
levensbeschrijfster biografe (fr., v.)
levensbeschrijver biograaf (fr., m.)
levensbeschrijving biografie (fr.)
levenskrachtig vitaal (fr.) Zie ook levensbelang.
levenskruis ankh (en.)
levensleer biologie (du.) Zie ook levenskunde.
levenstuigelijk biomechanisch (gr./du./la.)
librije kloosterbibliotheek (la.+fr.)
lichaamswarmte lichaamstemperatuur (nl.+fr.)
lichamelijk fysiek (fr.) Zie ook stoffelijk, werkelijk.
lichtbeeld foto (en.)
lidwoord artikel (fr./la.) Zie ook schrijfstuk.
liefhebberij hobby (en.) Zie ook vrijetijdsbesteding.
lijdeling♂♀ patiënt (fr.) Zie ook lijder♂, zieke♂♀.
lijdelinge patiënte (fr.) Zie ook lijderes♀.
lijdzaam passief (fr.)
lijf-aan-lijf-gevecht hand-to-hand combat (en.) Zie ook man-tegen-man-gevecht.
lijfblad orgaan (la.)
lijnvormig lineair (fr.)
linkerzijde linkerkant (la.)
loftuiting compliment (o., fr.) Van tuiten, het uitspreken van lof.
lofzang axion (ro.)
loodrecht verticaal (fr.) Zie ook kimrecht.
loopbaan carrière (fr.)
loopbaanoverstap carrièreswitch (fr.+en.)
louwmaand januari (la.)
lotkijker horoscoop (fr.)
love galerij (fr.), galerie (fr.) Niet te verwarren met het Engelse love (liefde).
loven complimenteren (fr.)
lovergal spangle gall (en.)
luchtbal ballon (fr.)
luchthaven airport (en.)
luchtregelaar airconditioner (en.)
luchtregeling airconditioning (en.)
luidspreker speaker (en.) Zie ook omroeper♂.
lusthof paradijs (fr.) Zie ook lustoord.
luttel minuut (fr.)


M

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
maakster autrice (fr.) Zie ook schrijfster.
maagling♂♀ familielid (fr.+nl.) Zie ook sibbeling.
maagschap familie (fr.) Zie ook sibbe.
maar mythe (la.)
marelijk mythisch (la.) Zie ook maarlijk.
maatschappelijk sociaal (fr.)
maatschappijleer sociologie (la.) Zie ook maatschappijkunde.
maker auteur (fr.) Zie ook schrijver.
makersrecht auteursrecht (fr.)
manlijnvormig patrilineair (fr.)
mannelijk masculien (fr.)
mark grens (du.)
marksteen grenspunt (du.)
marktbenadering marketing (en.)
medebepaler factor (la.) Zie ook deelgetal.
mededingen concurreren (fr.)
mededingend concurrerend (fr.)
competitief (en./fr./du.)
mededinger concurrent (fr.)
mededingster
mededinging concurrentie (fr.)
competitie (fr.)
medegevoel sympathie (fr.)
medeschrijfster coautrice (fr.) Zie ook medemaakster.
medeschrijver coacteur (fr.) Zie ook medemaker.
meerderheid superioriteit (fr.)
meerkeuze multiple choice (en.)
meertakigheid multitasking (en.)
meetkunde geometrie (fr.)
meetkundig geometrisch (fr.*)
meervoud pluralis (la.)
mengen mixen (en.)
mengsel mix (en.)
mening opinie (fr.)
menselijkheid humaniteit (fr.)
menseneter oger (fr.)
menslievend humaan (la.)
menszin humanisme (du.)
menszinnig humanistisch (fr.)
menszinnige humanist (fr.)
merken markeren (fr.)
merkwaardig curieus (fr.)
meteen (bw.) direct (fr.) Zie ook onmiddellijk (bnw.), rechtstreeks (bnw.).
middaglijn meridiaan (fr.)
midden milieu (fr.) Zie ook omstreek.
middenkunde milieukunde (fr.), ecologie (du.)
middageten lunch (en.) Zie ook middagmaal, midmaal.
minachting dédain (fr.)
minnaar (m.)
minnares (v.)
lover (en.) Niet te verwarren met het Nederlandse lover. Zie ook geliefde.
misdadigheid criminaliteit (fr.)
misdaadbestrijder (m.)
misdaadbestrijdster (v.)
crime fighter (en.)
misdeeld invalide (bnw., fr.), gehandicapt (en.) Zie ook ongeldig.
misdeelde invalide (znw., fr.), gehandicapte (en.)
mochelen patience (fr.) Dit verwijst naar het kaartspel patience, voor het Engelse 'patience', zie geduld.
moedertaalspreker (m.)
moedertaalspreekster (v.)
native speaker (en.)
moei tante (fr.)
mogelijk (bnw.) eventueel (fr.) Zie ook gebeurlijk (bnw.), desgevallend (bw.), mogelijkerwijs (bw.).
mogelijkerwijs (bw.) eventueel (fr.) Zie ook desgevallend (bw.), mogelijk (bnw.), gebeurlijk (bnw.).
molecuullijk moleculair (fr.)
molsgang tunnel (en.)
mondelijk oraal (fr.) Zie ook mondeling.
moordpoging liquidatiepoging (fr.+nl.)
Morenland Afrika (la.)
Morgenland Azië (la.), Levant (fr.), Oriënt (fr.)
muggenziften mierenneuken (nl., grof)
muziekelijk muzikaal (fr.)


N

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
naaf pool (fr.)
naamloos anoniem (fr.)
naamwoordelijk nominaal (fr.)
naamwoordgroep nominale groep (fr.)
naar mijn mening in my opinion (en.) Dit geldt ook voor de afkorting "imo", die sommige Nederlands-sprekers tegenwoordig bezigen. Zie ook volgens mij.
nabootsen simuleren (fr.)
nabootsing simulatie (fr.)
nachtgoed pyjama (en.)
nagenoeg quasi (la.)
nascheer aftershave (en.)
natuurkunde fysica (la.)
nauwgezet accuraat (du.), precies (fr.), exact (fr.) Zie ook nauwkeurig
nauwgezetheid accuratesse (du.) Zie ook nauwkeurigheid
naweek weekend (en.) Zie ook weekeinde.
nazicht controle (fr.)
nazien controleren Zie ook beheersen, nagaan, nalopen, nakijken.
nazon aftersun (en.)
neerslachteling depressieveling (fr.)
nieuwsblad krant (fr.)
nieuwsverstrekking journalistiek (fr.)
nieuwvorming neologisme (fr.)
nijverheid industrie (fr.)
nijverlijk industrieel (fr.)
noodteken alarm (fr.), noodsein (nl.+fr.) Zie ook wapenroep, wekker.
noodtoestand crisis (la.)
noodtoestanden crisissen (la.), crises (la.)
Noord-Amalrijk Noord-Amerika (nl.+it.)
noordernaaf noordpool (nl.+fr.)
noordwijzer kompas (fr.)


O

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
oeroud ancient (en.)
omgaan met hanteren (fr.)
omstandigheid situatie (fr.)
omstreek omgeving (de.) Zie ook omtrek, omliggende, nabijheid.
omvatten impliceren (fr.)
omwenteling revolutie (fr.)
omzetten converteren (fr.)
omzetting conversie (fr.) Zie ook verwisseling.
onafgebroken continu (fr.), non-stop (en.)
onambtelijk officieus (fr.) Zie ook ambtelijk.
onbaatzuchtigheid altruïsme (fr.)
onbekwaam incapabel (fr.)
onbepaalde wijs infinitief (fr.)
onder- vice- (la.)
onderbewindshoofd vicepremier (la.+fr.)
onderbreken interruptie (fr.)
onderbreken interrumperen (la.), interromperen (fr.)
onderdrukking repressie (fr.)
onderreden communiceren (la.)
onderreding communicatie (fr.)
onderricht instructie (fr.), les (la.), educate (en.)
onderrichtbijeenkomst briefing (en.)
onderrichten instrueren (fr.)
onderrichter instructeur (fr.)
onderscheidenlijk respectievelijk (fr.)
onderschrift caption (en.) Zie ook bijschrift.
ondersteunend supportive (en.)
ondersteuner supporter (en.) Zie ook aanhanger, medestander.
onderstuk paragraaf (fr.)
ondervindelijk empirisch (du.)
ondervindelijkheid empirie (la.)
ondervindingzin empirisme (fr.)
ondervoorzitter vicevoorzitter (la.+nl.)
onderwerp subject (la.)
onderwerpelijk subjectief (fr.)
onderwerping subjectie (fr.)
onderwijsinstelling college (fr.) Zie ook bestuurslichaam.
onderwoord hyponiem (el.)
ongeld accijns (la.)
ongerijmd absurd (fr./la.)
ongerieflijk oncomfortabel (en.) Zie ook ongeriefelijk.
ongrijpbaar abstract (fr.)
onmaatschappelijk asociaal (fr.)
onmetelijk enorm (fr./la.)
onnatuurlijk synthetisch (fr.)
onontbeerlijk essentieel (fr.) Zie ook wezenlijk.
onrechtstreeks indirect (fr.)
ontaard decadent (fr.) Zie ook verdorven.
ontachten negeren (la.)
ontdekkingsreis expeditie (fr.)
ontkrachten to debunk (en.)
ontpopping coming-out (en.)
ontleden analyseren (fr.)
onledig in de weer
ontleding analyse (fr.)
ontleedkunde anatomie (fr./la.)
ontleedkundig anatomisch (fr./la.)
ontleedkundige anatoom (fr./la.)
ontleedmes scalpel (fr.)
ontvanger acceptor (en.)
ontvoeren kidnappen (en.)
ontwentelen evolueren (fr.)
ontwenteling evolutie (fr.)
onvatbaarheid immuniteit (fr.) Zie ook onschendbaarheid, vrijstelling.
onvatbaarheidskundig immunologisch (fr.), immuniteitsleer (fr.)
onvatbaarheidsleer immunologie (fr.) Zie ook onvatbaarheidskunde♀.
onveranderlijk constant (fr.)
onvergelijkelijk uniek (fr.) Zie ook voorbeeldeloos, weergaloos.
onversterkt akoestisch
onvormelijk informeel (fr.)
onwerkelijk fantastisch (fr.) Zie ook prachtig.
onwettelijk illegaal (fr.)
onzijdig neutraal (fr.)
oogstmaand augustus (la.)
oordeelkundig kritisch (du.) Zie ook scherpzinnig.
oordeelkundige criticus (la.) Zie ook beoordelaar.
oorzakelijk causaal (la.)
Oosteren Pasen (la.)
Oosterstoet Paasprocessie (la.+la.)
oostermaand paasmaand (la.) Zie ook grasmaand.
op grond van op basis van (la.)
opbouw structuur (la.) Zie ook samenstelling, ordening, stelsel.
opeenhoping accumulatie (fr.)
openbaar publiek (fr.)
openbaren manifesteren (fr.)
opgebrand burn-out (en.) Niet te verwarren met overspannen of gespannen.
opgeld agio (la.)
opheffen annuleren (fr.) Zie ook schrappen.
ophoper accu (la.), accumulator (la.)
opleiden scholen (la.)
oppermachtig soeverein (fr.)
opschrift inscriptie
opslorpen absorberen (fr.)
opslorping absorptie (fr.)
opsteller redacteur (fr.)
opstelling redactie (fr.) Zie ook opstelraad.
opstelster redactrice (fr.)
opwaardering upgrade (en.)
opzienbarend sensationeel (fr.)
orgelspeler (m.)
orgelspeelster (v.)
organist (la.)
oudszin classicisme (fr.)
overdrachtelijk figuurlijk (fr.)
overeenkomst
Verbintenis
contract (fr.)
overgang menopauze (el.), transitie (fr.)
overgevoelig allergisch (du.)
overgevoeligheid allergie (du.)
overheersen domineren (fr.)
overheersing dominantie (fr.) Zie ook heerschappij.
overlevering traditie (fr.)
overnoeming metonymia (la.), metonymie (fr.)
overwoord hyperoniem (el.)


P

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
partijvaandel partijprogramma (fr.+la.) Deels ontleend.
pasgeborene neonaat (la.)
peil niveau (fr.), level (en.)
pittige opvatting hot take (en.)
plaatskunde topologie (gr.) Zie ook plaatsleer.
plaatskundig topologisch (gr.)
plaatskundige topoloog (gr.)
plakplaatje sticker (en.)
platonzin platonisme (fr.)
plecht ritueel (fr.)
plechtigheid ceremonie (fr.)
plechtlied carol (en.)
pleitbezorger procureur (fr.)
plek locatie (en.)
ploeg team (en.)
ploegleider (m.)
ploegleidster (v.)
team leader (en.), teamleider (en.+nl.)
ploeteren labeuren (fr.) Zie ook zwoegen.
plotseling abrupt (fr.) Zie ook opeens, ineens, onverwachts.
pogen proberen (la.), trachten (la.)
polsklok horloge (fr.) Zie ook zakuurwerk.
potas kaliumcarbonaat (la./en.)
potasstof kalium (la.)
praatschouw talkshow (en.)
prikkel stimulans (la.) Zie ook drijfveer.
prikkelen stimuleren (fr.) Zie ook aansporen, opwekken.
proefnemen experimenteren (fr.)
proefneming experiment (fr.)
proeving examen (la.)
proeven examineren (fr.)
proever (m.)
proefster (v.)
examinator (fr.)
proeveling examinandus (la.)


Q

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


R

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
raadgeven adviseren (fr.)
raadgeefster (v.)
raadgever (m.)
adviseur (fr.), consultant (en.), consulent (la.)
raadgeving advies (fr.)
raadpleging consultatie (fr.)
raadslieden (g.)
raadsmannen (m.)
raadsvrouwen (v.)
advocaten (la.)
raadsman advocaat (la.)
raadsvrouw advocate (la.)
raakvlak overlap (en.)
raamwerk frame (en.)
rangschikking hiërarchie (la.), rangorde (nl.+fr.)
rangschikkelijk hiërarchisch (la.)
ravenglas obsidiaan (la.)
ravensteen belemniet (gr.)
razer motorfiets (la.+nl.)
rechtelijk juridisch (fr.) Zie ook rechtsgeleerd, rechtskundig.
redeleer logica (la.) Zie ook redemaat.
redematig logisch (la.) Zie ook steekhoudend, vanzelfsprekend.
rechterhand sidekick (en.)
rechterzijde rechterkant (la.)
redekunst retorica (la.), retoriek (fr.)
redekunstig retorisch (fr.), oratorisch (la.)
reden fabriceren (fr.)
redenaar orateur (fr.) Zie ook woordvoerder.
redeneerkunst dialectiek (fr.) Zie ook redeneerkunde.
redeneerkunstig dialectisch (fr.)
reder (m.)
reedster (v.)
fabrikant (fr.)
rederij fabriek (la.)
redetwist discussie (fr.) Zie ook twistgesprek.
redetwisten (ww.) discussiëren (fr.)
reding fabricage (fr.)
regeertijd regeerperiode (nl.+fr.)
regelen organiseren (fr.)
regelverbindingsteken accolade (fr.)
regenboogvlies iris (fr.)
regenscherm paraplu (fr.)
reisgoed bagage (fr.)
reizer toerist (en.)
reisster
reizerij toerisme (en.)
reizig toeristisch (en.)
rekentuig computer (en.) Zie ook rekenaar.
rekentuigalaam computerapparatuur (en.+du.)
rekentuigkraker hacker (en.), computerkraker (en.+nl.)
reukwater parfum (fr.)
reus gigant (la.)
reusachtig gigantisch (la.)
richten concentreren (fr.) Zie ook samentrekken.
rijksbode (m.)
rijksbodin (v.)
ambassadeur (fr.)
rijksbodehuis ambassade (fr.)
rijpeling puber (la.)
rits scala (it.)
roede penis (la.)
romp Torso (it.)
roof wondkorst (la.)
roofdier predator (en.)
rooster grill (en.) Zie ook braadrooster.
roosteren grillen (en.) Het Engelse leenwerkwoord grillen niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord grillen (uitgesproken met een Nederlandse 'g').
ros paard (la.) Zie ook hors.
roving predatie (la.)
ruimtelijk driedimensionaal (??.)


S

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
samendrukking compressie (fr.)
samenhang context (fr./la.), setting (en.)
samenhangend coherent (fr.)
samenklontering conglomeraat (fr.)
samenstellen componeren (la.)
samensteller componist (du.) Zie ook toonzetter
samenstelster
samenstelling compositie (fr.) Zie ook schikking, muziekstuk.
samentrekken concentreren (fr.) Zie ook richten.
samentrekking concentratie (fr.) Zie ook gerichtheid.
samenzwering complot (fr.)
schaamspleet vulva (la.)
schakering tint (fr.)
schattig cute (en.)
schede vagina (la.)
scheidsrechter (m.)
scheidsrechteres (v.)
arbiter (fr.) Zie ook scheidsman (m.), scheidsvrouw (v.).
scheikunde chemie (la.)
scheikundig chemisch (la.)
scheikundige chemicus (la.)
scheistoffen chemicaliën (la.)
schenken doneren (fr.)
schenker donateur (fr.)
schenking donatie (fr.)
schenkster donatrice (fr.)
scheppen creëren (fr.)
schepping creatie (fr.)
schermafdruk screenshot (en.)
scherprechter beul (nl.) Zie ook wreedaard.
schielijk acuut (la.)
schik orde (fr.)
schikking compromis (fr.)
schikkingen compromissen (fr.)
schildmaagd shieldmaiden (en.), skjaldmær (on.)
schim wraith (en.)
schimprede ironie (fr.)
schitterend subliem (fr.)
schriftomzetting transliteratie (la.)
schoonschrijfkunst kalligrafie (fr.)
schoonschrijven kalligraveren (fr.)
schoudermantel cape (en.)
schouw show (en.)
schijnachtig virtueel (fr./la.) Zie ook schijn- (voorvoegsel), vrijwel.
schijnal metaverse (en.)
schijninlichtingen desinformatie (ru.)
schrijder dinosaurus (la.) Nieuwvorming, afgeleid van werkwoord schrijden.
schrijfster autrice (fr.) Zie ook maakster.
schrijfteken lettertype (fr.+fr.)
schrijver auteur (fr.) Zie ook maker.
schuine streep slash (en.) ” / “
schuilnaam pseudoniem (fr.)
schuldeiser crediteur (fr.) Zie ook vertrouwenaar.
sierlijkheid elegantie (la.) Zie ook bevalligheid♀.
slachtmaand november (la.)
slappeling softie (en.)
slingerwijdte amplitude (la.)
smout olie (la.)
snelheidswedstrijd race (en.)
soortelijk (bnw.) specifiek (fr.) Zie ook gericht (bw.), kenmerkend (bnw.).
speeltuig instrument (fr.), muziekinstrument (fr.)
speeltuiglijk instrumentaal (fr.)
spel
schermspel
game (en.), videospel (la.+nl.)
speler
schermspeler
gamer (en.)
spelkunst orthografie (fr.)
spiekbrief cheat sheet (en.)
spijslijst menukaart (fr.)
splijtzwam bacterie (la.) Zie ook staafdiertje, staafje.
spijzer caterer (en.)
springbron fontein (fr.)
springstof explosief (fr.)
sprokkelmaand februari (la.)
sprook legende (fr.) Niet te verwarren met sprookje.
spuitwadel airbrush (en.)
staatkunde politiek (fr.)
staatkundig politiek (fr.)
staatkundige♂♀ politicus (la.) Zie ook staatsman♂, staatsvrouw
staatsman diplomaat (fr.) Zie ook gezant, onderhandelaar.
staatswetenschap politicologie (fr.)
stadspraktijk polikliniek (gr.) Afhankelijk van samenhang.
stamtafel kwartierstaat (fr.+la.)
standvastig stabiel (fr.)
standvastigheid stabiliteit (fr.)
steekproef sample (en.) Zie ook voorbeeld.
steekspel toernooi (fr.)
steenrat cavia (la.)
stellingname statement (en.) Zie ook verklaring, uitspraak.
stelsel systeem (la.)
stelselmatig systematisch (du.)
stembuiging intonatie (fr.)
stemmelijk vocaal (fr.)
sterhamer morning star (en.), Morgenstern (du.)
sterrenkijker telescoop (it./la.) Zie ook verrekijker.
sterrenkunde astronomie (la.)
sterrenwichel astrologie (la.)
stervenleer thanatologie (gr.)
sticht bisdom (la.) Bisdomis een verkorting van bisschopsdom
stichtheer bisschop (la.) Bisschop is aan Latijn episcopus ontleend.
stiereling minotaurus (la.) Niet te verwarren met de Minotaurus van Grieks gemaarte. Dit woord verwijst naar het soort schepsel.
Stille Wereldzee Pacifische Oceaan (en.+fr.), Stille Oceaan (nl.+fr.), Grote Oceaan (nl.+fr.)
stilstaan stagneren (fr.) Zie ook stremmen.
stilstand stagnatie (fr.) Zie ook stremming.
stip saus (fr.) Streekwoord uit Groningen.
stoot babe (en.)
stortbad douche (fr.) Zie ook druipbad.
stralenkrans aureool (fr.), halo (en.)
streekwoord dialectwoord (fr.)
streekwoordenboek dialectwoordenboek (fr.)
strekking tendens (du.)
struif omelet (fr.) Zie ook eierstruif.
styp♂♀ stereotype (fr.)


T

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
taaleigen idioom (fr.)
taalzuiveraar taalpurist (nl.+fr.)
taalzuiverheid taalpurisme (nl.+fr.)
tak categorie (la.)
tandenlaak tandarts (nl.+du.)
te in (bij plaatsaanduidingen)
tel seconde (fr.)
telwoord numerale (la.)
tegen
tegenover
versus (en./la.) Zie ook in tegenstelling tot, vergeleken met.
tegenstander opponent (en.)
tegenstandster
tegenstelling contrast (fr.)
tegenstrijdigheid oxymoron (en.)
tegenwoord antoniem (gr.)
tegenwoordig deelwoord participium praesentis (la.) Zie ook onvoltooid deelwoord.
tegoedbewijs tegoedbon (nl.+fr.), voucher (en.)
temmen domesticeren (fr.)
temming domesticatie (la.)
tepelhof areola (la.)
ter zake ad rem (la.)
terugkeer comeback (en.)
terugstellen resetten (en.)
terzijde schuiven overrulen (en.) Twee woorden.
tichelaar steenbakker (nl.)
tienjaar decennium (la.), decade (en.)
Tientallig decimaal (fr.)
tijdgevoel timing (en.) Zie ook tijdsbepaling, tijdzetting.
tijdrekenkunde chronologie (gr.)
tijdrekenkundig chronologisch (gr.)
tijdschreef deadline (en.)
tijdwijzer kalender (du.)
timmer materiaal (fr.) Inzonderheid bouwmateriaal.
toebehoren accessoire (fr.)
toekomstverdichting sciencefiction (en.) Zie ook wetenschapsverzinsel.
toeleggen specialiseren (fr.)
toelegger (m.)
toelegster (v.)
specialist (fr.)
toelegging specialisatie (fr.)
toepassing applicatie (fr.)
toeschouw (ev.)
Toeschouwers (mv., m.)
Toeschouwsters (mv., v.)
publiek (fr.) Zie ook openbaar.
toespraak speech (en.), oratie (la.) Zie ook redevoering.
toespreken speechen (en.), oreren (la.) Zie ook redevoeren.
toespreekster (v.)
toespreker (m.)
speecher (en.) Zie ook redenaar (m.), redenares (v.).
toestaan permitteren (la.)
toestand status (la.)
toesteller monteur (fr.)
toestemming consent (fr.), permissie (fr.)
toets test (en.)
toetsen testen (en.)
toetsenbord keyboard (en.)
toevoegsel affix (la.)
toewijzing allocatie (fr.)
toezien monitoren (en.)
toneelspeelster actrice (fr.)
toneelspelen acteren (fr.)
toneelspeler acteur (fr.)
tongval accent (fr.) Zie ook klemtoon, nadruk.
toogkracht magnetisme (fr./la.)
toogkrachtig magnetisch (fr./la.)
toogsteen magneet (fr./la.)
tovenaar (m.)
tovenares (v.)
magiër (fr.)
toverkunde magie (fr.) Zie ook tovenarij, toverkunst.
toverkundig magisch (fr.) Zie ook toverlijk.
trap♂♀ fase (fr.)
trekker tractor (en.)
treurspel tragedie (la.) Zie ook onheil.
tucht discipline (fr.) Zie ook vakgebied.
tuin town (en.), garden (en.)
tussenkomst interventie (fr.)
tussenlands internationaal (en.)
tussenruimte spatie (la.)
tussentijd interval (fr.)
twaalftallig duodecimaal (la.)
tweede naamval genitief (la.)
tweedehandse wagen occasion (en.)
tweespraak dialoog (fr.)
tweestrijd duel (fr.)
tweetallig binair (fr.)


U

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
UE zie toelichting Het eerbiedigste persoonlijk voornaamwoord, inzonderheid een briefstijl-aanspreekvorm in derde persoon. Het wordt als "uwee" (uwé) uitgesproken; soms ook zo geschreven. De bezittelijke vorm is ook UE, uitgesproken als "uwees" (uwé's); soms ook zo geschreven.
uitblinken shinen (en.)
uitdrukking expressie (fr.)
uiteraard (bw.) natuurlijk (bw.) Zie ook aards (bnw.).
uiterling definitief (fr.)
uitgelicht highlighted (en.)
uitschakelen elimineren (fr.)
uitspansel firmament (la.) Zie ook hemelgewelf.
uitheems allochtoon (gr., bnw.)
uitheemse allochtoon (gr., m.)
uitkiezen selecteren (fr.)
uitkiezend selectief (fr.) Zie ook kieskeurig.
uitkiezing selectie (la.)
uitkomst resultaat (fr.) Zie ook uitslag.
uitleggen interpreteren (fr.) Zie ook vertolken.
uitlegging interpretatie (fr.) Zie ook vertolking.
uitlichtbaar highlightable (en.)
uitmunten excelleren (fr.)
uitmuntend excellent (fr.)
uitmuntendheid excellentie (la.)
uitrusting outfit (en.)
uitschakelen elimineren (fr.)
uitsluiten boycotten (en.)
uitsluitend exclusief (fr.)
uitspreken prononceren (fr.)
uitvoering versie (fr.)
uitwendig extern (fr.)
uitwerking effect (la.)
uitwijkeling♂♀ emigrant (fr.)
uitwijken emigreren (fr.)
uitwijking emigratie (fr.)
uitzinnig berserk (en.)
uwentwil ter wille van u (nl.) Met 'om' (om uwentwil).


V

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
vaandel banier (fr.), banner (en.)
programma (la.) Verklaring van beginselen en denkbeelden.
vaardig technisch (du.)
vaardigheden skills (en.)
vaardigheid skill (en.), techniek (fr.)
vaardkunde technologie (en./fr.)
vaardkundig technologisch (en./fr.)
vaarnis avontuur (fr.) Zie ook lotgeval.
vaderlander patriot (fr.) Vrouwelijk tegenhanger was gemunt omdat 'vaderlander' niet gemeenslachtig is; bezield door het Russische патрио́т (patriót) en патрио́тка (patriótka).
vaderlanderin
vaderlandsliefde patriottisme (fr.)
vaderlandslievend patriottisch (fr.)
vaklieden (g.)
vakmannen (m.)
vakvrouwen (v.)
professionals (en.)
vakman
vakvrouw
professional (en.)
valbijl guillotine (fr.)
vasteland continent (fr.) Zie ook werelddeel.
vastelandelijk continentaal (fr.)
vastenavond carnaval (fr.)
vaststellen lokaliseren (fr.)
veeltalig polyglot (fr., bnw.)
veeltalige♂♀ polygot (fr., znw.)
veelwetendheid polymathy (en.)
veelweter polymath (en.)
veelweetster
veer pluim (la.)
veil corrupt (la.)
veilheid corruptie (fr./la.)
veiligheidskussen airbag (en.)
veldtocht campagne (fr.) Zie ook verkiezingsstrijd.
velm film (en.) Zie ook vlies.
velmvoortbrenging filmproductie (en.+la.)
veraanschouwelijken illustreren (fr.)
veralgemenen generaliseren (fr.)
verandering mutatie (fr.)
verbannen geband (en.) Het vernederlandste Engelse leenwoord 'bannen' (uitgesproken als 'bènnun') niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord bannen (waarvan het voltooid deelwoord gebannen is).
verbeelding fantasie (fr.) Zie ook verbeeldingskracht.
verbijsterd flabbergasted (en.)
verbijstering shock (en.) Zie ook schok, schoktoestand en uitdrukking van slag.
verbindingsman contactpersoon (fr.+fr.)
verbindingsvrouw
verblijf residentie (fr.)
verbloemen sugarcoaten (en.)
verbond coalitie (fr.)
verbondsverding coalitieakkoord (fr.+fr.)
verbreiding diffusie (fr.) Zie ook verstrooiing.
verbruiker consument (la.)
verding akkoord (fr.) In gerichte betekenissen.
verdraagzaam tolerant (fr.)
verdraagzaamheid tolerantie (la.)
vereenzelvigen identificeren (la.) Zie ook vaststellen, benoemen, herkennen.
vereenzelviging identificatie (la.)
vereffenen compenseren (fr.)
verenen standaardiseren (fr./en.)
vereniging club (en.)
verenkelen individualiseren (fr.)
verenkeling individualisatie (fr.), individualisering (fr.)
verf kleur (fr.)
verfijnd subtiel (fr.) Zie ook scherpzinnig.
vergoeden refunden (en.)
vergrendeling lockdown (en.)
vergronden failliet gaan (fr.)
vergronder bankroetier (fr.)
vergronding bankroet (fr.), bankrupt (en.), faillissement (fr.)
vergunning licentie (fr.)
vergunningsovereenkomst licentiedeal (fr.+en.)
verheving podium (la.)
verklaarder explainer (en.)
verklapper spoiler (en.)
verklaring commentaar (fr.) Zie ook toelichting, aantekeningen.
verkleinwoord diminutief (la.)
verliederlijken corrumperen (la.)
verloop proces (fr.)
verloopstekker adapter (en.)
vermaak entertainment (en.), amusement (fr.) Zie ook afleiding, vertier.
vermaakreus entertainmentgigant (en.+la.)
vermaakster (v.)
vermaker (m.)
entertainer (en.)
vermakelijk amusant (fr.), amusing (en.)
vermaken entertainen (en.), amuseren (fr.)
vermogen kapitaal (fr.)
potentieel (fr.)
vernufteling♂♀ ingenieur (fr.)
vernuftig ingenieus (fr.)
veronderstelling hypothese (fr.)
verongelukken crashen (en.)
verontrusten alarmeren (fr.)
verontrustend alarmerend (fr.)
verontschuldiging excuus (fr.)
verramelijk conceptueel (fr.)
verraam concept (fr.)
verrel kwart (fr.) Zie ook vierel.
verreleeuw generatie (fr.)
verreljaar kwartaal (fr.), trimester (la.)
verreluur kwartier (fr.)
verreschrift telegram (en.)
verreschrijven telegraferen (fr.)
verreschrijver telegraaf (fr.)
verrichting functie (la.)
verrichtingenoverzicht portfolio (en.)
verrichtingskundig fysiologisch (fr.)
verrichtingsleer fysiologie (fr.) Zie ook verrichtingskunde.
verscheidenheid diversiteit (fr.)
verschijning manifestatie (fr.)
verschijnsel symptoom (fr.) Zie ook ziekteverschijnsel, aanwijzing.
verslag rapport (fr.)
verslaggeefster rapporteur (fr.), reporter (en.)
verslaggever
versnellen accelereren (fr.)
versneller accelerator (en.)
versnelling acceleratie (fr.)
verspieder spion (fr.) Zie ook bespieder♂.
verspieding spionage (fr.) Zie ook bespieding♀.
verspiedster spionne (fr.) Zie ook bespiedster♀.
verspreking slip (en.)
verstand intellect (fr.)
verstandelijk intellectueel (fr.) Zie ook verstander.
verstening fossiel (fr.)
versterker amplifier (en.)
verstrikking dilemma (la.)
verstrooiing diffusie (fr.) Zie ook verbreiding.
vertegenwoordiger agent (fr.) Zie ook zaakvoerder.
vertegenwoordigend representatief (fr.) Zie ook goed ogend, kenmerkend.
vertegenwoordiging representatie (fr.) Zie ook plaatsvervulling.
vertegenwoordigster agente (fr.)
vertelboek roman (fr.)
vertelsel narratief (fr.) Narratief is van oorsprong een bijvoeglijk naamwoord, maar wordt tegenwoordig veelal als zelfstandig naamwoord gebezigd ("het narratief"). In dezen heeft het woord een meer ongunstige betekenis.
vertolken interpreteren (fr.) Zie ook uitleggen.
vertolking interpretatie (fr.) Zie ook uitlegging.
vertonen presenteren (fr.)
vertoner presentator (fr.)
vertoning presentatie (fr.)
vertoonster presentatrice (fr.)
vertrek kamer (la.)
vertrouwensman ombudsman (se.)
vertrouwensvrouw ombudsvrouw (se.)
vervaardiging fabricage (fr.)
vervaardigingsverloop fabricageproces (fr.)
verven kleuren (fr.)
vervolmaken optimaliseren (fr.)
vervoer transport (fr.)
verwaand arrogant (fr.)
verwaandheid arrogantie (fr.)
verwantschap affiniteit (fr.)
verwekken genereren (la.)
verwerkelijken actualiseren (fr.)
verwerpen overrulen (en.) Zie ook afwijzen.
verwezenlijken realiseren (fr.) Zie ook beseffen.
verwijl pauze (fr.)
verzameling collectie (fr.)
verzetsuiting protest (fr.)
verzinnebeelden symboliseren (fr.)
vetgans pinguïn (en.)
vierde naamval accusatief (la.)
vierschaar tribunaal (fr.)
vijfjaar lustrum (la.)
vindingarm oncreatief (fr.)
vindingrijk creatief (fr.), fantasierijk (fr.+nl.) Zie ook scheppend.
vinklijst checklist (en.)
vlak plat (fr.)
vlakkeland platteland (fr.)
vlechtwoord porte-manteau (fr.)
vliegenier piloot (it.), aviateur (fr.)
vliegkater jetlag (en.)
vliet rivier (fr.)
vloeisteen ryoliet (gr.)
vloeistenelijk ryolitisch (gr.)
vlootheer (m.)
vlootvrouwe (v.)
admiraal (fr.) Zie ook vlootvoogd (m.)., vlootshoofd (o.)
vlootheerschap admiraalschap (fr.) Zie ook zeevoogdijschap.
vlootheersstaf admiraalstaf (fr.)
voedgeld alimentatie (fr.)
voedingskundige diëtist (fr., m.), diëtiste (fr., v.)
voetvolk plebs (la.)
volkerenmoord genocide (en.)
volksgemeenschap natie (fr.)
volksmacht democratie (fr.)
volksmachter democraat (fr.)
volksmachtelijk democratisch (fr.)
volksplanting kolonie (la.) Zie ook nederzetting.
volksstemming referendum (la.)
volksvertegenwoordiging parlement (fr./en.)
volksziekte epidemie (gr.)
volledig compleet (fr.)
volmaakt perfect (la.)
volmaaktheid perfectie (fr.)
volmacht procuratie (fr.)
volmaken perfectioneren (fr.)
volmaker (m.)
volmaakster (v.)
perfectionist (la.)
volstrekt absoluut (la.) Zie ook onbeperkt.
voltijds fulltime (en.)
voltijdsbaan fulltimebaan (en.)
volzin frase (fr.)
vooraanstaand prominent (en.)
voorbijgaan passeren (fr.)
voorhoogtijd advent (la.)
voorkomend preventief (fr.)
voorkomen look (en.) Het Engelse 'look' (uitgesproken als 'loek') niet te verwarren met het Nederlandse look.
voorrecht privilege (fr.)
voorrede proloog (fr.) Zie ook voorwoord.
voorschrift norm (fr.)| Zie ook richtsnoer.
voorspeller (m.)
voorspelster (v.)
profeet (fr.)
voorspraak der staten landsadvocaat (la.*), raadpensionaris (la.*)
voorstellingsbeeld imago (la.)
voortbrengen produceren (la.)
voortbrenger producent (??.)
voortbrenging productie (??.)
voortbrengingsmaatschappij productiemaatschappij (la.+nl.)
voortbrengsel product (la.)
voortbrenkelijk productief (fr.)
voortvaring procedure (fr.)
voortvloeien resulteren (fr.)
voorvaderlijk ancestraal (fr.)
voorvertoning preview (en.)
voorwerp object (fr.)
voorwerpelijk objectief (fr.)
voorzetsel prepositie (la.)
voorzijde voorkant (la.)
vormelijk formeel (fr.)
vormloos amorf (la.)
vormgeving design (en.)
vorming formatie (fr.)
vorst monarch (la.)
vorstenhuis dynastie (fr.)
vraaggesprek interview (en.)
vraagstuk kwestie (fr.)
vrijborstig topless (en.)
vrijwaringsbepaling disclaimer (en.), vrijwaringsclausule (nl.+fr.)
vrijzinnig liberaal (fr.)
vrist termijn (la.)
vrolijkheid hilariteit (fr.)
vroegtijdig prematuur (fr.)
vroon domein (fr.)
vrouwe dame (fr.)
vrouwlijnvormig matrilineair (fr.)
vrouwzin feminisme (la.)
vrouwzinnig feministisch (la.)
vrouwzinnige (g.) feminist (la., m.), feministe (la., v.)
vruchtafdrijving abortus (la.)
vuurberg vulkaan (la.) Zie ook vuurgebergte.
vuurbraak eruptie (fr.) Zie ook vuurbraking, uitbarsting.
vuurmond krater (la.) Zie ook mengvat.
vuurschilder emailleur (fr.)
vuurschilderen emailleren (fr.)
vuurschilderij email (fr.) Niet te verwarren met het Engelse e-mail.
vuurwater alcohol (la.)
vuurzucht pyromanie (fr.)


W

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
Walkure valkyrie (en.), Walküre (du.), valkyrje (no.)
waam lava (it.) Zie ook hellemoor.
waamachtig lava-achtig (it.)
waamgang lavatunnel (it.+en.) Zie ook helgang.
waamstroom lavastroom (it.) Zie ook helstroom.
waardschap economie (la.) Zie ook de leergildige tegenhanger waardschapkunde.
waardschappelijk economisch (la.)
waardschapper econoom (la.)
waarmerk certificaat (fr.)
waarmerken certificeren (la.)
waarmerken certificaten (la.)
waarmerking certificering (la.)
waarnemen observeren (fr.)
waarneming observatie (fr.)
wadel penseel (fr.)
wagen (znw.) auto (fr.), automobiel (fr.)
wagen (ww.) riskeren (fr.)
wanschik wanorde (nl.+fr.)
wanschriftige analfabeet (du.)
wanschriftigheid analfabetisme (du.)
wapenkunde heraldiek (fr.)
wapenrusting harnas (fr.)
wapenveld kwartier (fr.) Een vierendeel eens wapenschilds. Kwartier staat ook op Een Omarmd Woord.
wapendraagster kwartierdraagster (fr.+nl.), probanda (la.)
wapendrager kwartierdrager (fr.+nl.), probandus (la.)
wapenschild blazoen (fr.)
ware tijd real-time (en.), realtime (en.) Vaak met in (in real-time, in ware tijd). Zie ook rechtstreeks, onmiddellijk.
warmtegraad temperatuur (fr.)
warnis chaos (la.)
webpost e-mail (en.)
webwinkel webshop (en.)
wederaanpassing revalidatie (la.)
wedergeboorte Renaissance (fr.)
wedertekenen countersignen (en.)
wedstrijd match (en.)
wedijver rivaliteit (fr.)
wedijveraar rivaal
wedijveraarster
wedijveren rivaliseren
weefsel textiel (fr.)
weekeinde weekend (en.) Zie ook naweek.
weelde luxe (fr.)
weeldebeeld luxury belief (en.)
weelderig luxueus (fr.)
weeldewaar luxeartikel (fr.)
weemoed melancholie (fr.)
weergalm echo (la.) Zie ook nagalm.
weergalmbeeld echogram (en.)
weergalmkunde echografie (la./el.)
weerkunde meteorologie (fr.)
weerkundig meteorologisch (fr.)
weerkundige meteoroloog (el.)
weersgesteldheid klimaat (fr.) Zie ook luchtgesteldheid, hemelstreek.
weg route (fr.) Zie ook koers.
weifelaar sergeant (fr.) Zie ook weifel.
welgemoed optimistisch Zie ook hoopgevend, hoopvol.
welgemoedheid optimisme (fr.)
welgezien populair (fr.) Zie ook geliefd en veelgevraagd.
welgezienheid polariteit (fr.)
welslagen succes (fr.)
welslagend succesvol (fr.)
welwillend positief (fr./la.) Zie ook bevestigend, gunstig, stellig.
wenk hint (en.), tip (en.)
wenst heimwee (du.) Zie ook heemwee.
wenstig heimziek (du.) Zie ook heemziek.
wentelaar cilinder (fr.)
wentelaarlijk cilindrisch (fr.)
wereldburger (m.)
wereldburgeres (v.)
kosmopoliet (fr.)
wereldramp armageddon (la.) Zie ook wereldslagveld, wereldbrand.
werelds kosmopolitisch (el.)
wereldsziekte pandemie (el.)
wereldszin kosmopolitisme (el.)
Wereldweb World Wide Web (en.)
wereldzee oceaan (fr.)
wereldzeematig oceanisch (fr.)
werkdadig praktisch (du.)
werkelijkheid realiteit (fr.)
werkgenoot (m.)
werkgenote (v.)
collega (la.)
werkgroep comité (fr.)
werkkracht energie (fr.) Zie ook kracht, geestkracht, lichaamskracht.
werkkrachtig energiek (fr.) Zie ook krachtig.
werktuiger machinist (fr.)
werktuigkunde mechanica (la.)
werktuigkundige mechanicus (la.)
werktuiglijk mechanisch (la.)
werktuigwijze mechanisme (fr.) Zie ook werking.
werkzaam actief (fr.)
werkzaamheid activiteit (fr.)
werpsel projectiel (fr.)
werveldenken brainstormen (en.)
werveldenkzitting brainstormsessie (en./fr.)
werveling rekruut (fr.)
wervelingen rekruten (fr.)
wervelwind tornado (es.)
werven rekruteren (fr.)
werver recruiter (en.)
werving acquisitie (fr.), rekrutering (fr.)
West-Avondland West-Europa (la.)
wettelijk legaal (fr.)
wezenlijk intrinsiek (fr.)
wijbed altaar (la.)
wijkeling♂♀ migrant (la.) Zie ook verlander♂.
wijken migreren (la.) Zie ook verlanden.
wijking migratie (fr.) Zie ook verlanding.
wijnmaand oktober (la.)
wijsbegeerte filosofie (fr.)
wijsgeer filosoof (fr.)
wijsgeeres filosofe (fr.)
wijsgeren filosofen (fr.)
wijsgerig filosofisch (fr.)
wijze manier (fr.)
willekeurig random (en.)
arbitrair (fr.) Zie ook eigendunkelijk.
winkel shop (en.)
winkelen shoppen (en.)
wintermaand december (la.)
wisselkeuze alternatief (fr.) Zie ook wisselkeus (andere schrijfwijze), anderling (bnw. en znw.).
wisselwerking interactie (fr.)
witling♂♀ albino (pt.)
woerd mannetjeseend (nl.)
wolk cloud (en.)
wolkdienst clouddienst (en.+nl.)
wonderlijk bizar (fr.)
wonne euforie (fr.)
wonnig euforisch (fr.)
woonvertrek woonkamer (nl.+la.)
woordafleidkunde etymologie (fr.) Zie ook woordherkomst, woordafleiding.
woordafleidkundige♂♀ etymoloog (m., el.), etymologe (v., el.) Zie ook woordafleider, woordafleidster.
woordblind dyslectisch (du.)
woordblindheid dyslexie (el.)
woordenboekschrijfster lexicografe (la.)
woordenboekschrijver lexicograaf (la.)
woordenboekschrijving lexicografie (la.)
woordenleer lexicologie (fr./en./de.) Zie ook woordkunde.
woordenschat vocabulaire (fr.)
woordenkeus terminologie (du.)
woordkundige (g.) lexicoloog (m., el.), lexicologe (v., el.)


X

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


Y

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


Z

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
zaadbal testikel (la.)
zaakwoordenboek encyclopedie (fr.)
zandzee erg (ar.) Niet te verwarren met het bijvoeglijke en zelfstandige naamwoord erg.
zedenleer ethiek (la.)
zedelijk ethisch (la.)
zeeboezem baai (fr.)
zeematig marien (fr.)
zegeteken trofee (fr.)
zelfgericht egocentrisch (en.)
zelfgerichtheid egocentrisme (en.)
zelfstandig naamwoord substantief (la.)
zelfstandigheid entiteit (fr.) Zie ook zaak, voorwerp, eenheid.
zelfvoorzienend autarkisch (gr.)
zelfvoorziening autarkie (gr.)
zelfzucht egoïsme (la.)
zelfzuchtig egoïstisch (la.)
zendbrief epistel (la.)
zestientallig hexadecimaal (gr.+fr.)
zet move (en.)
zetelkerk kathedraal (fr.)
zie pupil (fr.)
ziekenwagen ambulance (fr.)
ziekteduiding diagnose (fr.)
zielkunde psychologie (la.)
zielkundig psychologisch (du.)
zielkundige psycholoog (gr., m.), psychologe (gr., v.)
zielsverwant soulmate (en.) Zie ook boezemvriend, boezemvriendin, geestverwant, geestverwante, hartsvriend en hartsvriendin.
zielsverwante
zijde kant (la.) Zie ook rand, richting.
zijdelijk partijdig (fr.)
zijger filter (fr.)
zijgen filteren (fr.)
zijgers filters (fr.)
zitting sessie (fr.)
zinblok alinea (fr.)
zinnebeeld symbool (fr.)
zinnebeeldig symbolisch (fr.)
zinnelijk sensueel (fr.)
zinnelijkheid sensualiteit (fr.)
zinraking sensatie (fr.)
zinspreuk motto (it.)
zomermaand juni (la.)
zonloos somber (fr.) Zie ook zwartgallig.
zonloosheid somberheid (fr.) Zie ook zwartgalligheid.
zonnescherm parasol (fr.)
zouteer natrium (la.)
Zuid-Amalrijk Zuid-Amerika (it.)
zuidernaaf Antarctica (gr.), zuidpool (nl.+fr.)
Zuidland Australië (la.) Betreffende het werelddeel, niet de staat met dezelfde naam.
zuigeling baby (en.) Zie ook boreling.
zuilsteen basalt (fr.)
zuiver puur (fr.) Zie ook helder.
zwaardvechter gladiator (la.)
zwaardvechterkeet gladiatorbarak (la., fr.)
zwaardvechtster gladiatrix (la.)
zwaardwalvis orka (la.)
zwang mode (fr.)
zwemvlies flipper (en.)
zwiertje pleziertochtje (fr.)