Een Schoner Woord/Alles

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
aandeelhouder shareholder (en.)
aandrift instinct (fr.)
aanhalen citeren (la.)
aanhaling citaat (la.), quote (en.)
aanhouden arresteren (fr.)
aankondigen adverteren (fr.)
aankondiging advertentie (fr.)
aanmelden inloggen (en.)
aanmeldgegevens inloggegevens (en.)
aannemelijk acceptabel (fr.)
aannemen accepteren (fr.)
aanneming acceptatie (fr.)
aanpassing adaptatie (fr.)
aanprijzing reclame (fr.)
aanraakscherm touch screen (en.)
aanraking contact (fr.)
aansporen pushen (en.) Zie ook duwen.
aanspreken appelleren (fr.)
aantekening notitie (la.)
aanvallend agressief (fr.)
aanvallendheid agressie (fr.)
aanvaller agressor (en.)
aanvankelijk in eerste instantie (nl.+fr.) Zie ook in het begin.
aanvullend extra (la.), additioneel (fr.) Zie ook toegevoegd.
aanwakkeren activeren (fr.)
aanwerk project (la.)
aanwinst acquisitie (fr.)
aanzicht aspect (fr.) Zie ook vooruitzicht, verschijningsvorm.
aard natuur (fr./la.) Natuur staat ook op woordenlijst Een Omarmd Woord woordenlijst, vanwege o.a. natuurkunde.
aards (bnw.) natuurlijk (bnw.) Zie ook uiteraard (bw.).
aardbark aardschors (fr.)
aardbol globe (fr.) Zie ook wereldbol.
aardkorstkunde tektoniek (gr.)
aardkorstkundig tektonisch (la.)
aardman goblin (en.)
aars anus (la.)
aarslijk anaal (fr.)
aartsmoeder matriarch (la.)
aartsvader patriarch (la.)
aas ace (en.)
achterbak kofferbak (fr.)
achterstellen marginaliseren (fr.)
achtervang back-up (en.) Zie ook rugdekking.
achtervoegsel suffix (la.)
achterzijde achterkant (la.)
afdruk print (en.) Zie ook uitdraai.
afdrukken printen (en.) Zie ook uitdraaien.
afdrukker printer (en.) Zie ook uitdraaier.
afmaker killer (en.) Niet te verwarren met killer (de vergrotende trap van kil).
afmelden uitloggen (en.)
aftakking categorisatie (fr.)
africhten trainen (en.) Zie ook oefenen.
africhter (m.)
africhtster (v.)
trainer (en.) Zie ook oefenmeester, oefenmeesteres.
africhting training (en.) Zie ook oefening.
afschafbeschaving cancel culture (en.)
afspeellijst playlist (en.)
afspraak deal (en.) Zie ook overeenkomst.
afwezig absent (fr.)
afwezigheid absentie (fr.)
afwijzend negatief (fr.) Zie ook afkeurend, ongunstig.
afwisselen variëren (fr.)
afzetten amputeren (fr.)
afzetting amputatie (fr.)
afzichtelijk wanstaltig (du.)
afzondering quarantaine (fr.)
alaam apparatuur (du.)
alledaags ordinair (fr.) Zie ook onbeschaafd.
alleenheerschappij dictatuur (fr./la.)
alleenheerser (m.)
alleenheerseres (v.)
dictator (la.)
Allerheiligenavond All Hallows Eve (en.), Halloween (en.) Zie ook Allerheiligen (feestdag gevierd op 1 slachtmaand) en Allerzielen (feestdag gevierd op 2 slachtmaand).
ambtelijk officieel (fr.) Zie ook onambtelijk.
andessteen andesiet (du.)
angstbeschaving angstcultuur (fr.)
apenstaartje (@) at sign (en.)
arbeidsgenootschap arbeidsorganisatie (nl.+fr.)
aterling bastaard (fr.), avetronk (fr.), avonddronk (nl.)
Avondland Europa (la.)
Avondlander Europeaan (fr.)


B

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
baat profijt (fr.) Zie ook voordeel.
bark boomschors (fr.)
barkmolen schorsmolen (fr.)
barnkracht elektriciteit (en.)
barnkrachtig elektrisch (la.)
bedaren kalmeren (fr.)
bedeesd timide (fr.) Zie ook verlegen.
bediener server (en.)
bedrieglijk frauduleus (fr.)
bedrijving praktijk (fr.)
beeldmerk logo (en.) Zie ook naambeeld.
beeldscherm monitor (en.)
beeldspraak allegorie (fr.)
beeldsprakelijk allegorisch (fr.)
beeldvester camera (la.)
beeltenis portret (fr.)
begaafdheid talent (la.)
begelden financieren (fr.)
begeleiden accompagneren (fr.)
beginselen roots (en.) Zie ook wortels.
begripsbepaling definitie (fr.)
behagen pleasen (en.), plezieren (fr.)
beheer administratie (fr.)
beheerder (m.)
beheerster (v.)
administrateur (fr.), administrator (en.)
beheerlijk administratief (fr.)
beheren administreren (fr.)
behuwdbroeder
behuwdbroer
schoonbroeder (nl.*), schoonbroer (nl.*), zwager (du.)
behuwddochter schoondochter (nl.*)
behuwdmoeder schoonmoeder (nl.*)
behuwdvader schoonvader (nl.*)
behuwdzoon schoonzoon (nl.*)
behuwdzus
behuwdzuster
schoonzus (nl.*), schoonzuster (nl.*), zwagerin (du.)
bekoorlijk charmant (fr.)
bekoring charme (fr.)
bekwaam capabel (fr.)
belagen stalken (en.) Zie ook dwangvolgen.
belager stalker (en.) Zie ook dwangvolger.
belangrijk important (fr.)
belangrijkheid importantie (fr.)
belangstelling interesse (fr.)
belangwekkend interessant (fr.)
beleggen investeren (fr.)
benadrukken accentueren (fr.)
beoordeling recensie (la.) Zie ook beschouwing.
bepaling clausule (fr.)
beschadigd defect (la.)
beschaven civiliseren (fr.)
beschaving cultuur (fr.), civilisatie (fr.) Zie ook bebouwing, beschaafdheid.
bespiegeling reflectie (la.) Zie ook weerschijn, overpeinzing.
bespijzing catering (en.)
besteden spenderen (la.)
bestempelen labelen (en.)
besturen runnen (en.)
bestuurslichaam college (fr.) Zie ook onderwijsinstelling.
betogen demonstreren (fr.)
betoger (m.)
betoogster (v.)
demonstrant (fr.)
betoging demonstratie (fr.)
betoveren fascineren (fr.) Zie ook boeien.
betoverend fascinerend (fr.) Zie ook boeiend.
betovering fascinatie (fr.)
betrekking relatie (fr.) Zie ook verhouding, liefdesverhouding.
betrokkenheid engagement (en.) Zie ook verloving.
betwisten debatteren (fr.)
betwisting debat (fr./en.)
bevalligheid gratie (la.)
bevlieging rage (fr.), hype (en.) Niet te warren met Engels rage.
bevolking populatie (fr.)
bevoorhoofden confronteren (fr.)
bevooroordeeld biased (en.)
bevordering promotie (fr.)
bevraagster (v.)
bevrager (m.)
interviewer (en.)
bevragen interviewen (en.)
bevrezen intimideren (fr.)
bevrezing intimidatie (fr.)
beweger motor (la.) Zie ook razer.
beweren claimen (en.) Zie ook eisen, opeisen, vorderen.
bewering claim (en.) Zie ook eis, stelling, vordering.
bewerken editing (en.)
bewerker (m.)
bewerkster (v.)
editor (en.) Zie ook opsteller (m.), opstelster (v.).
bewijsgrond argument (fr.)
bewijsvoeren argumenteren (fr.)
bewijsvoering argumentatie (fr.)
bewilligen honoreren (fr.)
bewindschap (o.) politiek (fr.) Zie ook staatkunde.
bewindschapkunde politicologie (fr.)
bewindschappelijk (bnw.) politiek (fr.) Zie ook staatkundig.
bewindschapper politicus (la.) Zie ook staatsman, staatsvrouw.
bewindshof ministerie (la.)
bewindshoofd premier (fr.)
bewindsman
bewindsvrouw
minister (fr.)
bewindsmannen (m.)
bewindsvrouwen (v.)
bewindslieden (g.)
ministers (fr.)
bewindsraad kabinet (fr.)
bewindsraadsvorming kabinetsformatie (fr.)
bewoorden formuleren (fr.) Zie ook opstellen.
bezwaar probleem (du./fr.) Zie ook belemmering, hindernis, moeilijkheid, vraagstuk.
bezielen inspireren (fr.)
bij vergissing per ongeluk (la.+nl.)
bijknippen trimmen (en.)
bijknipper trimmer (en.)
bijkomstig accessoir (fr.)
bijkomstigheid accessoire (fr.)
bijschrift caption (en.) Zie ook onderschrift.
bijtende potas kaliumhydroxide (la.)
bijvoeglijk naamwoord adjectief (la.)
bijwerken updaten (en.) Zie ook inlichten.
bijwoord adverbium (la.)
bijzonder speciaal (fr.) Zie ook uitzonderlijk.
bijzonderheid detail (fr.) Zie ook kleinigheid, onderdeel.
billijk fair (en.) Zie ook eerlijk, rechtvaardig.
binnensaders intraveneus (fr.)
binnenspiers intramusculair (fr.)
blaak vlam (fr.)
bladeraar browser (en.) Zie ook webverkenner.
bladzijde pagina (la.)
blaker fakkel (la.), toorts (fr.)
blijspel komedie (la.)
bloedarmoede anemie (la.)
bloeimaand mei (la.)
blootstellen exposen (en.)
blootstelling exposure (en.)
boedgenoot celgenoot (la.)
boedgenote celgenote (la.)
boekerij bibliotheek (fr.)
boekkeuren censureren (fr.)
boekkeuring censuur (fr./la.) Zie ook boekkeurderij.
boekschouwer accountant (en.)
boekschouwing accountancy (en.)
bondgenootschap alliantie (fr.)
bonzer kanon (fr.)
bovenlucht ether (la.)
bouwkunst architectuur (fr.)
bouwsel constructie (fr.) Zie ook bouw.
bovenas top-as (en.)
braken kotsen (du.)
brandstofongeld brandstofaccijns (nl.+la.)
brij puree (fr.)
broddelaar amateur, hobbyist (en.) Zie ook knoeier, prutser, liefhebber, liefhebster.
buigzaam flexibel (fr.)
buikloop diarree (fr.)
buitenstaander outsider (en.)


C

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


D

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
dagstelling datum (la.)
dagwijzer agenda (la.) Zie ook bespreeklijst.
dal vallei (fr.)
deeltijds parttime (en.)
delfbrandstof fossiele brandstof (fr.+nl.)
delfkracht fossiele energie (fr.+fr.)
delfstof mineraal (fr.) Zie ook ertshoudend.
denkbeeld idee (fr.) Zie ook gedachte.
denkbeelder (m.)
denkbeelderes (v.)
ideoloog (fr.) Zie ook zienswijzer (m.), zienswijzeres (v.)
denkbeeldig fictief (fr.) Zie ook verdicht.
denkbeeldkunde ideologie (fr.), ideeënleer (fr.) Zie ook zienswijze.
denkbeeldkundig ideologisch (du.) Zie ook zienswijzig.
deskundige expert (fr.)
deskundigheid expertise (fr.)
deun melodie (fr.) Zie ook wijsje.
dichter (m.)
dichteres (v.)
poëet (fr.)
dichterlijk poëtisch (fr.)
dichtkunst poëzie (fr.)
dierkunde zoölogie (fr.)
doel goal (en.) Zie ook doelpunt.
doelmatig functioneel (la.)
doordacht strategisch (de.)
doorkijken scannen (en.) Zie ook inlezen, vluchtig doornemen.
doorklik click-through (en.)
doorzicht perspectief (fr.) Zie ook doorzichtkunde, gezichtspunt, vergezicht.
draad thread (en.)
draaggolf signaal (fr.) Zie ook teken.
draaimolen carrousel (fr.)
dracht foetus (la.)
dranker (m.)
drankeres (v.)
alcoholist (la.)
drankzucht alcoholisme (la.)
draskoorts moeraskoorts (fr.+nl.), malaria (it.)
drasland moeras (fr.)
droombeeld ideaal (fr.), utopie (en.)
druk stress (en.) Zie ook spanning.
duimnagel thumbnail (en.)
Duitsvorming Germanisme (fr.)
duizendjaar millennium (la.)
duizendste promille (la./it.?)
dwaler planeet (fr.) Zie ook dwaalster.
dwaling abuis (fr.) Zie ook fout, vergissing.
dwangmaatregel sanctie (fr., en.)
dwangvoorstelling obsessie (fr.)
dweepziek fanatiek (fr.)
dweper fanatic (en.), fanatiekeling (la.), fanaat (la.) Voor het Engelse leenwoord 'fan' gebezigd als afkorting van 'fanatic', zie liefhebber.


E

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
echtzin realisme (fr.)
eenvoudig simpel (fr.)
eer (o.) metaal (fr.)
eerbied respect (fr.)
eerbiedigen respecteren (fr.)
eerste naamval nominatief (la.)
eerzucht ambitie (fr.)
eerzuchtig ambitieus (fr.)
eethuis restaurant (fr.) Zie ook spijzerij.
eiervrucht aubergine (fr.)
eigennaamvorming eponiem (fr.)
eindstrijd finale (fr.)
eldersbewijs alibi (la.)
engelsvorming anglicisme (fr./la.)
enkeling individu (fr.)
enkelingschap individualiteit
enkelingzin individualisme (fr.)
enkelingzinnig individualistisch (fr.)
enkelvoud singularis (la.)
entstof vaccin (fr.)
erenaam titel (fr.) Zie ook hoofding.
erfdrager gen (el.)
erfkunde genetica (gr.) Zie ook erfelijkheidsleer.
erfkundig genetisch (du.) Zie ook erfmatig.
erfkundige geneticus (el./la.)
ernstig serieus (fr.)
erventrouw traditioneel (fr.)
evenwijdig parallel (fr.)
evenwoord synoniem (fr.) Zie ook wisselwoord.


F

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


G

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
gedaante figuur (fr.), gestalte (du.)
gade partner (en.) Zie ook wederhelft, geliefde, deelgenoot.
gadelijk adequaat (la.)
gadem slaapkamer (nl.+la.) Zie ook slaapvertrek.
gebiedende wijs imperatief (la.)
gebroken kapot (fr.)
gebruiker (m.)
gebruikster (v.)
user (en.)
gedaantewisseling metamorfose (fr.)
gedrocht monster (fr.)
gedrochtelijk monsterlijk (fr.)
gedrochtelijkheid monsterlijkheid (fr.)
geestdrift enthousiasme (fr.)
geestdriftig enthousiast (fr.)
geestelijk mentaal (fr.)
geestig funny (en.) Zie ook grappig, vermakelijk.
geestigheid humor (la., en.) Zie ook lichaamssap.
gegadigde kandidaat (fr.)
geheimenis mysterie (la.)
gelaatstrek facial feature (en.)
geldbeurs portemonnee (fr.)
geldelijk financieel (fr./la.)
geldontwaarding inflatie (en.)
geldschieter financier (fr.)
geldwezen financiën (fr.) Zie ook geldmiddelen.
gelijkgemaakt omgebulldozerd (en.) Nengels aangetroffen in een krant.
geloofsgordel bible belt (en.)
gelukwensen feliciteren (fr.)
gemaarte mythologie (fr.)
gemaartelijk mythologisch (du.)
gemeenschap collectief (fr.) Zie ook gemeenschappelijk.
gemeenschappelijke collectieve (fr.)
gemenebest republiek (fr.)
geneesmiddel remedie (fr.)
genegenheid affectie (fr.)
genoegen plezier (fr.) Zie ook geneugte, genot.
genootschap organisatie (fr.)
genootschapsvoortvaring organisatieprocedure (fr.)
gereedschap tool (en.) Zie ook hulpmiddel, middel en werktuig.
gerichtheid concentratie (fr.) Zie ook samentrekking.
gerief comfort (en.)
gerieflijk comfortabel (en.) Zie ook geriefelijk.
geringachten bagatelliseren (fr.)
geschenk cadeau (fr.) Zie ook gift (uitgesproken met Nederlandse 'g', dus niet te verwarren met het Engels gift).
geschiedkundig historisch (la.)
geschiedkundige historicus (la.)
geschiedkundigen historici (la.)
geschrift document (fr.)
geslacht gender (en.), sekse (fr.), sex (en.)
geslachtsdrift libido (la.) Zie ook wellust.
geslachtsdriftmiddel afrodisiacum (la.)
geslachtsrijpheid puberteit (fr.)
gespannen gestresst (en.)
getuigschrift certificaat (fr.)
gevangenisboed gevangeniscel (la.)
geverfd gekleurd (fr.)
geverfde gekleurde (fr.)
gevolg consequentie (fr.) Zie ook voortvloeisel.
gevolgtrekking conclusie (fr.)
gewinzin kapitalisme (fr.)
gewis zeker (la.) Zie ook beslist, ontegenzeggelijk, wis.
gezichtspunt optiek (fr.)
gezondheid! proost (la.), cheers (en.), santé (fr.), לחיים (hebr.), Будьте здоровы (ru.)
gezwel tumor (la.)
gezworene jurylid (en.+nl.)
gezworenen jury (en.), beoordelingscommissie (nl.+fr.)
graafschap county (en.)
grasmaand april (la.)
gronden baseren (fr.) Zie ook grondvesten, onderbouwen.
grijpbaar concreet (fr.)
grillig grotesk (fr.)
gouw provincie (la.) Zie ook gewest.
gouwhuis provinciehuis (la.)
gouwgraaf (m.)
gouwgravin (v.)
commissaris des konings (la.), commissaris der koningin (la.)
grondbeginsel basisprincipe (la.+fr.)
grondslag basis (la.)
guichelijk sarcastisch (fr.)
guicheling sarcasme (fr.)


H

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
haarzeep shampoo (en.)
hachelijk risicovol (it.+nl.)
hacht risico (it.)
halfjaar semester (du.)
halfwaardetijd half-life (en.)
handeling actie (la.)
handelzaam commercieel (fr.)
handschrift manuscript (la.)
hanigheid machismo (es.)
handelwijze methode (fr.) Zie ook werkwijze.
harsten barbecuen (en.)
harster barbecue (en.)
heelal universum (la.)
heelals kosmisch (du.)
heelalkunde kosmologie (el.)
heelkunde chirurgie (fr.)
heelkundig chirurgisch (fr.)
heelkundige chirurg (fr.)
heerschaar leger (nl.), legermacht (nl.)
heerschappij dominatie (fr.) Zie ook overheersing.
heildronk toast (en.), toost (en.) Zie ook geroosterd brood.
heilmare evangelie (fr.)
hekelaar (m.)
hekelaarster (v.)
satiricus (fr.)
hekelarij satire (fr.) Zie ook hekeldicht, hekeling, hekelschrift.
hekelig satirisch (du.)
heldendicht epos (gr.)
helmklep vizier (fr.) Zie ook verzien.
herfstmaand september (la.)
herhalingsinenting booster (en.) Zie ook versterker.
herhalingsprik boosterprik (en.+nl.)
hersteld gefixt (en.), gefixed (en.) Zie ook geknoeid, geregeld.
herstellen fixen (en.) Zie ook knoeien, regelen.
herwekken regenereren (fr.)
heul riool (fr.) Zie ook ondergoot.
heulrat rioolrat (fr.)
hindernis obstakel (fr.) Zie ook belemmering.
hindernisbaan obstacle course (en.)
hoe dan ook sowieso (du.) Zie ook in ieder geval, toch al.
hoedanigheid kwaliteit (fr.)
hofmakelijk romantisch (du.)
honderdste procent (la.)
hoofdbestanddeel basiselement (la.)
hoofdkap capuchon (fr.)
hoofdstof element (fr.) Zie ook bestandsdeel.
hoofdstoffelijk elementair (fr.)
hoofdrolspeelster (v.)
hoofdrolspeler (m.)
protagonist (la.)
hoogladen uploaden (en.)
hoogleerling (m.) student (la.)
hoogleerlinge (v.) studente (la.)
hoogleraar (m.)
hooglerares (v.)
professor (la.)
hoogtepunt highlight (en.)
hooimaand juli (la.)
huichelaar (m.)
huichelaarster (v.)
hypocriet (znw., fr.)
huichelarij hypocrisie (fr.) Zie ook schijnheiligheid.
huichelachtig hypocriet (bnw., fr.) Zie ook schijnheilig.
huichelen faken (en.) Zie ook veinzen.
huidig actueel (fr.)
huidigheid actualiteit (fr.)
huurling mersenaris (fr.), mercenary (en.) Zie ook waardgelder.


I

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
immerlijk permanent (fr.) Zie ook blijvend (bw.), voortdurend (bw.), duurwaag (v.)
inenten vaccineren (fr.)
inenting vaccinatie (fr.)
ingetekende abonnee (fr.)
ingrijpen opereren (fr.)
ingeënt gevaccineerd (fr.)
ingeënten gevaccineerden (fr.)
ingewikkeld gecompliceerd (fr.)
ingewijde insider (en.)
ingrijpend radicaal (fr./en.)
inhechtenisneming arrestatie (fr.)
inlegwerk mozaïek (fr.)
inlichten informeren (fr.)
inlichtingen informatie (fr.) Zie ook inlicht.
Inlichtkunde informatica (la.)
inmengsel ingrediënt (fr.)
inslagbekken inslagkrater (la.)
insluitend inclusief (la.)
inspuiten injecteren (fr.)
inspuiting injectie (fr.)
instelling instituut (fr.), setting (en.)
intekenen abonneren (fr.)
intekening abonnement (fr.)
invloed impact (en.)
inwendig intern (fr.)
inwijkeling (g.)
inwijkelinge (v.)
immigrant (fr.)
inwijken immigreren (fr.)
inwijking immigratie (fr.)
inwikkelen compliceren (fr.)
inzonderheid (bw.) speciaal (bw., fr.), specialiter (bw., fr.) Zie ook bepaaldelijk, in het bijzonder, met name, voornamelijk.


J

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
jaar annum (la.)
jaarboek almanak (la.)
jaargetijde seizoen (fr.)
jaarlijk annaal (la.)
jongeling (g.) adolescent (fr.)
jongelinge (v.) adolescente (fr.)
jongelingschap adolescentie (la.)
jool feest (fr.)
juichklap high five (en.)


K

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
kaarsdrager kandelaar (fr.) Zie ook luchter.
Kamerbetwisting Kamerdebat (la.+fr./en.) Met hoofdletter omdat deze verwijst naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
kankerkunde oncologie (gr.)
kankerkundige (g.) oncologe (v., gr.), oncoloog (m., gr.)
keet barak (fr.)
keerkringen tropen (gr.)
keerkringlijk tropisch (gr.)
kenner connaisseur (fr.)
kenschetsend karakteristiek (fr.)
keur elite (fr.)
keuzebalk menubalk (fr.+nl.)
keuzelijst menu (fr.)
kiemvrij steriel (fr.) Zie ook onvruchtbaar.
kiemvrijmaken steriliseren (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaken.
kiemvrijmaking sterilisatie (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaking.
kiezel silicium (la.)
kiezelaarde silica (en.)
kiezelarm mafisch (en.)
kiezelrijk felsisch (en.)
kim horizon (gr.) Zie ook gezichtseinder, einder.
kimrecht horizontaal (fr.) Zie ook loodrecht.
kimvlak stabilo (la.*)
kinderen kids (en.) Zie ook jonge geiten, de werkelijke betekenis van het Engelse kids.
kindveilig kidsproof (en.)
kirren coo (en.)
klankenkunst muziek (fr.) Muziek staat ook op de woordenlijst Een Omarmd Woord.
klankleer fonetiek (du.) Zie ook klankkunde, klankkunst.
klankmatig fonetisch (du.)
kleefkracht adhesie (fr.)
kleinkunst cabaret (fr.)
kleinkunstenaar (m.)
kleinkunstenares (v.)
cabaretier (fr.)
kleverigheid viscositeit (fr.)
klikaas clickbait (en.)
klinker vocaal (fr.)
klokken timen (en.)
knie generatie (fr.)
kolomschrijver (m.)
kolomschrijfster (v.)
columnist (en.)
koninkrijk monarchie (fr).
koningsdochter prinses (fr.)
koningszoon prins (fr.)
koumoes salade (fr.)
krachtmeting showdown (en.)
kraken hacken (en.)
krijgslieden (g.)
krijgsmannen (m.)
krijgsvrouwen (v.)
militairen (fr., m.)
krijgslijk militair (fr., bnw.)
krijgsman
krijgsvrouw
militair (fr., m.)
krijgszedenleer krijgsethiek (la.)
krijt arena (la.)
kring cirkel (fr.)
kringloop cyclus (la.)
kroonroofdier apex predator (en.)
kunstenmaakster (v.)
kunstenmaker (m.)
acrobaat (fr.)
kunstenaar (m.)
kunstenares (v.)
artiest (fr.), artist (en.)
kunsthal kunstgalerie (fr.)
kunstmatig artificieel, artificial (en.)
kunststof plastic (en.)
kunstzinnig artistiek (fr.)
kwetsbaar vulnerable (en.)


L

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
laak arts (du.), dokter (la.)
lachwekkend hilarisch (fr.)
landbouwer agrariër (du.) Zie ook boer.
landbouwkunde agronomie (fr.)
landbouwmatig agrarisch (la.)
landvoogd (m.)
landvoogdes (v.)
gouverneur (fr.)
leefwezen organisme (fr.)
leemeer aluminium (la.)
leenspreuk metafoor (fr.)
leenspreukig metaforisch (fr.)
leer theorie (fr.) Zie ook leerstelling.
leergang cursus (la.)
leergilde academie (la.)
leergildig academisch (la.)
leerhuis school (la.), schoolhuis (la.)
leerling (g.) student (la.) Zie ook hoogleerling.
leerlinge (v.) studente (la.) Zie ook hoogleerlinge.
leermatig theoretisch (la.)
leerspreuk aforisme (la.)
leervak schoolvak (la.)
leest model (fr.)
leesten presteren (fr.)
leesting prestatie (fr.)
leestingdruk prestatiedruk (fr.+nl.)
lentemaand maart (la.)
lering studie (la.) Zie ook opleiding.
letterkunde literatuur (fr.)
letterkundig literair (fr.)
leuk nice (en.) Zie ook aardig.
leuninggrijper cliffhanger (en.)
levensbeschrijfster (v.) biografe (fr., v.)
levensbeschrijver (m.) biograaf (fr., m.)
levensbeschrijving biografie (fr.)
levenskrachtig vitaal (fr.) Zie ook levensbelang.
levensleer biologie (du.) Zie ook levenskunde.
levenstuigelijk biomechanisch (gr./du./la.)
librije kloosterbibliotheek (la.+fr.)
lichaamswarmte lichaamstemperatuur (nl.+fr.)
lichamelijk fysiek (fr.)
lichtbeeld foto (en.)
lidwoord artikel (fr./la.) Zie ook schrijfstuk.
liefhebberij hobby (en.) Zie ook vrijetijdsbesteding.
lijdeling (g.) patiënt (fr.) Zie ook lijder (m.), zieke (g.).
lijdelinge (v.) patiënte (fr.) Zie ook lijdster (v.), zieke (g.).
lijdzaam passief (fr.)
lijfblad orgaan (la.)
lijnvormig lineair (fr.)
linkerzijde linkerkant (la.)
loftuiting compliment (o., fr.)
lofzang axion (ro.)
loodrecht verticaal (fr.) Zie ook kimrecht.
loopbaan carrière (fr.)
loopbaanoverstap carrièreswitch (fr.+en.)
louwmaand januari (la.)
love galerij (fr.), galerie (fr.)
loven complimenteren (fr.)
luchthaven airport (en.)
luchtregelaar airconditioner (en.)
luchtregeling airconditioning (en.)
luidspreker speaker (en.) Zie ook omroeper.
lusthof paradijs (fr.) Zie ook lustoord.
luttel minuut (fr.)


M

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
maakster autrice (fr.) Zie ook schrijfster.
maagling familielid (fr.+nl.) Zie ook sibbeling.
maagschap familie (fr.) Zie ook sibbe.
maar mythe (la.)
maarlijk mythisch (la.)
maatschappelijk sociaal (fr.)
maatschappijleer sociologie (la.) Zie ook maatschappijkunde.
maker auteur (fr.) Zie ook schrijver.
makersrecht auteursrecht (fr.)
manlijnvormig patrilineair (fr.)
mannelijk masculien (fr.)
mark grens (du.)
marksteen grenspunt (du.)
marktbenadering marketing (en.)
medebepaler factor (la.) Zie ook deelgetal.
mededingen concurreren (fr.)
mededinger (m.)
mededingster (v.)
concurrent (fr.)
mededinging concurrentie (fr.)
medegevoel sympathie (fr.)
medeschrijfster coautrice (fr.) Zie ook medemaakster.
medeschrijver coacteur (fr.) Zie ook medemaker.
meerkeuze multiple choice (en.)
meertakigheid multitasking (en.)
meervoud pluralis (la.)
mengen mixen (en.)
mengsel mix (en.)
mening opinie (fr.)
menselijkheid humaniteit (fr.)
menslievend humaan (la.)
menszin humanisme (du.)
menszinnig humanistisch (fr.)
menszinnige humanist (fr.)
merken markeren (fr.)
merkwaardig curieus (fr.)
meteen (bw.) direct (fr.) Zie ook onmiddellijk (bnw.), rechtstreeks (bnw.).
midden milieu (fr.) Zie ook omstreek.
middenkunde milieukunde (fr.), ecologie (du.)
middageten lunch (en.) Zie ook middagmaal, midmaal.
minachting dédain (fr.)
misdadigheid criminaliteit (fr.)
misdaadbestrijder (m.)
misdaadbestrijdster (v.)
crime fighter (en.)
misdeeld invalide (bnw., fr.), gehandicapt (en.) Zie ook ongeldig.
misdeelde invalide (znw., fr.), gehandicapte (en.)
mochelen patience (fr.) Dit verwijst naar het kaartspel patience, voor het Engelse 'patience', zie geduld.
moedertaalspreker (m.)
moedertaalspreekster (v.)
native speaker (en.)
moei tante (fr.)
mogelijk (bnw.) eventueel (fr.) Zie ook gebeurlijk (bnw.), desgevallend (bw.), mogelijkerwijs (bw.).
mogelijkerwijs (bw.) eventueel (fr.) Zie ook desgevallend (bw.), mogelijk (bnw.), gebeurlijk (bnw.).
molecuullijk moleculair (fr.)
molsgang tunnel (en.)
moordpoging liquidatiepoging (fr.+nl.)
Morenland Afrika (la.)
Morgenland Azië (la.), Levant (fr.), Oriënt (fr.)
muziekelijk muzikaal (fr.)


N

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
naaf pool (fr.)
naamloos anoniem (fr.)
naamwoordelijk nominaal (fr.)
naamwoordgroep nominale groep (fr.)
nabootsen simuleren (fr.)
nabootsing simulatie (fr.)
nachtkleding pyjama (en.)
nagenoeg quasi (la.)
nascheer aftershave (en.)
natuurkunde fysica (la.)
nauwgezet accuraat (du.), precies (fr.), exact (fr.) Zie ook nauwkeurig
nauwgezetheid accuratesse (du.) Zie ook nauwkeurigheid
naweek weekend (en.) Zie ook weekeinde.
nazicht controle (fr.)
nazon aftersun (en.)
neerslachteling depressieveling (fr.)
nieuwsblad krant (fr.)
nieuwsverstrekking journalistiek (fr.)
nieuwvorming neologisme (fr.)
nijverheid industrie (fr.)
nijverlijk industrieel (fr.)
noodteken alarm (fr.), noodsein (nl.+fr.) Zie ook wapenroep, wekker.
noodtoestand crisis (la.)
noodtoestanden crisissen (la.), crises (la.)
Noord-Amalrijk Noord-Amerika (nl.+it.)
noordernaaf noordpool (nl.+fr.)
noordwijzer kompas (fr.)


O

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
oeroud ancient (en.)
omstandigheid situatie (fr.)
omstreek omgeving (de.) Zie ook omtrek, omliggende, nabijheid.
omwenteling revolutie (fr.)
onafgebroken continu (fr.), non-stop (en.)
onambtelijk officieus (fr.) Zie ook ambtelijk.
onbaatzuchtigheid altruïsme (fr.)
onbekwaam incapabel (fr.)
onbepaalde wijs infinitief (fr.)
onder- vice- (la.)
onderbewindshoofd vicepremier (la.+fr.)
onderbreken interruptie (fr.)
onderbreken interrumperen (la.), interromperen (fr.)
onderdrukking repressie (fr.)
onderreden communiceren (la.)
onderreding communicatie (fr.)
onderricht instructie (fr.), les (la.), educate (en.)
onderrichtbijeenkomst briefing (en.)
onderrichten instrueren (fr.)
onderscheidenlijk respectievelijk (fr.)
onderschrift caption (en.) Zie ook bijschrift.
ondersteunend supportive (en.)
ondersteuner supporter (en.) Zie ook aanhanger, medestander.
onderstuk paragraaf (fr.)
ondervindelijk empirisch (du.)
ondervindelijkheid empirie (la.)
ondervindingzin empirisme (fr.)
ondervoorzitter vicevoorzitter (la.+nl.)
onderwerp subject (la.)
onderwerpelijk subjectief (fr.)
onderwerping subjectie (fr.)
onderwijsinstelling college (fr.) Zie ook bestuurslichaam.
onderwoord hyponiem (el.)
ongeld accijns (la.)
ongerijmd absurd (fr./la.)
ongerieflijk oncomfortabel (en.) Zie ook ongeriefelijk.
ongrijpbaar abstract (fr.)
onmaatschappelijk asociaal (fr.)
onmetelijk enorm (fr./la.)
onontbeerlijk essentieel (fr.) Zie ook wezenlijk.
onrechtstreeks indirect (fr.)
onschendbaarheid immuniteit (fr.) Zie ook onvatbaarheid.
ontaard decadent (fr.) Zie ook verdorven.
ontachten negeren (la.)
ontpopping coming-out (en.)
ontleden analyseren (fr.)
ontleding analyse (fr.)
ontleedkunde anatomie (fr./la.)
ontleedkundig anatomisch (fr./la.)
ontleedkundige anatoom (fr./la.)
ontleedmes scalpel (fr.)
ontvanger acceptor (en.)
ontvoeren kidnappen (en.)
ontwentelen evolueren (fr.)
ontwenteling evolutie (fr.)
onveranderlijk constant (fr.)
onvergelijkelijk uniek (fr.) Zie ook voorbeeldeloos, weergaloos.
onversterkt akoestisch
onvormelijk informeel (fr.)
onwerkelijk fantastisch (fr.) Zie ook prachtig.
onwettelijk illegaal (fr.)
onzijdig neutraal (fr.)
oogstmaand augustus (la.)
oordeelkundig kritisch (du.) Zie ook scherpzinnig.
oordeelkundige criticus (la.) Zie ook beoordelaar.
oorzakelijk causaal (la.)
Oosteren Pasen (la.)
oostermaand paasmaand (la.) Zie ook grasmaand.
op grond van op basis van (la.)
opeenhoping accumulatie (fr.)
openbaar publiek (fr.)
openbare publieke (fr.)
opgebrand burn-out (en.) Niet te verwarren met overspannen of gespannen.
opgeld agio (la.)
opheffen annuleren (fr.) Zie ook schrappen.
ophoper accu (la.), accumulator (la.)
opleiden scholen (la.)
oppermachtig soeverein (fr.)
opschrift inscriptie
opslorpen absorberen (fr.)
opslorping absorptie (fr.)
opsteller redacteur (fr.)
opstelling redactie (fr.) Zie ook opstelraad.
opstelster redactrice (fr.)
opwaardering upgrade (en.)
opzienbarend sensationeel (fr.)
orgelspeler (m.)
orgelspeelster (v.)
organist (la.)
oudszin classicisme (fr.)
overdrachtelijk figuurlijk (fr.)
overeenkomst
Verbintenis
contract (fr.)
overgang menopauze (el.), transitie (fr.)
overgevoelig allergisch (du.)
overgevoeligheid allergie (du.)
overheersen domineren (fr.)
overwoord hyperoniem (el.)


P

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
pasgeborene neonaat (la.)
peil niveau (fr.), level (en.)
plakplaatje sticker (en.)
plantkunde botanie (gr.)
platonzin platonisme (fr.)
plecht ritueel (fr.)
plechtigheid ceremonie (fr.)
plechtlied carol (en.)
plek locatie (en.)
ploeg team (en.)
ploegleider (m.)
ploegleidster (v.)
team leader (en.), teamleider (en.+nl.)
ploeteren labeuren (fr.) Zie ook zwoegen.
plotseling abrupt (fr.) Zie ook opeens, ineens, onverwachts.
pogen proberen (la.), trachten (la.)
polsklok horloge (fr.) Zie ook zakuurwerk.
potas kaliumcarbonaat (la./en.)
potasstof kalium (la.)
praatschouw talkshow (en.)
proefnemen experimenteren (fr.)
proefneming experiment (fr.)
proeving examen (la.)
proeven examineren (fr.)
proever (m.)
proefster (v.)
examinator (fr.)
proeveling examinandus (la.)


Q

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


R

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
raadgeven adviseren (fr.)
raadgeefster (v.)
raadgever (m.)
adviseur (fr.), consultant (en.), consulent (la.)
raadgeving advies (fr.)
raadpleging consultatie (fr.)
raadslieden (g.)
raadsmannen (m.)
raadsvrouwen (v.)
advocaten (la.)
raadsman advocaat (la.)
raadsvrouw advocate (la.)
raakvlak overlap (en.)
rangschik hiërarchie (la.), rangorde (nl.+fr.)
rangschikkelijk hiërarchisch (la.)
ravenglas obsidiaan (la.)
ravensteen belemniet (gr.)
razer motorfiets (la.+nl.)
rechtelijk juridisch (fr.) Zie ook rechtsgeleerd, rechtskundig.
redeleer logica (la.) Zie ook redemaat.
redematig logisch (la.) Zie ook steekhoudend, vanzelfsprekend.
rechterhand sidekick (en.)
rechterzijde rechterkant (la.)
redekunst retorica (la.), retoriek (fr.)
redekunstig retorisch (fr.), oratorisch (la.)
reden fabriceren (fr.)
redenaar orateur (fr.) Zie ook woordvoerder.
reder (m.)
reedster (v.)
fabrikant (fr.)
rederij fabriek (la.)
redetwist discussie (fr.) Zie ook twistgesprek.
redetwisten (ww.) discussiëren (fr.)
reding fabricage (fr.)
regelverbindingsteken accolade (fr.)
regenboogvlies iris (fr.)
regenscherm paraplu (fr.)
reisgoed bagage (fr.)
rekentuig computer (en.) Zie ook rekenaar.
rekentuigalaam computerapparatuur (en.+du.)
rekentuigkraker hacker (en.), computerkraker (en.+nl.)
reukwater parfum (fr.)
reus gigant (la.)
reusachtig gigantisch (la.)
richten concentreren (fr.) Zie ook samentrekken.
richtsnoer norm (fr.)
rijksbode (m.)
rijksbodin (v.)
ambassadeur (fr.)
rijksbodehuis ambassade (fr.)
rijpeling puber (la.)
rits scala (it.)
roede penis (la.)
romp Torso (it.)
roof wondkorst (la.)
roofdier predator (en.)
rooster grill (en.) Zie ook braadrooster.
roosteren grillen (en.) Het Engelse leenwerkwoord grillen niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord grillen (uitgesproken met een Nederlandse 'g').
ros paard (la.) Zie ook hors.
roving predatie (la.)


S

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
samendrukking compressie (fr.)
samenhang context (fr./la.), setting (en.)
samenhangend coherent (fr.)
samenklontering conglomeraat (fr.)
samenstellen componeren (la.)
samensteller (m.)
samenstelster (v.)
componist (du.)
samenstelling compositie (fr.)
samentrekken concentreren (fr.) Zie ook richten.
samentrekking concentratie (fr.) Zie ook gerichtheid.
samenzwering complot (fr.)
schaamspleet vulva (la.)
schakering tint (fr.)
schattig cute (en.)
schede vagina (la.)
scheidsrechter (m.)
scheidsrechteres (v.)
arbiter (fr.) Zie ook scheidsman (m.), scheidsvrouw (v.).
scheikunde chemie (la.)
scheikundig chemisch (la.)
scheikundige chemicus (la.)
scheistoffen chemicaliën (la.)
schenken doneren (fr.)
schenker donateur (fr.)
schenking donatie (fr.)
schenkster donatrice (fr.)
scheppen creëren (fr.)
schepping creatie (fr.)
schielijk acuut (la.)
schik orde (fr.)
schikking compromis (fr.)
schikkingen compromissen (fr.)
schitterend subliem (fr.)
schoonschrijfkunst kalligrafie (fr.)
schoonschrijven kalligraveren (fr.)
schoudermantel cape (en.)
schouw show (en.)
schrijfteken lettertype (fr.+fr.)
schijnachtig virtueel (fr./la.) Zie ook schijn- (voorvoegsel), vrijwel.
schijnal metaverse (en.)
schijninlichtingen desinformatie (ru.)
schrijfster autrice (fr.) Zie ook maakster.
schrijver auteur (fr.) Zie ook maker.
schuine streep slash (en.) ” / “
schuldeiser crediteur (fr.) Zie ook vertrouwenaar.
slachtmaand november (la.)
slappeling softie (en.)
slingerwijdte amplitude (la.)
snelheidswedstrijd race (en.)
soortelijk (bnw.) specifiek (fr.) Zie ook gericht (bw.), kenmerkend (bnw.).
speeltuig instrument (fr.), muziekinstrument (fr.)
speeltuiglijk instrumentaal (fr.)
spel
schermspel
game (en.), videospel (la.+nl.)
speler
schermspeler
gamer (en.)
spelkunst orthografie (fr.)
spiekbrief cheat sheet (en.)
spijslijst menukaart (fr.)
splijtzwam bacterie (la.) Zie ook staafdiertje, staafje.
spijzer caterer (en.)
springstof explosief (fr.)
sprokkelmaand februari (la.)
sprook legende (fr.)
spuitwadel airbrush (en.)
standvastig stabiel (fr.)
standvastigheid stabiliteit (fr.)
steekproef sample (en.) Zie ook voorbeeld.
steenrat cavia (la.)
stellingname statement (en.) Zie ook verklaring, uitspraak.
stelsel systeem (la.)
stelselmatig systematisch (du.)
stembuiging intonatie (fr.)
stemmelijk vocaal (fr.)
sterrenkijker telescoop (it./la.)
sterrenkunde astronomie (la.)
Stille Wereldzee Pacifische Oceaan (en.+fr.), Stille Oceaan (nl.+fr.), Grote Oceaan (nl.+fr.)
stilstaan stagneren (fr.) Zie ook stremmen.
stilstand stagnatie (fr.) Zie ook stremming.
stip saus (fr.)
stoot babe (en.)
stortbad douche (fr.) Zie ook druipbad.
stralenkrans aureool (fr.), halo (en.)
streekwoord dialectwoord (fr.)
streekwoordenboek dialectwoordenboeken (fr.)
struif omelet (fr.) Zie ook eierstruif.


T

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
taaleigen idioom (fr.)
taalzuiveraar taalpurist (nl.+fr.)
taalzuiverheid taalpurisme (nl.+fr.)
tak categorie (la.)
tandenlaak tandarts (nl.+du.)
te in (bij plaatsaanduidingen)
tel seconde (fr.)
tegen
tegenover
versus (en./la.) Zie ook in tegenstelling tot, vergeleken met.
tegenstelling contrast (fr.)
tegenstrijdigheid oxymoron (en.)
tegenwoord antoniem (gr.)
tegoedbewijs tegoedbon (nl.+fr.), voucher (en.)
temmen domesticeren (fr.)
temming domesticatie (la.)
tepelhof areola (la.)
ter zake ad rem (la.)
terugkeer comeback (en.)
terugstellen resetten (en.)
tienjaar decennium (la.), decade (en.)
Tientallig decimaal (fr.)
tijdgevoel timing (en.) Zie ook tijdsbepaling, tijdzetting.
tijdrekenkunde chronologie (gr.)
tijdrekenkundig chronologisch (gr.)
tijdschreef deadline (en.)
tijdwijzer kalender (du.)
timmer bouwmateriaal (fr.)
toekomstverdichting sciencefiction (en.) Zie ook wetenschapsverzinsel.
toeleggen specialiseren (fr.)
toelegger (m.)
toelegster (v.)
specialist (fr.)
toelegging specialisatie (fr.)
toepassing applicatie (fr.)
toeschouw (ev.)
Toeschouwers (mv., m.)
Toeschouwsters (mv., v.)
publiek (fr.) Zie ook openbaar.
toespraak speech (en.), oratie (la.) Zie ook redevoering.
toespreken speechen (en.), oreren (la.) Zie ook redevoeren.
toespreekster (v.)
toespreker (m.)
speecher (en.) Zie ook redenaar (m.), redenares (v.).
toestaan permitteren (la.)
toestand status (la.)
toestemming consent (fr.), permissie (fr.)
toets test (en.)
toetsen testen (en.)
toetsenbord keyboard (en.)
toevoegsel affix (la.)
toewijzing allocatie (fr.)
toezien monitoren (en.)
toneelspeelster actrice (fr.)
toneelspelen acteren (fr.)
toneelspeler acteur (fr.)
tongval accent (fr.) Zie ook klemtoon, nadruk.
toogkracht magnetisme (fr./la.)
toogkrachtig magnetisch (fr./la.)
toogsteen magneet (fr./la.)
tovenaar (m.)
tovenares (v.)
magiër (fr.)
toverkunde magie (fr.) Zie ook tovenarij, toverkunst.
toverkundig magisch (fr.) Zie ook toverlijk.
trap fase (fr.)
trekker tractor (en.)
treurspel tragedie (la.) Zie ook onheil.
tuin town (en.), garden (en.)
tussenlands internationaal (en.)
tussenruimte spatie (la.)
tussentijd interval (fr.)
twaalftallig duodecimaal (la.)
tweede naamval genitief (la.)
tweedehandse wagen occasion (en.)
tweespraak dialoog (fr.)
tweestrijd duel (fr.)
tweetallig binair (fr.)


U

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
uitblinken shinen (en.)
uitdrukking expressie (fr.)
uiteraard (bw.) natuurlijk (bw.) Zie ook aards (bnw.).
uiterling definitief (fr.)
uitgelicht highlighted (en.)
uitschakelen elimineren (fr.)
uitheems allochtoon (gr., bnw.)
uitheemse allochtoon (gr., m.)
uitkiezend selectief (fr.) Zie ook kieskeurig.
uitkomst resultaat (fr.) Zie ook uitslag.
uitleggen interpreteren (fr.) Zie ook vertolken.
uitlegging interpretatie (fr.) Zie ook vertolking.
uitlichtbaar highlightable (en.)
uitrusting outfit (en.)
uitschakelen elimineren (fr.)
uitsluiten boycotten (en.)
uitsluitend exclusief (fr.)
uitspreken prononceren (fr.)
uitvoering versie (fr.)
uitwendig extern (fr.)
uitwerking effect (la.)
uitwijkeling emigrant (fr.)
uitwijken emigreren (fr.)
uitwijking emigratie (fr.)


V

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
vaandel banier (fr.), banner (en.)
vaardig technisch (du.)
vaardigheden skills (en.)
vaardigheid skill (en.), techniek (fr.)
vaardkunde technologie (en./fr.)
vaardkundig technologisch (en./fr.)
vaarnis avontuur (fr.) Zie ook lotgeval.
vaderlander (m.)
vaderlanderin (v.)
patriot (fr.) Vrouwelijk tegenhanger was gemunt omdat 'vaderlander' niet gemeenslachtig is; bezield door het Russische патрио́т (patriót) en патрио́тка (patriótka).
vaderlandsliefde patriottisme (fr.)
vaderlandslievend patriottisch (fr.)
vaklieden (g.)
vakmannen (m.)
vakvrouwen (v.)
professionals (en.)
vakman
vakvrouw
professional (en.)
vasteland continent (fr.) Zie ook werelddeel.
vastelandelijk continentaal (fr.)
vastenavond carnaval (fr.)
vaststellen lokaliseren (fr.)
veer pluim (la.)
veil corrupt (la.)
veilheid corruptie (fr./la.)
veiligheidskussen airbag (en.)
veldtocht campagne (fr.) Zie ook verkiezingsstrijd.
velm film (en.) Zie ook vlies.
velmvoortbrenging filmproductie (en.+la.)
veraanschouwelijken illustreren (fr.)
veralgemenen generaliseren (fr.)
verandering mutatie (fr.)
verbannen geband (en.) Het vernederlandste Engelse leenwoord 'bannen' (uitgesproken als 'bènnun') niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord bannen (waarvan het voltooid deelwoord gebannen is).
verbeelding fantasie (fr.) Zie ook verbeeldingskracht.
verbijsterd flabbergasted (en.)
verbijstering shock (en.) Zie ook schok, schoktoestand en uitdrukking van slag.
verbloemen sugarcoaten (en.)
verbond coalitie (fr.)
verbondsverding coalitieakkoord (fr.+fr.)
verbreiding diffusie (fr.) Zie ook verstrooiing.
verbruiker consument (la.)
verding akkoord (fr.)
verdraagzaam tolerant (fr.)
verdraagzaamheid tolerantie (la.)
vereffenen compenseren (fr.)
vereniging club (en.)
verenkelen individualiseren (fr.)
verenkeling individualisatie (fr.), individualisering (fr.)
verf kleur (fr.)
verfijnd subtiel (fr.) Zie ook scherpzinnig.
vergoeden refunden (en.)
vergrendeling lockdown (en.)
vergronden failliet gaan (fr.)
vergronder bankroetier (fr.)
vergronding bankroet (fr.), bankrupt (en.), faillissement (fr.)
vergunning licentie (fr.)
vergunningsovereenkomst licentiedeal (fr.+en.)
verheving podium (la.)
verklaarder explainer (en.)
verklapper spoiler (en.)
verlanden migreren (la.)
verlander migrant (la.)
verlanding migratie (fr.)
verliederlijken corrumperen (la.)
verloop proces (fr.)
verloopstekker adapter (en.)
vermaak entertainment (en.), amusement (fr.) Zie ook afleiding, vertier.
vermaakreus entertainmentgigant (en.+la.)
vermaakster (v.)
vermaker (m.)
entertainer (en.)
vermakelijk amusant (fr.), amusing (en.)
vermaken entertainen (en.), amuseren (fr.)
vermogen kapitaal (fr.)
vernufteling ingenieur (fr.)
veronderstelling hypothese (fr.)
verongelukken crashen (en.)
verontrusten alarmeren (fr.)
verontrustend alarmerend (fr.)
verontschuldiging excuus (fr.)
verramelijk conceptueel (fr.)
verraam concept (fr.)
verrel kwart (fr.) Zie ook vierel.
verreleeuw generatie (fr.)
verreljaar kwartaal (fr.), trimester (la.)
verreluur kwartier (fr.)
verreschrift telegram (en.)
verreschrijven telegraferen (fr.)
verreschrijver telegraaf (fr.)
verrichting functie (la.)
verrichtingenoverzicht portfolio (en.)
verrichtingskundig fysiologisch (fr.)
verrichtingsleer fysiologie (fr.) Zie ook verrichtingskunde.
verscheidenheid diversiteit (fr.)
verschijning manifestatie (fr.)
verslag rapport (fr.)
verslaggeefster (v.)
verslaggever (m.)
journalist (fr.), reporter (en.), correspondent (fr.)
versnellen accelereren (fr.)
versneller accelerator (en.)
versnelling acceleratie (fr.)
verspieder spion (fr.)
verspieding spionage (fr.)
verspiedster spionne (fr.)
verspreking slip (en.)
verstand intellect (fr.)
verstandelijk intellectueel (fr.) Zie ook verstander.
verstening fossiel (fr.)
versterker amplifier (en.)
verstrikking dilemma (la.)
verstrooiing diffusie (fr.) Zie ook verbreiding.
vertegenwoordiger agent (fr.) Zie ook zaakvoerder.
vertegenwoordiging representatie (fr.) Zie ook plaatsvervulling.
vertegenwoordigster agente (fr.)
vertolken interpreteren (fr.) Zie ook uitleggen.
vertolking interpretatie (fr.) Zie ook uitlegging.
vertonen presenteren (fr.)
vertoner presentator (fr.)
vertoning presentatie (fr.)
vertoonster presentatrice (fr.)
vertrek kamer (la.)
vertrouwensman ombudsman (se.)
vertrouwensvrouw ombudsvrouw (se.)
vervaardiging fabricage (fr.)
vervaardigingsverloop fabricageproces (fr.)
verven kleuren (fr.)
vervolmaken optimaliseren (fr.)
vervoer transport (fr.)
verwaand arrogant (fr.)
verwaandheid arrogantie (fr.)
verwantschap affiniteit (fr.)
verwekken genereren (la.)
verwerkelijken actualiseren (fr.)
verwerpen overrulen (en.) Zie ook afwijzen.
verwezenlijken realiseren (fr.) Zie ook beseffen.
verwijl pauze (fr.)
verzameling collectie (fr.)
verzetsuiting protest (fr.)
vetgans pinguïn (en.)
vierde naamval accusatief (la.)
vierschaar tribunaal (fr.)
vijfjaar lustrum (la.)
vindingarm oncreatief (fr.)
vindingrijk creatief (fr.), fantasierijk (fr.+nl.) Zie ook scheppend.
vinklijst checklist (en.)
vlak plat (fr.)
vlakkeland platteland (fr.)
vliegkater jetlag (en.)
vliet rivier (fr.)
vloeisteen ryoliet (gr.)
vloeistenelijk ryolitisch (gr.)
vlootheer (m.)
vlootvrouwe (v.)
admiraal (fr.) Zie ook vlootvoogd (m.)., vlootshoofd (o.)
vlootheerschap admiraalschap (fr.) Zie ook zeevoogdijschap.
vlootheersstaf admiraalstaf (fr.)
voedgeld alimentatie (fr.)
voedingskundige diëtist (fr., m.), diëtiste (fr., v.)
voetvolk plebs (la.)
volkerenmoord genocide (en.)
volksgemeenschap natie (fr.)
volksmacht democratie (fr.)
volksmachter democraat (fr.)
volksmachtelijk democratisch (fr.)
volksvertegenwoordiging parlement (fr./en.)
volksziekte epidemie (gr.)
volledig compleet (fr.)
volmaakt perfect (la.)
volmaaktheid perfectie (fr.)
volmaken perfectioneren (fr.)
volmaker (m.)
volmaakster (v.)
perfectionist (la.)
volstrekt absoluut (la.) Zie ook onbeperkt.
voltijds fulltime (en.)
voltijdsbaan fulltimebaan (en.)
voorbijgaan passeren (fr.)
voorhoogtijd advent (la.)
voorkomen look (en.) Het Engelse 'look' (uitgesproken als 'loek') niet te verwarren met het Nederlandse look.
voorrede proloog (fr.) Zie ook voorwoord.
voorspeller (m.)
voorspelster (v.)
profeet (fr.)
voorstellingsbeeld imago (la.)
voortbrengen produceren (la.)
voortbrenger producent (??.)
voortbrenging productie (??.)
voortbrengingsmaatschappij productiemaatschappij (la.+nl.)
voortbrengsel product (la.)
voortbrenkelijk productief (fr.)
voortvaring procedure (fr.)
voortvloeien resulteren (fr.)
voorvaderlijk ancestraal (fr.)
voorvertoning preview (en.)
voorwerp object (fr.)
voorwerpelijk objectief (fr.)
voorzetsel prepositie (la.)
voorzijde voorkant (la.)
vormelijk formeel (fr.)
vormloos amorf (la.)
vormgeving design (en.)
vorming formatie (fr.)
vorst monarch (la.)
vorstenhuis dynastie (fr.)
vraaggesprek interview (en.)
vraagstuk kwestie (fr.)
vrijborstig topless (en.)
vrijwaringsbepaling disclaimer (en.), vrijwaringsclausule (nl.+fr.)
vrijzinnig liberaal (fr.)
vrist termijn (la.)
vrolijkheid hilariteit (fr.)
vroon domein (fr.)
vrouwe dame (fr.)
vrouwlijnvormig matrilineair (fr.)
vrouwzin feminisme (la.)
vrouwzinnig feministisch (la.)
vrouwzinnige (g.) feminist (la., m.), feministe (la., v.)
vruchtafdrijving abortus (la.)
vuurberg vulkaan (la.) Zie ook vuurgebergte.
vuurbraak eruptie (fr.) Zie ook vuurbraking, uitbarsting.
vuurmond krater (la.) Zie ook mengvat.
vuurschilder emailleur (fr.)
vuurschilderen emailleren (fr.)
vuurschilderij email (fr.) Niet te verwarren met het Engelse e-mail.
vuurwater alcohol (la.)
vuurzucht pyromanie (fr.)


W

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
waam lava (it.) Zie ook hellemoor.
waamachtig lava-achtig (it.)
waamgang lavatunnel (it.+en.) Zie ook helgang.
waamstroom lavastroom (it.) Zie ook helstroom.
waardschap economie (la.) Zie ook de leergildige tegenhanger waardschapkunde.
waardschappelijk economisch (la.)
waardschapper econoom (la.)
waarmerk certificaat (fr.)
waarmerken certificeren (la.)
waarmerken certificaten (la.)
waarmerking certificering (la.)
waarnemen observeren (fr.)
waarneming observatie (fr.)
wadel penseel (fr.)
wagen (znw.) auto (fr.), automobiel (fr.)
wagen (ww.) riskeren (fr.)
wanschik wanorde (nl.+fr.)
wanschriftige analfabeet (du.)
wanschriftigheid analfabetisme (du.)
wapenschild blazoen (fr.)
warmtegraad temperatuur (fr.)
warnis chaos (la.)
webpost e-mail (en.)
webwinkel webshop (en.)
wedergeboorte Renaissance (fr.)
wedertekenen countersignen (en.)
wedstrijd match (en.)
weefsel textiel (fr.)
weekeinde weekend (en.) Zie ook naweek.
weelde luxe (fr.)
weelderig luxueus (fr.)
weeldewaar luxeartikel (fr.)
weemoed melancholie (fr.)
weergalm echo (la.) Zie ook nagalm.
weergalmbeeld echogram (en.)
weergalmkunde echografie (la./el.)
weergaloos uniek (fr.) Zie ook ongeëvenaard, onvergelijkelijk.
weerkunde meteorologie (fr.)
weerkundige meteoroloog (el.)
weersgesteldheid klimaat (fr.)
weg route (fr.) Zie ook koers.
weifelaar sergeant (fr.) Zie ook weifel.
welgemoed optimistisch Zie ook hoopgevend, hoopvol.
welgemoedheid optimisme (fr.)
welgezien populair (fr.) Zie ook geliefd en veelgevraagd.
welgezienheid polariteit (fr.)
welslagen succes (fr.)
welslagend succesvol (fr.)
welwillend positief (fr./la.) Zie ook bevestigend, gunstig, stellig.
wenk hint (en.), tip (en.)
wentelaar cilinder (fr.)
wentelaarlijk cilindrisch (fr.)
wereldburger (m.)
wereldburgeres (v.)
kosmopoliet (fr.)
werelds kosmopolitisch (el.)
wereldsziekte pandemie (el.)
wereldszin kosmopolitisme (el.)
Wereldweb World Wide Web (en.)
wereldzee oceaan (fr.)
wereldzeematig oceanisch (fr.)
werkdadig praktisch (du.)
werkelijkheid realiteit (fr.)
werkgenoot (m.)
werkgenote (v.)
collega (la.)
werkgroep comité (fr.)
werkkracht energie (fr.) Zie ook kracht, geestkracht, lichaamskracht.
werkkrachtig energiek (fr.) Zie ook krachtig.
werktuiger machinist (fr.)
werktuigkunde mechanica (la.)
werktuigkundige mechanicus (la.)
werktuiglijk mechanisch (la.)
werktuigwijze mechanisme (fr.) Zie ook werking.
werkzaam actief (fr.)
werkzaamheid activiteit (fr.)
werpsel projectiel (fr.)
werveldenken brainstormen (en.)
werveldenkzitting brainstormsessie (en./fr.)
werveling rekruut (fr.)
wervelingen rekruten (fr.)
wervelwind tornado (es.)
werven rekruteren (fr.)
werver recruiter (en.)
werving acquisitie (fr.), rekrutering (fr.)
West-Avondland West-Europa (la.)
wetsman politieagent (fr.)
wetsvrouw politieagente (fr.)
wettelijk legaal (fr.)
wijbed altaar (la.)
wijnmaand oktober (la.)
wijsbegeerte filosofie (fr.)
wijsgeer filosoof (fr.)
wijsgeren filosofen (fr.)
wijsgerig filosofisch (fr.)
wijze manier (fr.)
willekeurig random (en.)
winkel shop (en.)
winkelen shoppen (en.)
wintermaand december (la.)
wisselkeuze alternatief (fr.) Zie ook wisselkeus (andere schrijfwijze), anderling (bnw. en znw.).
wisselwerking interactie (fr.)
witling albino (pt.)
woerd mannetjeseend (nl.)
wolk cloud (en.)
wolkdienst clouddienst (en.+nl.)
wonderlijk bizar (fr.)
wonne euforie (fr.)
wonnig euforisch (fr.)
woonvertrek woonkamer (nl.+la.)
woordafleidkunde etymologie (fr.) Zie ook woordherkomst, woordafleiding.
woordafleidkundige (g.) etymoloog (m., el.), etymologe (v., el.) Zie ook woordafleider, woordafleidster.
woordblind dyslectisch (du.)
woordblindheid dyslexie (el.)
woordenboekschrijfster (v.)
woordenboekschrijver (m.)
lexicograaf (la.)
woordenboekschrijving lexicografie (la.)
woordenleer lexicologie (fr./en./de.) Zie ook woordkunde.
woordenschat vocabulaire (fr.)
woordenkeus terminologie (du.)
woordkundige (g.) lexicoloog (m., el.), lexicologe (v., el.)


X

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


Y

Deze letter heeft (nog) geen woordenlijst.


Z

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
zaadbal testikel (la.)
zaakwoordenboek encyclopedie (fr.)
zedenleer ethiek (la.)
zedelijk ethisch (la.)
zeematig marien (fr.)
zelfgericht egocentrisch (en.)
zelfgerichtheid egocentrisme (en.)
zelfsfeer privacy (en.)
zelfstandig naamwoord substantief (la.)
zelfvoorzienend autarkisch (gr.)
zelfvoorziening autarkie (gr.)
zelfzucht egoïsme (la.)
zelfzuchtig egoïstisch (la.)
zestientallig hexadecimaal (gr.+fr.)
zet move (en.)
zie pupil (fr.)
ziekenwagen ambulance (fr.)
zielkunde psychologie (la.)
zielkundig psychologisch (du.)
zielkundige psycholoog (gr., m.), psychologe (gr., v.)
zielsverwant (m.)
zielsverwante (v.)
soulmate (en.) Zie ook boezemvriend, boezemvriendin, geestverwant, geestverwante, hartsvriend en hartsvriendin.
zijde kant (la.) Zie ook rand, richting.
zijdelijk partijdig (fr.)
zijger filter (fr.)
zijgen filteren (fr.)
zijgers filters (fr.)
zitting sessie (fr.)
zinblok alinea (fr.)
zinnebeeld symbool (fr.)
zinnebeeldig symbolisch (fr.)
zinnelijk sensueel (fr.)
zinnelijkheid sensualiteit (fr.)
zinraking sensatie (fr.)
zomermaand juni (la.)
zonloos somber (fr.) Zie ook zwartgallig.
zonloosheid somberheid (fr.) Zie ook zwartgalligheid.
zonnescherm parasol (fr.)
zouteer natrium (la.)
Zuid-Amalrijk Zuid-Amerika (it.)
zuidernaaf Antarctica (gr.), zuidpool (nl.+fr.)
Zuidland Australië (la.) Betreffende het werelddeel, niet de staat met dezelfde naam.
zuigeling baby (en.) Zie ook boreling.
zuilsteen basalt (fr.)
zuiver puur (fr.) Zie ook helder.
zwaardvechter gladiator (la.)
zwaardvechterkeet gladiatorbarak (la., fr.)
zwaardvechtster gladiatrix (la.)
zwaardwalvis orka (la.)
zwang mode (fr.)