Een Schoner Woord/S

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
samendrukking compressie (fr.)
samenhang context (fr./la.), setting (en.)
samenhangend coherent (fr.)
samenklontering conglomeraat (fr.)
samenstellen componeren (la.)
samensteller componist (du.) Zie ook toonzetter
samenstelster
samenstelling compositie (fr.) Zie ook schikking, muziekstuk.
samentrekken concentreren (fr.) Zie ook richten.
samentrekking concentratie (fr.) Zie ook gerichtheid.
samenzwering complot (fr.)
schaamspleet vulva (la.)
schakering tint (fr.)
schattig cute (en.)
schede vagina (la.)
scheidsrechter (m.)
scheidsrechteres (v.)
arbiter (fr.) Zie ook scheidsman (m.), scheidsvrouw (v.).
scheikunde chemie (la.)
scheikundig chemisch (la.)
scheikundige chemicus (la.)
scheistoffen chemicaliën (la.)
schenken doneren (fr.)
schenker donateur (fr.)
schenking donatie (fr.)
schenkster donatrice (fr.)
scheppen creëren (fr.)
schepping creatie (fr.)
schermafdruk screenshot (en.)
scherprechter beul (nl.) Zie ook wreedaard.
schielijk acuut (la.)
schik orde (fr.)
schikking compromis (fr.)
schikkingen compromissen (fr.)
schildmaagd shieldmaiden (en.), skjaldmær (on.)
schim wraith (en.)
schimprede ironie (fr.)
schitterend subliem (fr.)
schriftomzetting transliteratie (la.)
schoonschrijfkunst kalligrafie (fr.)
schoonschrijven kalligraveren (fr.)
schoudermantel cape (en.)
schouw show (en.)
schijnachtig virtueel (fr./la.) Zie ook schijn- (voorvoegsel), vrijwel.
schijnal metaverse (en.)
schijninlichtingen desinformatie (ru.)
schrijder dinosaurus (la.) Nieuwvorming, afgeleid van werkwoord schrijden.
schrijfster autrice (fr.) Zie ook maakster.
schrijfteken lettertype (fr.+fr.)
schrijver auteur (fr.) Zie ook maker.
schuine streep slash (en.) ” / “
schuilnaam pseudoniem (fr.)
schuldeiser crediteur (fr.) Zie ook vertrouwenaar.
sierlijkheid elegantie (la.) Zie ook bevalligheid♀.
slachtmaand november (la.)
slappeling softie (en.)
slingerwijdte amplitude (la.)
smout olie (la.)
snelheidswedstrijd race (en.)
soortelijk (bnw.) specifiek (fr.) Zie ook gericht (bw.), kenmerkend (bnw.).
speeltuig instrument (fr.), muziekinstrument (fr.)
speeltuiglijk instrumentaal (fr.)
spel
schermspel
game (en.), videospel (la.+nl.)
speler
schermspeler
gamer (en.)
spelkunst orthografie (fr.)
spiekbrief cheat sheet (en.)
spijslijst menukaart (fr.)
splijtzwam bacterie (la.) Zie ook staafdiertje, staafje.
spijzer caterer (en.)
springbron fontein (fr.)
springstof explosief (fr.)
sprokkelmaand februari (la.)
sprook legende (fr.) Niet te verwarren met sprookje.
spuitwadel airbrush (en.)
staatkunde politiek (fr.)
staatkundig politiek (fr.)
staatkundige♂♀ politicus (la.) Zie ook staatsman♂, staatsvrouw
staatsman diplomaat (fr.) Zie ook gezant, onderhandelaar.
staatswetenschap politicologie (fr.)
stadspraktijk polikliniek (gr.) Afhankelijk van samenhang.
stamtafel kwartierstaat (fr.+la.)
standvastig stabiel (fr.)
standvastigheid stabiliteit (fr.)
steekproef sample (en.) Zie ook voorbeeld.
steekspel toernooi (fr.)
steenrat cavia (la.)
stellingname statement (en.) Zie ook verklaring, uitspraak.
stelsel systeem (la.)
stelselmatig systematisch (du.)
stembuiging intonatie (fr.)
stemmelijk vocaal (fr.)
sterhamer morning star (en.), Morgenstern (du.)
sterrenkijker telescoop (it./la.) Zie ook verrekijker.
sterrenkunde astronomie (la.)
sterrenwichel astrologie (la.)
stervenleer thanatologie (gr.)
sticht bisdom (la.) Bisdomis een verkorting van bisschopsdom
stichtheer bisschop (la.) Bisschop is aan Latijn episcopus ontleend.
stiereling minotaurus (la.) Niet te verwarren met de Minotaurus van Grieks gemaarte. Dit woord verwijst naar het soort schepsel.
Stille Wereldzee Pacifische Oceaan (en.+fr.), Stille Oceaan (nl.+fr.), Grote Oceaan (nl.+fr.)
stilstaan stagneren (fr.) Zie ook stremmen.
stilstand stagnatie (fr.) Zie ook stremming.
stip saus (fr.) Streekwoord uit Groningen.
stoot babe (en.)
stortbad douche (fr.) Zie ook druipbad.
stralenkrans aureool (fr.), halo (en.)
streekwoord dialectwoord (fr.)
streekwoordenboek dialectwoordenboek (fr.)
strekking tendens (du.)
struif omelet (fr.) Zie ook eierstruif.
styp♂♀ stereotype (fr.)