Een Schoner Woord/V

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
vaandel banier (fr.), banner (en.)
programma (la.) Verklaring van beginselen en denkbeelden.
vaardig technisch (du.)
vaardigheden skills (en.)
vaardigheid skill (en.), techniek (fr.)
vaardkunde technologie (en./fr.)
vaardkundig technologisch (en./fr.)
vaarnis avontuur (fr.) Zie ook lotgeval.
vaderlander patriot (fr.) Vrouwelijk tegenhanger was gemunt omdat 'vaderlander' niet gemeenslachtig is; bezield door het Russische патрио́т (patriót) en патрио́тка (patriótka).
vaderlanderin
vaderlandsliefde patriottisme (fr.)
vaderlandslievend patriottisch (fr.)
vaklieden (g.)
vakmannen (m.)
vakvrouwen (v.)
professionals (en.)
vakman
vakvrouw
professional (en.)
valbijl guillotine (fr.)
vasteland continent (fr.) Zie ook werelddeel.
vastelandelijk continentaal (fr.)
vastenavond carnaval (fr.)
vaststellen lokaliseren (fr.)
veeltalig polyglot (fr., bnw.)
veeltalige♂♀ polygot (fr., znw.)
veelwetendheid polymathy (en.)
veelweter polymath (en.)
veelweetster
veer pluim (la.)
veil corrupt (la.)
veilheid corruptie (fr./la.)
veiligheidskussen airbag (en.)
veldtocht campagne (fr.) Zie ook verkiezingsstrijd.
velm film (en.) Zie ook vlies.
velmvoortbrenging filmproductie (en.+la.)
veraanschouwelijken illustreren (fr.)
veralgemenen generaliseren (fr.)
verandering mutatie (fr.)
verbannen geband (en.) Het vernederlandste Engelse leenwoord 'bannen' (uitgesproken als 'bènnun') niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord bannen (waarvan het voltooid deelwoord gebannen is).
verbeelding fantasie (fr.) Zie ook verbeeldingskracht.
verbijsterd flabbergasted (en.)
verbijstering shock (en.) Zie ook schok, schoktoestand en uitdrukking van slag.
verbindingsman contactpersoon (fr.+fr.)
verbindingsvrouw
verblijf residentie (fr.)
verbloemen sugarcoaten (en.)
verbond coalitie (fr.)
verbondsverding coalitieakkoord (fr.+fr.)
verbreiding diffusie (fr.) Zie ook verstrooiing.
verbruiker consument (la.)
verding akkoord (fr.) In gerichte betekenissen.
verdraagzaam tolerant (fr.)
verdraagzaamheid tolerantie (la.)
vereenzelvigen identificeren (la.) Zie ook vaststellen, benoemen, herkennen.
vereenzelviging identificatie (la.)
vereffenen compenseren (fr.)
verenen standaardiseren (fr./en.)
vereniging club (en.)
verenkelen individualiseren (fr.)
verenkeling individualisatie (fr.), individualisering (fr.)
verf kleur (fr.)
verfijnd subtiel (fr.) Zie ook scherpzinnig.
vergoeden refunden (en.)
vergrendeling lockdown (en.)
vergronden failliet gaan (fr.)
vergronder bankroetier (fr.)
vergronding bankroet (fr.), bankrupt (en.), faillissement (fr.)
vergunning licentie (fr.)
vergunningsovereenkomst licentiedeal (fr.+en.)
verheving podium (la.)
verklaarder explainer (en.)
verklapper spoiler (en.)
verklaring commentaar (fr.) Zie ook toelichting, aantekeningen.
verkleinwoord diminutief (la.)
verliederlijken corrumperen (la.)
verloop proces (fr.)
verloopstekker adapter (en.)
vermaak entertainment (en.), amusement (fr.) Zie ook afleiding, vertier.
vermaakreus entertainmentgigant (en.+la.)
vermaakster (v.)
vermaker (m.)
entertainer (en.)
vermakelijk amusant (fr.), amusing (en.)
vermaken entertainen (en.), amuseren (fr.)
vermogen kapitaal (fr.)
potentieel (fr.)
vernufteling♂♀ ingenieur (fr.)
vernuftig ingenieus (fr.)
veronderstelling hypothese (fr.)
verongelukken crashen (en.)
verontrusten alarmeren (fr.)
verontrustend alarmerend (fr.)
verontschuldiging excuus (fr.)
verramelijk conceptueel (fr.)
verraam concept (fr.)
verrel kwart (fr.) Zie ook vierel.
verreleeuw generatie (fr.)
verreljaar kwartaal (fr.), trimester (la.)
verreluur kwartier (fr.)
verreschrift telegram (en.)
verreschrijven telegraferen (fr.)
verreschrijver telegraaf (fr.)
verrichting functie (la.)
verrichtingenoverzicht portfolio (en.)
verrichtingskundig fysiologisch (fr.)
verrichtingsleer fysiologie (fr.) Zie ook verrichtingskunde.
verscheidenheid diversiteit (fr.)
verschijning manifestatie (fr.)
verschijnsel symptoom (fr.) Zie ook ziekteverschijnsel, aanwijzing.
verslag rapport (fr.)
verslaggeefster rapporteur (fr.), reporter (en.)
verslaggever
versnellen accelereren (fr.)
versneller accelerator (en.)
versnelling acceleratie (fr.)
verspieder spion (fr.) Zie ook bespieder♂.
verspieding spionage (fr.) Zie ook bespieding♀.
verspiedster spionne (fr.) Zie ook bespiedster♀.
verspreking slip (en.)
verstand intellect (fr.)
verstandelijk intellectueel (fr.) Zie ook verstander.
verstening fossiel (fr.)
versterker amplifier (en.)
verstrikking dilemma (la.)
verstrooiing diffusie (fr.) Zie ook verbreiding.
vertegenwoordiger agent (fr.) Zie ook zaakvoerder.
vertegenwoordigend representatief (fr.) Zie ook goed ogend, kenmerkend.
vertegenwoordiging representatie (fr.) Zie ook plaatsvervulling.
vertegenwoordigster agente (fr.)
vertelboek roman (fr.)
vertelsel narratief (fr.) Narratief is van oorsprong een bijvoeglijk naamwoord, maar wordt tegenwoordig veelal als zelfstandig naamwoord gebezigd ("het narratief"). In dezen heeft het woord een meer ongunstige betekenis.
vertolken interpreteren (fr.) Zie ook uitleggen.
vertolking interpretatie (fr.) Zie ook uitlegging.
vertonen presenteren (fr.)
vertoner presentator (fr.)
vertoning presentatie (fr.)
vertoonster presentatrice (fr.)
vertrek kamer (la.)
vertrouwensman ombudsman (se.)
vertrouwensvrouw ombudsvrouw (se.)
vervaardiging fabricage (fr.)
vervaardigingsverloop fabricageproces (fr.)
verven kleuren (fr.)
vervolmaken optimaliseren (fr.)
vervoer transport (fr.)
verwaand arrogant (fr.)
verwaandheid arrogantie (fr.)
verwantschap affiniteit (fr.)
verwekken genereren (la.)
verwerkelijken actualiseren (fr.)
verwerpen overrulen (en.) Zie ook afwijzen.
verwezenlijken realiseren (fr.) Zie ook beseffen.
verwijl pauze (fr.)
verzameling collectie (fr.)
verzetsuiting protest (fr.)
verzinnebeelden symboliseren (fr.)
vetgans pinguïn (en.)
vierde naamval accusatief (la.)
vierschaar tribunaal (fr.)
vijfjaar lustrum (la.)
vindingarm oncreatief (fr.)
vindingrijk creatief (fr.), fantasierijk (fr.+nl.) Zie ook scheppend.
vinklijst checklist (en.)
vlak plat (fr.)
vlakkeland platteland (fr.)
vlechtwoord porte-manteau (fr.)
vliegenier piloot (it.), aviateur (fr.)
vliegkater jetlag (en.)
vliet rivier (fr.)
vloeisteen ryoliet (gr.)
vloeistenelijk ryolitisch (gr.)
vlootheer (m.)
vlootvrouwe (v.)
admiraal (fr.) Zie ook vlootvoogd (m.)., vlootshoofd (o.)
vlootheerschap admiraalschap (fr.) Zie ook zeevoogdijschap.
vlootheersstaf admiraalstaf (fr.)
voedgeld alimentatie (fr.)
voedingskundige diëtist (fr., m.), diëtiste (fr., v.)
voetvolk plebs (la.)
volkerenmoord genocide (en.)
volksgemeenschap natie (fr.)
volksmacht democratie (fr.)
volksmachter democraat (fr.)
volksmachtelijk democratisch (fr.)
volksplanting kolonie (la.) Zie ook nederzetting.
volksstemming referendum (la.)
volksvertegenwoordiging parlement (fr./en.)
volksziekte epidemie (gr.)
volledig compleet (fr.)
volmaakt perfect (la.)
volmaaktheid perfectie (fr.)
volmacht procuratie (fr.)
volmaken perfectioneren (fr.)
volmaker (m.)
volmaakster (v.)
perfectionist (la.)
volstrekt absoluut (la.) Zie ook onbeperkt.
voltijds fulltime (en.)
voltijdsbaan fulltimebaan (en.)
volzin frase (fr.)
vooraanstaand prominent (en.)
voorbijgaan passeren (fr.)
voorhoogtijd advent (la.)
voorkomend preventief (fr.)
voorkomen look (en.) Het Engelse 'look' (uitgesproken als 'loek') niet te verwarren met het Nederlandse look.
voorrecht privilege (fr.)
voorrede proloog (fr.) Zie ook voorwoord.
voorschrift norm (fr.)| Zie ook richtsnoer.
voorspeller (m.)
voorspelster (v.)
profeet (fr.)
voorspraak der staten landsadvocaat (la.*), raadpensionaris (la.*)
voorstellingsbeeld imago (la.)
voortbrengen produceren (la.)
voortbrenger producent (??.)
voortbrenging productie (??.)
voortbrengingsmaatschappij productiemaatschappij (la.+nl.)
voortbrengsel product (la.)
voortbrenkelijk productief (fr.)
voortvaring procedure (fr.)
voortvloeien resulteren (fr.)
voorvaderlijk ancestraal (fr.)
voorvertoning preview (en.)
voorwerp object (fr.)
voorwerpelijk objectief (fr.)
voorzetsel prepositie (la.)
voorzijde voorkant (la.)
vormelijk formeel (fr.)
vormloos amorf (la.)
vormgeving design (en.)
vorming formatie (fr.)
vorst monarch (la.)
vorstenhuis dynastie (fr.)
vraaggesprek interview (en.)
vraagstuk kwestie (fr.)
vrijborstig topless (en.)
vrijwaringsbepaling disclaimer (en.), vrijwaringsclausule (nl.+fr.)
vrijzinnig liberaal (fr.)
vrist termijn (la.)
vrolijkheid hilariteit (fr.)
vroegtijdig prematuur (fr.)
vroon domein (fr.)
vrouwe dame (fr.)
vrouwlijnvormig matrilineair (fr.)
vrouwzin feminisme (la.)
vrouwzinnig feministisch (la.)
vrouwzinnige (g.) feminist (la., m.), feministe (la., v.)
vruchtafdrijving abortus (la.)
vuurberg vulkaan (la.) Zie ook vuurgebergte.
vuurbraak eruptie (fr.) Zie ook vuurbraking, uitbarsting.
vuurmond krater (la.) Zie ook mengvat.
vuurschilder emailleur (fr.)
vuurschilderen emailleren (fr.)
vuurschilderij email (fr.) Niet te verwarren met het Engelse e-mail.
vuurwater alcohol (la.)
vuurzucht pyromanie (fr.)