Een Schoner Woord/V

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader

AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
vaandel banier (fr.), banner (en.)
vaardig technisch (du.)
vaardigheden skills (en.)
vaardigheid skill (en.), techniek (fr.)
vaardkunde technologie (en./fr.)
vaardkundig technologisch (en./fr.)
vaarnis avontuur (fr.) Zie ook lotgeval.
vaderlander (m.)
vaderlanderin (v.)
patriot (fr.) Vrouwelijk tegenhanger was gemunt omdat 'vaderlander' niet gemeenslachtig is; bezield door het Russische патрио́т (patriót) en патрио́тка (patriótka).
vaderlandsliefde patriottisme (fr.)
vaderlandslievend patriottisch (fr.)
vaklieden (g.)
vakmannen (m.)
vakvrouwen (v.)
professionals (en.)
vakman
vakvrouw
professional (en.)
vasteland continent (fr.) Zie ook werelddeel.
vastelandelijk continentaal (fr.)
vastenavond carnaval (fr.)
vaststellen lokaliseren (fr.)
veer pluim (la.)
veil corrupt (la.)
veilheid corruptie (fr./la.)
veiligheidskussen airbag (en.)
veldtocht campagne (fr.) Zie ook verkiezingsstrijd.
velm film (en.) Zie ook vlies.
velmvoortbrenging filmproductie (en.+la.)
veraanschouwelijken illustreren (fr.)
veralgemenen generaliseren (fr.)
verandering mutatie (fr.)
verbannen geband (en.) Het vernederlandste Engelse leenwoord 'bannen' (uitgesproken als 'bènnun') niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord bannen (waarvan het voltooid deelwoord gebannen is).
verbeelding fantasie (fr.) Zie ook verbeeldingskracht.
verbijsterd flabbergasted (en.)
verbijstering shock (en.) Zie ook schok, schoktoestand en uitdrukking van slag.
verbloemen sugarcoaten (en.)
verbond coalitie (fr.)
verbondsverding coalitieakkoord (fr.+fr.)
verbreiding diffusie (fr.) Zie ook verstrooiing.
verbruiker consument (la.)
verding akkoord (fr.)
verdraagzaam tolerant (fr.)
verdraagzaamheid tolerantie (la.)
vereffenen compenseren (fr.)
vereniging club (en.)
verenkelen individualiseren (fr.)
verenkeling individualisatie (fr.), individualisering (fr.)
verf kleur (fr.)
verfijnd subtiel (fr.) Zie ook scherpzinnig.
vergoeden refunden (en.)
vergrendeling lockdown (en.)
vergronden failliet gaan (fr.)
vergronder bankroetier (fr.)
vergronding bankroet (fr.), bankrupt (en.), faillissement (fr.)
vergunning licentie (fr.)
vergunningsovereenkomst licentiedeal (fr.+en.)
verheving podium (la.)
verklaarder explainer (en.)
verklapper spoiler (en.)
verkleinwoord diminutief (la.)
verlanden migreren (la.)
verlander migrant (la.)
verlanding migratie (fr.)
verliederlijken corrumperen (la.)
verloop proces (fr.)
verloopstekker adapter (en.)
vermaak entertainment (en.), amusement (fr.) Zie ook afleiding, vertier.
vermaakreus entertainmentgigant (en.+la.)
vermaakster (v.)
vermaker (m.)
entertainer (en.)
vermakelijk amusant (fr.), amusing (en.)
vermaken entertainen (en.), amuseren (fr.)
vermogen kapitaal (fr.)
vernufteling ingenieur (fr.)
veronderstelling hypothese (fr.)
verongelukken crashen (en.)
verontrusten alarmeren (fr.)
verontrustend alarmerend (fr.)
verontschuldiging excuus (fr.)
verramelijk conceptueel (fr.)
verraam concept (fr.)
verrel kwart (fr.) Zie ook vierel.
verreleeuw generatie (fr.)
verreljaar kwartaal (fr.), trimester (la.)
verreluur kwartier (fr.)
verreschrift telegram (en.)
verreschrijven telegraferen (fr.)
verreschrijver telegraaf (fr.)
verrichting functie (la.)
verrichtingenoverzicht portfolio (en.)
verrichtingskundig fysiologisch (fr.)
verrichtingsleer fysiologie (fr.) Zie ook verrichtingskunde.
verscheidenheid diversiteit (fr.)
verschijning manifestatie (fr.)
verslag rapport (fr.)
verslaggeefster (v.)
verslaggever (m.)
journalist (fr.), reporter (en.), correspondent (fr.)
versnellen accelereren (fr.)
versneller accelerator (en.)
versnelling acceleratie (fr.)
verspieder spion (fr.)
verspieding spionage (fr.)
verspiedster spionne (fr.)
verspreking slip (en.)
verstand intellect (fr.)
verstandelijk intellectueel (fr.) Zie ook verstander.
verstening fossiel (fr.)
versterker amplifier (en.)
verstrikking dilemma (la.)
verstrooiing diffusie (fr.) Zie ook verbreiding.
vertegenwoordiger agent (fr.) Zie ook zaakvoerder.
vertegenwoordiging representatie (fr.) Zie ook plaatsvervulling.
vertegenwoordigster agente (fr.)
vertolken interpreteren (fr.) Zie ook uitleggen.
vertolking interpretatie (fr.) Zie ook uitlegging.
vertonen presenteren (fr.)
vertoner presentator (fr.)
vertoning presentatie (fr.)
vertoonster presentatrice (fr.)
vertrek kamer (la.)
vertrouwensman ombudsman (se.)
vertrouwensvrouw ombudsvrouw (se.)
vervaardiging fabricage (fr.)
vervaardigingsverloop fabricageproces (fr.)
verven kleuren (fr.)
vervolmaken optimaliseren (fr.)
vervoer transport (fr.)
verwaand arrogant (fr.)
verwaandheid arrogantie (fr.)
verwantschap affiniteit (fr.)
verwekken genereren (la.)
verwerkelijken actualiseren (fr.)
verwerpen overrulen (en.) Zie ook afwijzen.
verwezenlijken realiseren (fr.) Zie ook beseffen.
verwijl pauze (fr.)
verzameling collectie (fr.)
verzetsuiting protest (fr.)
vetgans pinguïn (en.)
vierde naamval accusatief (la.)
vierschaar tribunaal (fr.)
vijfjaar lustrum (la.)
vindingarm oncreatief (fr.)
vindingrijk creatief (fr.), fantasierijk (fr.+nl.) Zie ook scheppend.
vinklijst checklist (en.)
vlak plat (fr.)
vlakkeland platteland (fr.)
vliegkater jetlag (en.)
vliet rivier (fr.)
vloeisteen ryoliet (gr.)
vloeistenelijk ryolitisch (gr.)
vlootheer (m.)
vlootvrouwe (v.)
admiraal (fr.) Zie ook vlootvoogd (m.)., vlootshoofd (o.)
vlootheerschap admiraalschap (fr.) Zie ook zeevoogdijschap.
vlootheersstaf admiraalstaf (fr.)
voedgeld alimentatie (fr.)
voedingskundige diëtist (fr., m.), diëtiste (fr., v.)
voetvolk plebs (la.)
volkerenmoord genocide (en.)
volksgemeenschap natie (fr.)
volksmacht democratie (fr.)
volksmachter democraat (fr.)
volksmachtelijk democratisch (fr.)
volksvertegenwoordiging parlement (fr./en.)
volksziekte epidemie (gr.)
volledig compleet (fr.)
volmaakt perfect (la.)
volmaaktheid perfectie (fr.)
volmaken perfectioneren (fr.)
volmaker (m.)
volmaakster (v.)
perfectionist (la.)
volstrekt absoluut (la.) Zie ook onbeperkt.
voltijds fulltime (en.)
voltijdsbaan fulltimebaan (en.)
volzin frase (fr.)
voorbijgaan passeren (fr.)
voorhoogtijd advent (la.)
voorkomen look (en.) Het Engelse 'look' (uitgesproken als 'loek') niet te verwarren met het Nederlandse look.
voorrede proloog (fr.) Zie ook voorwoord.
voorspeller (m.)
voorspelster (v.)
profeet (fr.)
voorstellingsbeeld imago (la.)
voortbrengen produceren (la.)
voortbrenger producent (??.)
voortbrenging productie (??.)
voortbrengingsmaatschappij productiemaatschappij (la.+nl.)
voortbrengsel product (la.)
voortbrenkelijk productief (fr.)
voortvaring procedure (fr.)
voortvloeien resulteren (fr.)
voorvaderlijk ancestraal (fr.)
voorvertoning preview (en.)
voorwerp object (fr.)
voorwerpelijk objectief (fr.)
voorzetsel prepositie (la.)
voorzijde voorkant (la.)
vormelijk formeel (fr.)
vormloos amorf (la.)
vormgeving design (en.)
vorming formatie (fr.)
vorst monarch (la.)
vorstenhuis dynastie (fr.)
vraaggesprek interview (en.)
vraagstuk kwestie (fr.)
vrijborstig topless (en.)
vrijwaringsbepaling disclaimer (en.), vrijwaringsclausule (nl.+fr.)
vrijzinnig liberaal (fr.)
vrist termijn (la.)
vrolijkheid hilariteit (fr.)
vroon domein (fr.)
vrouwe dame (fr.)
vrouwlijnvormig matrilineair (fr.)
vrouwzin feminisme (la.)
vrouwzinnig feministisch (la.)
vrouwzinnige (g.) feminist (la., m.), feministe (la., v.)
vruchtafdrijving abortus (la.)
vuurberg vulkaan (la.) Zie ook vuurgebergte.
vuurbraak eruptie (fr.) Zie ook vuurbraking, uitbarsting.
vuurmond krater (la.) Zie ook mengvat.
vuurschilder emailleur (fr.)
vuurschilderen emailleren (fr.)
vuurschilderij email (fr.) Niet te verwarren met het Engelse e-mail.
vuurwater alcohol (la.)
vuurzucht pyromanie (fr.)