ZLL:Eigenvredebeleid

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Eigenvredebeleid van Zaakwoordenboek der Lage Landen

Deze Toepassing beheert deze bladzijde en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens der Gebruikers of Gebruiksters.

Dit geschrift kan ter verwijzing worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke webverkenner.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

C. J. Righart.

Eigenaar webpostadres: zaakwoordenboek(apenstaartje)pm.me.

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Toepassing zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Gebruiksgegevens; land; besturingsstelsels.

De volledige inlichting over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit eigenvredebeleid of in toegespitste tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven. Persoonsgegevens kunnen door den Gebruiker of de Gebruikster zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Toepassing. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Toepassing gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Toepassing haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Toepassing toegespitst aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers of Gebruiksters kiezen of zij deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Als Gebruikers of Gebruiksters niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar. Het gebruik van Cookies – of andere tracking hulpmiddelen – door deze Toepassing of door de eigenaren der diensten van derden die worden gebruikt door deze Toepassing dient om de door den Gebruiker of de Gebruikster gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit geschrift en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers of Gebruiksters zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, uitgegeven of gedeeld door deze Toepassing en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats der gegevensverwerking

Verwerkingswerkwijze

Den Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging der Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking der Gegevens vindt plaats met gebruik van rekenaren en/of IT-hulpmiddelen, waarbij genootschapsvoortvaringen en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast den Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie dezer Toepassing (beheer, verkoop, marktbenadering, juridisch, stelselbeheer) of door den Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde uitwendige partijen (zoals uitwendige vaardkundige dienstverleners, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, onderredingkantoren). De bijgewerkte lijst dezer partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

Den Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers of Gebruiksters verwerken in een der volgende gevallen, indien:

Gebruikers of Gebruiksters hun toestemming voor een of meerdere toegespitste doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag den Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat den Gebruiker of de Gebruikster hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een der volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens; het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met den Gebruiker of de Gebruikster en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust; de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen; de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging der gerechtvaardigde belangen des Eigenaars of van derden. In ieder geval is den Eigenaar graag bereid om den toegespitste rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren des Eigenaars en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de plaats van Gebruikers of Gebruiksters, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers of Gebruiksters worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer inlichting over de verwerkingsplaats van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers of Gebruiksters het artikel met bijzonderheden over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers of Gebruiksters hebben ook recht op inlichting over den rechtsgrond der doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door den Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers of Gebruiksters meer te weten komen door de verwante artikelen in dit geschrift te raadplegen of door navraag te doen bij den Eigenaar met behulp der inlichting in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen den Eigenaar en den Gebruiker of de Gebruikster worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers of Gebruiksters kunnen toegespitste inlichting over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit geschrift of door contact op te nemen met den Eigenaar. Den Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer den Gebruiker of de Gebruikster toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan den Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel der verwerking

De Gegevens ten aanzien des Gebruikers of der Gebruikster worden verzameld zodat den Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan antwoorden op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers, Gebruiksters of derden) kan beschermen, kwaadwillige of bedrieglijke werkzaamheden kan opsporen, en voor de volgende doeleinden: Analyses.

Voor toegespitste inlichting over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan den Gebruiker of de Gebruikster het onderdeel “Gedetailleerde inlichting over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde inlichting over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Ontledingen

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen den Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te ontleden en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

AWStats (deze Toepassing) AWStats is open-source webanalysesoftware die wordt gebruikt door deze Toepassing om Gegevens rechtstreeks te ontleden zonder hulp van uitwendige partijen. Met AWStats kunnen deze logbestanden worden ontleed om patronen van websiteverkeer te onderzoeken. Verwerkte Persoonsgegevens: besturingssystemen; Gebruiksgegevens; land.

Webalizer (deze Toepassing) Webalizer is open-source webanalysesoftware die wordt gebruikt door deze Toepassing om Gegevens rechtstreeks te ontleden zonder hulp van uitwendige partijen. Met AWStats kunnen deze logbestanden worden ontleed om patronen van websiteverkeer te onderzoeken. Verwerkte Persoonsgegevens: besturingssystemen; Gebruiksgegevens; land.

Rechten van Gebruikers en Gebruiksters

Gebruikers en Gebruiksters kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door den Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers en Gebruiksters hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers en Gebruiksters hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking hunner Persoonsgegevens. Bezwaar te maken tegen verwerking hunner Gegevens. Gebruikers en Gebruiksters hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer inlichting is te vinden in het toegespitste artikel hieronder. Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers en Gebruiksters hebben het recht te weten of den Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten der verwerking en een kopie te krijgen der Gegevens die worden verwerkt. Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers en Gebruiksters hebben het recht om de juistheid hunner Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken. De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers en Gebruiksters hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking hunner Gegevens te beperken. In dat geval zal den Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan. Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers en Gebruiksters hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om den Eigenaar hun Gegevens te laten wissen. Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers en Gebruiksters hebben het recht hun Gegevens in een geschikte, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien vaardkundig mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gegrond op toestemming des Gebruikers of der Gebruikster, op een overeenkomst waarbij den Gebruiker of de Gebruikster partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien. Een klacht in te dienen. Gebruikers en Gebruiksters hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Meer inlichting over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader der uitoefening van openbaar gezag dat aan den Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen des Eigenaars, kan den Gebruiker of de Gebruikster bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging des bezwaars een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar toegespitste omstandigheid.

Gebruikers en Gebruiksters moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers en Gebruiksters kunnen zich op de hoogte stellen of den Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de verwante artikelen van dit geschrift.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan den Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit geschrift worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door den Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende inlichting over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures Den Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat den Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende inlichting over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de inlichting die in dit Eigenvredebeleid is opgenomen, kan deze Toepassing op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele inlichting verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Toepassing en uitwendige diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Toepassing registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen inlichting Ten allen tijde kan des Eigenaars meer inlichting over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinlichting aan het begin van dit geschrift.

Hoe verzoeken om het webverkennerverkeer niet bij te houden worden verwerkt Deze Toepassing ondersteunt geen verzoeken om uw webverkennerverkeer niet bij te houden. Lees het eigenvredebeleid van de uitwendige diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw webverkennerverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit eigenvredebeleid Den Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit eigenvredebeleid door zijn Gebruikers en Gebruiksters hiervan op de hoogte te stellen op deze bladzijde en mogelijkerwijs binnen deze Toepassing en/of - voor zover vaardkundig en rechtskundig haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers en Gebruikers middels contactgegevens die den Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze bladzijde vaak na te kijken op mogelijke wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de bladzijde aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingswerkzaamheden op grond van toestemming des Gebruikers of der Gebruikster, dient den Eigenaar opnieuw toestemming des Gebruikers of der Gebruikster te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Begripsbepalingen en rechtskundig kader

Persoonsgegevens (of Gegevens) Alle gegevens die rechtstreeks, onrechtstreeks of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Inlichting die zelfwerkend wordt verzameld vanuit deze Toepassing (of uitwendige diensten die worden ingezet in deze Toepassing ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen der rekenaren die door de Gebruikers of Gebruiksters dezer Toepassing worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip des verzoeks, de gebruikte werkwijze om het verzoek in te dienen bij de bediener, de grootte van het als antwoord hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status des antwoords des bedieners aangeeft (geslaagd, fout, enzovoorts enzovoorts), het land van oorsprong, de functies des webverkenners en het besturingsstelsel des Gebruikers of der Gebruikster, de verschillende tijdsgegevens voor elk bezoek (zoals den tijd die op elke bladzijde der toepassing wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de toepassing, in het bijzonder gericht op de volgorde der bezochte bladzijden en andere parameters over het besturingsstelsel van het apparaat en/of de IT-omstreek des Gebruikers of der Gebruikster.

Gebruiker Den man die gebruikmaakt van deze Toepassing die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gebruikster De vrouw die gebruikmaakt van deze Toepassing die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit eigenvredebeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik dezer Toepassing. De Verwerkingsverantwoordelijke is den Eigenaar dezer Toepassing, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Toepassing De middelen waarmee de Persoonsgegevens des Gebruikers of der Gebruikster worden verzameld of verwerkt.

Dienst De Dienst die wordt aangeboden door deze Toepassing zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/toepassing.

Europese Unie (of EU) Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit geschrift naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Rechtskundige inlichting Deze eigenvredeverklaring is opgesteld op grond van bepalingen van verscheidene wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 der Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit eigenvredebeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Toepassing, tenzij anders vermeld in dit geschrift.