Een Schoner Woord/G

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
gade♂♀ partner (en.) Zie ook wederhelft, geliefde, deelgenoot.
gadelijk adequaat (la.)
gadem slaapkamer (nl.+la.) Zie ook slaapvertrek.
gaffel hooivork (nl.+fr.) Inzonderheid een tweetandig vork.
gebiedende wijs imperatief (la.)
geboortebeperking anticonceptie (gr./fr.)
gebroken kapot (fr.)
gebruiker user (en.)
gebruikster
gedaante figuur (fr.), gestalte (du.)
gedaantewisseling metamorfose (fr.)
gedrocht monster (fr.)
gedrochtelijk monsterlijk (fr.)
gedrochtelijkheid monsterlijkheid (fr.)
geestdrift enthousiasme (fr.)
geestdriftig enthousiast (fr.)
geestelijk mentaal (fr.)
geestig funny (en.) Zie ook grappig, vermakelijk.
geestigheid humor (la., en.) Zie ook lichaamssap.
gegadigde♂♀ kandidaat (fr.)
geheimenis mysterie (la.)
geitjes kids (en.) Zie ook kinderen.
gelaatstrek facial feature (en.)
geldbeurs portemonnee (fr.)
geldelijk financieel (fr./la.)
geldontwaarding inflatie (en.)
geldschieter financier (fr.)
geldwezen financiën (fr.) Zie ook geldmiddelen.
geleerdheid eruditie (fr.)
gelijkgemaakt omgebulldozerd (en.) Nengels aangetroffen in een krant.
geloofsbelijdenis credo (la.)
geloofsgordel bible belt (en.)
gelovige♂♀ believer (en.) Niet te verwarren met believer♂.
gelukwensen feliciteren (fr.)
gemaarte mythologie (fr.)
gemaartelijk mythologisch (du.)
gemeenschap collectief (fr.) Zie ook gemeenschappelijk.
gemeenschappelijke collectieve (fr.)
gemenebest republiek (fr.)
gemenebestsgezinde♂♀ republikein (fr.) Vergelijkbaar met koningsgezinde♂♀
geneesmiddel remedie (fr.)
genegenheid affectie (fr.)
genoegen plezier (fr.) Zie ook geneugte, genot.
genootschap organisatie (fr.)
genootschapsvoortvaring organisatieprocedure (fr.)
gereedschap tool (en.) Zie ook hulpmiddel, middel en werktuig.
gerichtheid concentratie (fr.) Zie ook samentrekking.
gerief comfort (en.)
gerieflijk comfortabel (en.) Zie ook geriefelijk.
geringachten bagatelliseren (fr.)
geschenk cadeau (fr.) Zie ook gift (uitgesproken met Nederlandse 'g', dus niet te verwarren met het Engels gift).
geschiedkundig historisch (la.)
geschiedkundige historicus (la.)
geschiedkundigen historici (la.)
geschrift document (fr.)
gesel bane (en.)
geslacht gender (en.), sekse (fr.), sex (en.)
geslachtkunde genealogie (fr.)
geslachtsdrift libido (la.) Zie ook wellust.
geslachtsdriftmiddel afrodisiacum (la.)
geslachtsrijpheid puberteit (fr.)
gespannen gestresst (en.)
getal numerus (la.)
getalmerk cijfer (fr.) Cijfer staat ook op Een Omarmd Woord.
getuigschrift certificaat (fr.)
geverfd gekleurd (fr.)
geverfde gekleurde (fr.)
gevoelswaarde connotatie (la.) Zie ook bijklank.
gevolg consequentie (fr.) Zie ook voortvloeisel.
gevolgtrekking conclusie (fr.)
gewas plant (la.)
gewaseter herbivoor (la.)
gewinnen beget (en.)
gewinzin kapitalisme (fr.)
gewis zeker (la.) Zie ook beslist, ontegenzeggelijk, wis.
gezaat kasteel (pcd.) Zie ook havezate.
gezagsdrager autoriteit (fr./la.) Zie ook gezag.
gezichtspunt optiek (fr.)
gezond fit (en.)
gezondheid! proost (la.), cheers (en.), santé (fr.), לחיים (hebr.), Будьте здоровы (ru.)
gezwel tumor (la.)
gezworene jurylid (en.+nl.)
gezworenen jury (en.), beoordelingscommissie (nl.+fr.)
godgeleerd theologisch (la.)
godgeleerdheid theologie (la.)
godsdienst religie (la.)
godsdienstig religieus (fr.)
goede boodschap gospel (en.)
goudmaker alchemist (fr.)
goudmakerij alchemie (fr.)
gouw provincie (la.) Zie ook gewest.
gouwhuis provinciehuis (la.)
gouwgraaf (m.)
gouwgravin (v.)
commissaris des konings (la.), commissaris der koningin (la.)
graafschap county (en.)
grasmaand april (la.)
gronden baseren (fr.) Zie ook grondvesten, onderbouwen.
grijpbaar concreet (fr.)
grillig grotesk (fr.)
grondbeginsel basisprincipe (la.+fr.)
grondslag basis (la.)
grootschalig massaal (la.)
grootschaligheid massaliteit (la.)
gruwelbeer grizzly bear (en.) Naar de oorspronkelijke Engelse spelling grisly (afschuwelijk weerzinwekkend; gruwelijk, angstaanjagend) vertaald.
guichelijk sarcastisch (fr.)
guicheling sarcasme (fr.)