Een Schoner Woord/W

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen

Een Schoner Woord is een woordenlijst en tevens het hart van het Zaakwoordenboek der Lage Landen. Deze woordenlijst is zowel ter vertaling van nieuwe of onbekende woorden als ter bezieling voor diegenen die ook eens een ander woord willen bezigen. De lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt en wordt er op grond van gehoord en gelezen hedendaags taalgebruik allerlei begrippen en taaleigens hieraan toegevoegd. Om meer gerichte woordenlijsten te bekijken die een minder algemene insteek hebben, zie het overzicht op de lijstenzuil.

Een Schoner Woord heeft ook een zusterlijst voor de woorden die op het ZLL niet bewust worden geweerd, zie hiervoor de woordenlijst Een Omarmd Woord.

Blader


AllesA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W

Woord Evenwoord, vertaling of wisselwoord Toelichting
Walkure valkyrie (en.), Walküre (du.), valkyrje (no.)
waam lava (it.) Zie ook hellemoor.
waamachtig lava-achtig (it.)
waamgang lavatunnel (it.+en.) Zie ook helgang.
waamstroom lavastroom (it.) Zie ook helstroom.
waardschap economie (la.) Zie ook de leergildige tegenhanger waardschapkunde.
waardschappelijk economisch (la.)
waardschapper econoom (la.)
waarmerk certificaat (fr.)
waarmerken certificeren (la.)
waarmerken certificaten (la.)
waarmerking certificering (la.)
waarnemen observeren (fr.)
waarneming observatie (fr.)
wadel penseel (fr.)
wagen (znw.) auto (fr.), automobiel (fr.)
wagen (ww.) riskeren (fr.)
wanschik wanorde (nl.+fr.)
wanschriftige analfabeet (du.)
wanschriftigheid analfabetisme (du.)
wapenkunde heraldiek (fr.)
wapenrusting harnas (fr.)
wapenveld kwartier (fr.) Een vierendeel eens wapenschilds. Kwartier staat ook op Een Omarmd Woord.
wapendraagster kwartierdraagster (fr.+nl.), probanda (la.)
wapendrager kwartierdrager (fr.+nl.), probandus (la.)
wapenschild blazoen (fr.)
ware tijd real-time (en.), realtime (en.) Vaak met in (in real-time, in ware tijd). Zie ook rechtstreeks, onmiddellijk.
warmtegraad temperatuur (fr.)
warnis chaos (la.)
webpost e-mail (en.)
webwinkel webshop (en.)
wederaanpassing revalidatie (la.)
wedergeboorte Renaissance (fr.)
wedertekenen countersignen (en.)
wedstrijd match (en.)
wedijver rivaliteit (fr.)
wedijveraar rivaal
wedijveraarster
wedijveren rivaliseren
weefsel textiel (fr.)
weekeinde weekend (en.) Zie ook naweek.
weelde luxe (fr.)
weeldebeeld luxury belief (en.)
weelderig luxueus (fr.)
weeldewaar luxeartikel (fr.)
weemoed melancholie (fr.)
weergalm echo (la.) Zie ook nagalm.
weergalmbeeld echogram (en.)
weergalmkunde echografie (la./el.)
weerkunde meteorologie (fr.)
weerkundig meteorologisch (fr.)
weerkundige meteoroloog (el.)
weersgesteldheid klimaat (fr.) Zie ook luchtgesteldheid, hemelstreek.
weg route (fr.) Zie ook koers.
weifelaar sergeant (fr.) Zie ook weifel.
welgemoed optimistisch Zie ook hoopgevend, hoopvol.
welgemoedheid optimisme (fr.)
welgezien populair (fr.) Zie ook geliefd en veelgevraagd.
welgezienheid polariteit (fr.)
welslagen succes (fr.)
welslagend succesvol (fr.)
welwillend positief (fr./la.) Zie ook bevestigend, gunstig, stellig.
wenk hint (en.), tip (en.)
wenst heimwee (du.) Zie ook heemwee.
wenstig heimziek (du.) Zie ook heemziek.
wentelaar cilinder (fr.)
wentelaarlijk cilindrisch (fr.)
wereldburger (m.)
wereldburgeres (v.)
kosmopoliet (fr.)
wereldramp armageddon (la.) Zie ook wereldslagveld, wereldbrand.
werelds kosmopolitisch (el.)
wereldsziekte pandemie (el.)
wereldszin kosmopolitisme (el.)
Wereldweb World Wide Web (en.)
wereldzee oceaan (fr.)
wereldzeematig oceanisch (fr.)
werkdadig praktisch (du.)
werkelijkheid realiteit (fr.)
werkgenoot (m.)
werkgenote (v.)
collega (la.)
werkgroep comité (fr.)
werkkracht energie (fr.) Zie ook kracht, geestkracht, lichaamskracht.
werkkrachtig energiek (fr.) Zie ook krachtig.
werktuiger machinist (fr.)
werktuigkunde mechanica (la.)
werktuigkundige mechanicus (la.)
werktuiglijk mechanisch (la.)
werktuigwijze mechanisme (fr.) Zie ook werking.
werkzaam actief (fr.)
werkzaamheid activiteit (fr.)
werpsel projectiel (fr.)
werveldenken brainstormen (en.)
werveldenkzitting brainstormsessie (en./fr.)
werveling rekruut (fr.)
wervelingen rekruten (fr.)
wervelwind tornado (es.)
werven rekruteren (fr.)
werver recruiter (en.)
werving acquisitie (fr.), rekrutering (fr.)
West-Avondland West-Europa (la.)
wettelijk legaal (fr.)
wezenlijk intrinsiek (fr.)
wijbed altaar (la.)
wijkeling♂♀ migrant (la.) Zie ook verlander♂.
wijken migreren (la.) Zie ook verlanden.
wijking migratie (fr.) Zie ook verlanding.
wijnmaand oktober (la.)
wijsbegeerte filosofie (fr.)
wijsgeer filosoof (fr.)
wijsgeeres filosofe (fr.)
wijsgeren filosofen (fr.)
wijsgerig filosofisch (fr.)
wijze manier (fr.)
willekeurig random (en.)
arbitrair (fr.) Zie ook eigendunkelijk.
winkel shop (en.)
winkelen shoppen (en.)
wintermaand december (la.)
wisselkeuze alternatief (fr.) Zie ook wisselkeus (andere schrijfwijze), anderling (bnw. en znw.).
wisselwerking interactie (fr.)
witling♂♀ albino (pt.)
woerd mannetjeseend (nl.)
wolk cloud (en.)
wolkdienst clouddienst (en.+nl.)
wonderlijk bizar (fr.)
wonne euforie (fr.)
wonnig euforisch (fr.)
woonvertrek woonkamer (nl.+la.)
woordafleidkunde etymologie (fr.) Zie ook woordherkomst, woordafleiding.
woordafleidkundige♂♀ etymoloog (m., el.), etymologe (v., el.) Zie ook woordafleider, woordafleidster.
woordblind dyslectisch (du.)
woordblindheid dyslexie (el.)
woordenboekschrijfster lexicografe (la.)
woordenboekschrijver lexicograaf (la.)
woordenboekschrijving lexicografie (la.)
woordenleer lexicologie (fr./en./de.) Zie ook woordkunde.
woordenschat vocabulaire (fr.)
woordenkeus terminologie (du.)
woordkundige (g.) lexicoloog (m., el.), lexicologe (v., el.)