Isaäc da Costa (Gedichten)

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Isaäc da Costa

Isaäc da Costa (14 louwmaand 1798 – 28 grasmaand 1860) was enen dichter en geschiedkundige.


Uit "Kompleete dichtwerken. Deel 1" (blz. 83-84):

Het heir der Perziaansche scharen
Dat voor de Grieksche krijgsgevaren
Den vaderlandschen grond verliet,
Gaf ons het opzicht hunner schatten,
Naar 's Konings voorgang, op te vatten,
Die tot de zorg voor zijn gebied
Ons, zwakke grijzaarts, heeft verkoren.
Keer, Koninklijke telg! ei keer!
Breng Perzië zijn manschap weêr!
Ach! kon ik 't voorgevoelen smoren
Dat me enkel somberheden spelt.
De bloem van Azië is te veld;
En, daar we in eindelooze klachten
Om onze jonglingschap versmachten,
Wordt in die wreede onzekerheid
Een tijding zelfs vergeefs verbeid.[1]


Bron, aantekening en/of verwijzing

  1. DBNL (KB, nationale bibliotheek), Kompleete dichtwerken. Deel 1.