Algemene Woordenlijst/Alles

Uit Zaakwoordenboek der Lage Landen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zie onderstaand het volledige overzicht aller woorden der Algemene Woordenlijst.


A

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Aandeelhouder Shareholder (en.)
Aandrijver Motor (la.) Zie ook razer.
Aangehaald Geciteerd (la.)
Aangenomen Geaccepteerd (fr.)
Aanhalen Citeren (la.)
Aanhaling Citaat (la.)
Quote (en.)
Aanhouden Arresteren (fr.)
Aankondigen Adverteren (fr.)
Aankondiging Advertentie (fr.)
Aanmelden Inloggen (en.)
Aanmeldgegevens Inloggegevens (en.)
Aannemelijk Acceptabel (fr.)
Aannemen Accepteren (fr.)
Aanneming Acceptatie (fr.)
Aanpassing Adaptatie (fr.)
Aanprijzing Reclame (fr.)
Aanraakscherm Touch screen (en.)
Aanraking Contact (fr.)
Aansporen Pushen (en.) Zie ook duwen.
Aanspreken Appelleren (fr.)
Aantekening Notitie (la.)
Aanvallend Agressief (fr.)
Aanvallendheid Agressie (fr.)
Aanvaller Agressor (en.)
Aanvankelijk
In het begin
In eerste instantie (nl.+fr.)
Aanvullend
Toegevoegd
Extra (la.)
Additioneel (fr.)
Aanwakkeren Activeren (fr.)
Aanwerk Project (la.)
Aanwinst Acquisitie (fr.)
Aanzicht Aspect (fr.) Zie ook vooruitzicht, verschijningsvorm.
Aard Natuur (fr./la.) Natuur staat ook op de onvertaalde leenwoorden woordenlijst, vanwege o.a. natuurkunde, en is dus niet altijd vervangen.
Aards (bnw.) Natuurlijk (bnw.) Zie ook uiteraard (bw.).
Aardbark Aardschors (fr.)
Aardbol Globe (fr.) Zie ook wereldbol.
Aardkorstkunde Tektoniek (gr.)
Aardkorstkundig Tektonisch (la.)
Aardman Goblin (en.)
Aars Anus (la.)
Aarslijk Anaal (fr.)
Aartsmoeder Matriarch (la.)
Aartsvader Patriarch (la.)
Aas Ace (en.)
Achterbak Kofferbak (fr.)
Achterstellen Marginaliseren (fr.)
Achtervang
Rugdekking
Back-up (en.)
Achtervoegsel Suffix (la.)
Achterzijde Achterkant (la.)
Afdruk Print (en.) Zie ook uitdraai.
Afdrukken Printen (en.) Zie ook uitdraaien.
Afdrukker Printer (en.) Zie ook uitdraaier.
Afmelden Uitloggen (en.)
Aftakking Categorisatie (fr.)
Africhten Trainen (en.) Zie ook oefenen.
Africhter (m.)
Africhtster (v.)
Trainer (en.) Zie ook oefenmeester, oefenmeesteres.
Africhting Training (en.) Zie ook oefening.
Afschafbeschaving Cancel culture (en.)
Afspeellijst Playlist (en.)
Afspraak Deal (en.) Zie ook overeenkomst.
Afwezig Absent (fr.)
Afwezigheid Absentie (fr.)
Afwijzend
Afkeurend
Ongunstig
Negatief (fr.)
Afwisselen Variëren (fr.)
Afzetten Amputeren (fr.)
Afzetting Amputatie (fr.)
Afzichtelijk Wanstaltig (du.)
Afzondering Quarantaine (fr.)
Alaam Apparatuur (du.)
Alledaags Ordinair (fr.) Zie ook onbeschaafd.
Alleenheerschappij Dictatuur (fr./la.)
Alleenheerser (m.)
Alleenheerseres (v.)
Dictator (la.)
Ambtelijk Officieel (fr.) Zie ook onambtelijk.
Angstbeschaving Angstcultuur (fr.)
Apenstaartje (@) At sign (en.)
Arbeidsgenootschap Arbeidsorganisatie (nl.+fr.)
Avondland Europa (la.)
Avondlander Europeaan (fr.)


B

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Baat
Voordeel
Profijt (fr.)
Bark Boomschors (fr.)
Barkmolen Schorsmolen (fr.)
Barnkracht Elektriciteit (en.)
Barnkrachtig Elektrisch (la.)
Beeldmerk
Naambeeld
Logo (en.)
Bedaard Gekalmeerd (fr.)
Bedaren Kalmeren (fr.)
Bedeesd
Verlegen
Timide (fr.)
Bediener Server (en.)
Bedrieglijk Frauduleus (fr.)
Bedrijving Praktijk (fr.)
Beeldspraak Allegorie (fr.)
Beeldsprakelijk Allegorisch (fr.)
Beeltenis Portret (fr.)
Begaafdheid Talent (la.)
Begelden Financieren (fr.)
Begeleiden Accompagneren (fr.)
Beginselen
Wortels
Roots (en.)
Begripsbepaling Definitie (fr.)
Beheer Administratie (fr.)
Beheerder
Beheerster
Administrateur (fr.)
Administrator (en.)
Beheerlijk Administratief (fr.)
Beheren Administreren (fr.)
Behuwdbroeder
Behuwdbroer
Schoonbroeder (nl.*)
Schoonbroer (nl.*)
Zwager (du.)
Behuwddochter Schoondochter (nl.*)
Behuwdmoeder Schoonmoeder (nl.*)
Behuwdvader Schoonvader (nl.*)
Behuwdzoon Schoonzoon (nl.*)
Behuwdzus
Behuwdzuster
Schoonzus (nl.*)
Schoonzuster (nl.*)
Bekoorlijk Charmant (fr.)
Bekoring Charme (fr.)
Bekwaam Capabel (fr.)
Belagen Stalken (en.) Zie ook dwangvolgen.
Belager Stalker (en.) Zie ook dwangvolger.
Belangrijk Important (fr.)
Belangrijkheid Importantie (fr.)
Belangstelling Interesse (fr.)
Belangwekkend Interessant (fr.)
Beleggen Investeren (fr.)
Belemmering
Bezwaar
Hindernis
Moeilijkheid
Vraagstuk
Probleem (du./fr.)
Benadrukken Accentueren (fr.)
Beoordeling Recensie (la.) Zie ook beschouwing.
Bepaling Clausule (fr.)
Beschadigd Defect (la.)
Beschaven Civiliseren (fr.)
Beschaving Cultuur (fr.), Civilisatie (fr.) Zie ook bebouwing, beschaafdheid.
Beslist
Gewis
Ontegenzeglijk
Wis
Zeker (la.)
Besliste
Gewisse
Ontegenzeglijke
Wisse
Zekere (la.)
Bespiegeling
Overpeinzing
Weerschijn
Reflectie (la.)
Bespijzing Catering (en.)
Besteden Spenderen (la.)
Bestempelen Labelen (en.)
Besturen Runnen (en.)
Bestuurslichaam College (fr.) Zie ook onderwijsinstelling.
Betogen
Bewijsvoeren
Argumenteren (fr.)
Betoveren
Boeien
Fascineren (fr.)
Betoverend
Boeiend
Fascinerend (fr.)
Betovering Fascinatie (fr.)
Betrekking
Liefdesverhouding
Verhouding
Relatie (fr.)
Betrokkenheid Engagement (en.) Zie ook verloving.
Betwist Gedebatteerd (fr.)
Betwisten Debatteren (fr.)
Betwisting Debat (fr./en.)
Bevestigend
Gunstig
Stellig
Welwillend
Positief (fr./la.)
Bevlieging Rage (fr.)
Hype (en.)
Bevolking Populatie (fr.)
Bevoorhoofden Confronteren (fr.)
Bevooroordeeld Biased (en.)
Bevordering Promotie (fr.)
Bevragen Interviewen (en.)
Bevrager Interviewer (en.)
Bevreesd Geïntimideerd (fr.)
Bevrezen Intimideren (fr.)
Bevrezing Intimidatie (fr.)
Beweren
Eisen
Opeisen
Vorderen
Claimen (en.)
Bewering
Eis
Stelling
Vordering
Claim (en.)
Bewerken Editing (en.)
Bewerker
Bewerkster
Opsteller
Editor (en.)
Bewijsgrond Argument (fr.)
Bewijsgronden Argumenten (fr.)
Bewijsvoering Argumentatie (fr.)
Bewilligen Honoreren (fr.)
Bewindschap Politiek (fr.)
Bewindschapkunde
Staatkunde
Politicologie (fr.)
Bewindschappelijk
Staatkundig
Politiek (fr.)
Bewindschapper
Staatsman
Staatsvrouw
Politicus (la.)
Bewindshof Ministerie (la.)
Bewindshoofd Premier (fr.)
Bewindsman
Bewindsvrouw
Minister (fr.)
Bewindsmannen
Bewindsvrouwen
Bewindslieden
Ministers (fr.)
Bewindsraad Kabinet (fr.)
Bewindsraadsvorming Kabinetsformatie (fr.)
Bewoorden Formuleren (fr.) Zie ook opstellen.
Bezielen Inspireren (fr.)
Bijknippen Trimmen (en.)
Bijknipper Trimmer (en.)
Bijkomstig Accessoir (fr.)
Bijkomstigheid Accessoire (fr.)
Bijgewerkt Geüpdatet (en.)
Bijschrift Caption (en.) Zie ook onderschrift.
Bijtende potas Kaliumhydroxide (la.)
Bijvoeglijk naamwoord Adjectief (la.)
Bijwerken Updaten (en.)
Bijwoord Adverbium (la.)
Bijzonder
Uitzonderlijk
Speciaal (fr.)
Bijzonderheid
Kleinigheid
Onderdeel
Detail (fr.)
Billijk
Eerlijk
Rechtvaardig
Fair (en.)
Binnensaders Intraveneus (fr.)
Binnenspiers Intramusculair (fr.)
Bladzijde Pagina (la.)
Blijspel Komedie (la.)
Bloedarmoede Anemie (la.)
Bloeimaand Mei (la.)
Blootgesteld Exposed (en.)
Blootstelling Exposure (en.)
Boedgenoot Celgenoot (la.)
Boedgenote Celgenote (la.)
Boekerij Bibliotheek (fr.)
Boekschouwer Accountant (en.)
Boekschouwing Accountancy (en.)
Bondgenootschap Alliantie (fr.)
Bonzer Kanon (fr.)
Bouwkunst Architectuur (fr.)
Bouwsel Constructie (fr.) Zie ook bouw.
Bovenas Top-as (en.)
Braken Kotsen (du.)
Brandstofongeld Brandstofaccijns (nl.+la.)
Brij Puree (fr.)
Broddelaar
Knoeier
Prutser
Liefhebber
Liefhebster
Amateur
Hobbyist (en.)
Buigzaam Flexibel (fr.)
Buikloop Diarree (fr.)
Buitenstaander Outsider (en.)

Algemene Woordenlijst/C


D

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Dagstelling Datum (la.)
Dagwijzer Agenda (la.)
Deelgenoot Partner (en.) Zie ook wederhelft, geliefde.
Deeltijd Parttime (en.) Zie ook deeltijds.
Delfbrandstof Fossiele brandstof (fr.+nl.)
Delfkracht Fossiele energie (fr.+fr.)
Delfstof Mineraal (fr.) Zie ook ertshoudend.
Denkbeeld Idee (fr.) Zie ook gedachte.
Denkbeelder (m.)
Denkbeelderes (v.)
Ideoloog (fr.) Zie ook zienswijzer (m.), zienswijzeres (v.)
Denkbeeldig Fictief (fr.) Zie ook verdicht.
Denkbeeldkunde Ideologie (fr.)
Ideeënleer (fr.)
Zie ook zienswijze.
Denkbeeldkundig Ideologisch (du.) Zie ook zienswijzig.
Deskundige Expert (fr.)
Deskundigheid Expertise (fr.)
Deun Melodie (fr.) Zie ook wijsje.
Dichter
Dichteres
Poëet (fr.)
Dichterlijk Poëtisch (fr.)
Dichtkunst Poëzie (fr.)
Dierkunde Zoölogie (fr.)
Doelmatig Functioneel (la.)
Doen alsof
Huichelen
Veinzen
Faken (en.)
Doordacht Strategisch (de.)
Doorkijken
Inlezen
Vluchtig doornemen
Scannen (en.)
Doorklik Click-through (en.)
Doorzicht Perspectief (fr.) Zie ook doorzichtkunde, gezichtspunt, vergezicht.
Draad Thread (en.)
Draaggolf
Teken
Signaal (fr.)
Draaimolen Carrousel (fr.)
Dracht Foetus (la.)
Baby (en.)
Dranker (m.)
Drankeres (v.)
Alcoholist (la.)
Drankzucht Alcoholisme (la.)
Draskoorts Moeraskoorts (fr.+nl.)
Malaria (it.)
Drasland Moeras (fr.)
Droombeeld Ideaal (fr.)
Utopie (en.)
Druk
Spanning
Stress (en.)
Duitsvorming Germanisme (fr.)
Duizendjaar Millennium (la.)
Duizendste Promille (la./it.?)
Dwaalster Planeet (fr.)
Dwaling
Fout
Vergissing
Abuis (fr.)
Dwangmaatregel Sanctie (fr., en.)
Dwangvoorstelling Obsessie (fr.)
Dweepziek Fanatiek (fr.)
Dweper Fan(atic) (en.)


E

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Echtzin Realisme (fr.)
Eenvoudig Simpel (fr.)
Eer (o.) Metaal (fr.)
Eerbied Respect (fr.)
Eerbiedigen Respecteren (fr.)
Eerste naamval Nominatief (la.)
Eerzucht Ambitie (fr.)
Eerzuchtig Ambitieus (fr.)
Eethuis
Spijzerij
Restaurant (fr.)
Eiervrucht Aubergine (fr.)
Eigennaamvorming Eponiem (fr.)
Eindstrijd Finale (fr.)
Eldersbewijs Alibi (la.)
Engelsvorming Anglicisme (fr./la.)
Enkeling Individu (fr.)
Enkelingschap Individualiteit
Enkelingzin Individualisme (fr.)
Enkelingzinnig Individualistisch (fr.)
Entstof Vaccin (fr.)
Erenaam
Hoofding
Titel (fr.)
Erfdrager Gen (el.)
Erfelijkheidsleer
Erfkunde
Genetica (gr.)
Erfkundig
Erfmatig
Genetisch (du.)
Erfkundige Geneticus (el./la.)
Ernstig Serieus (fr.)
Erventrouw Traditioneel (fr.)
Evenwijdig Parallel (fr.)
Evenwoord Synoniem (fr.) Zie ook wisselwoord.

Algemene Woordenlijst/F


G

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Gadelijk Adequaat (la.)
Gadem Slaapkamer (nl.+la.) Zie ook slaapvertrek.
Gebroken Kapot (fr.)
Gebruiker (m.)
Gebruikster (v.)
User (en.)
Gebruikersrekening Gebruikersaccount
User account (en.)
Gedaante Gestalte (du.)
Gedaantewisseling Metamorfose (fr.)
Gedrocht Monster (fr.)
Gedrochtelijk Monsterlijk (fr.)
Gedrochtelijkheid Monsterlijkheid (fr.)
Geëerbiedigd Gerespecteerd (fr.)
Geestdrift Enthousiasme (fr.)
Geestdriftig Enthousiast (fr.)
Geestelijk Mentaal (fr.)
Geestig Funny (en.) Zie ook grappig, vermakelijk.
Geestigheid Humor (la., en.) Zie ook lichaamssap.
Gegadigde Kandidaat (fr.)
Geheimenis Mysterie (la.)
Gekraakt Gehackt (en.)
Gelaatstrek Facial feature (en.)
Geldbeurs Portemonnee (fr.)
Geldelijk Financieel (fr.?)
Geldontwaarding Inflatie (en.)
Geldschieter Financier (fr.)
Geldwezen Financiën (fr.) Zie ook geldmiddelen.
Gelijkgemaakt Omgebulldozerd (en.)
Geloofsgordel Bible belt (en.)
Gelukwensen Feliciteren (fr.)
Gemeenschap
Gemeenschappelijk
Collectief (fr.)
Gemeenschappelijke Collectieve (fr.)
Gemenebest Republiek (fr.)
Geneesmiddel Remedie (fr.)
Genegenheid Affectie (fr.)
Genoegen Plezier (fr.)
Genootschap Organisatie (fr.)
Genootschapsvoortvaring Organisatieprocedure (fr.)
Gereedschap
Hulpmiddel
Middel
Werktuig
Tool (en.)
Gerichtheid Concentratie (fr.) Zie ook samentrekking.
Gerief Comfort (en.)
Gerieflijk Comfortabel (en.) Zie ook geriefelijk.
Geringachten Bagatelliseren (fr.)
Geschenk Cadeau (fr.) Zie ook gift.
Geschiedkundig Historisch (la.)
Geschiedkundige Historicus (la.)
Geschiedkundigen Historici (la.)
Geschrift Document (fr.)
Geslacht Gender (en.)
Sekse (fr.)
Sex (en.)
Geslachtsdrift Libido (la.) Zie ook wellust.
Geslachtsdriftmiddel Afrodisiacum (la.)
Geslachtsrijpheid Puberteit (fr.)
Gespannen Gestresst (en.)
Gestresste (en.)
Getuigschrift Certificaat (fr.)
Gevangenisboed Gevangeniscel (la.)
Geverfd Gekleurd (fr.)
Getint (fr.)
Geverfde Gekleurde (fr.)
Getinte (fr.)
Gevolg
Voortvloeisel
Consequentie (fr.)
Gevolgtrekking Conclusie (fr.)
Gewinzin Kapitalisme (fr.)
Gezichtspunt Optiek (fr.)
Gezondheid! Proost (la.), Cheers (en.), Santé (fr.), לחיים (hebr.), Будьте здоровы (ru.)
Gezwel Tumor (la.)
Gezworene Jurylid (en.+nl.)
Gezworenen Jury (en.)
Beoordelingscommissie (nl.+fr.)
Graafschap County (en.)
Grasmaand April (la.)
Gronden
Grondvesten
Onderbouwen
Baseren (fr.)
Grijpbaar Concreet (fr.)
Grillig Grotesk (fr.)
Gouw Provincie (la.)
Gouwhuis Provinciehuis (la.)
Gouwgraaf (m.)
Gouwgravin (v.)
Commissaris des Konings (la.)
Commissaris der Koningin (la.)
Grondbeginsel Basisprincipe (la.+fr.)
Grondslag Basis (la.)
Guichelijk Sarcastisch (fr.)
Guicheling Sarcasme (fr.)


H

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Haarzeep Shampoo (en.)
Hachelijk Risicovol (it.+nl.)
Hacht Risico (it.)
Halfjaar Semester (du.)
Halfwaardetijd Half-life (en.)
Handeling Actie (la.)
Handelzaam Commercieel (fr.)
Handschrift Manuscript (la.)
Hanigheid Machismo (es.)
Handelwijze Methode (fr.) Zie ook werkwijze.
Harsten Barbecuen (en.)
Harster Barbecue (en.)
Heelal Universum (la.)
Heelals Kosmisch (du.)
Heelalkunde Kosmologie (el.)
Heelkunde Chirurgie (fr.)
Heelkundig Chirurgisch (fr.)
Heelkundige Chirurg (fr.)
Heerschaar Leger (nl.)
Legermacht (nl.)
Heerschappij Dominatie (fr.) Zie ook overheersing.
Heildronk Toast (en.)
Toost (en.)
Zie ook geroosterd brood.
Heilmare Evangelie (fr.)
Hekelaar (m.)
Hekelaarster (v.)
Satiricus (fr.)
Hekelarij
Hekeldicht
Hekeling
Hekelschrift
Satire (fr.)
Hekelig Satirisch (du.)
Helhond Cerberus (la.) Zie ook hellehond.
Helmklep Vizier (fr.) Zie ook verzien.
Herfstmaand September (la.)
Herhalingsinenting
Herhalingsprik
Versterker
Booster (en.)
Boosterprik (en.+nl.)
Hersteld Gefixt (en.)
Gefixed (en.)
Zie ook geknoeid, geregeld.
Herstellen Fixen (en.) Zie ook knoeien, regelen.
Hindernis Obstakel (fr.) Zie ook belemmering.
Hindernisbaan Obstacle course (en.)
Hoedanigheid Kwaliteit (fr.)
Hofmakelijk Romantisch (du.)
Honderdste Procent (la.)
Hoofdbestanddeel Basiselement (la.)
Hoofdkap Capuchon (fr.)
Hoofdstof Element (fr.) Zie ook bestandsdeel.
Hoofdstoffelijk Elementair (fr.)
Hoofdrolspeelster (v.)
Hoofdrolspeler (m.)
Protagonist (la.)
Hoogladen Uploaden (en.)
Hoogleerling (m.)
Hoogleerlinge
Student (la.)
Hoogleraar (m.)
Hooglerares (m.)
Professor (la.)
Hoogtepunt Highlight (en.)
Hooimaand Juli (la.)
Huidig Actueel (fr.)
Huidigheid Actualiteit (fr.)
Huurling Mersenaris (fr.)
Mercenary (en.)
Zie ook waardgelder.


I

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Immerlijk Permanent (fr.) Zie ook blijvend (bw.), voortdurend (bw.), duurwaag (v.)
In tegenstelling tot
Tegen
Tegenover
Versus (en./la.)
Inenten Vaccineren (fr.)
Inenting Vaccinatie (fr.)
Ingetekende Abonnee (fr.)
Ingrijpen Opereren (fr.)
Ingeënt Gevaccineerd (fr.)
Ingeënten Gevaccineerden (fr.)
Ingewikkeld Gecompliceerd (fr.)
Ingewijde Insider (en.)
Ingrijpend Radicaal (fr./en.)
Inhechtenisneming Arrestatie (fr.)
Inlichten Informeren (fr.)
Inlichting Informatie (fr.)
Inlichtkunde Informatica (la.)
Inmengsel Ingrediënt (fr.)
Insluitend Inclusief (la.)
Inspuiten Injecteren (fr.)
Inspuiting Injectie (fr.)
Instelling Instituut (fr.)
Setting (en.)
Intekenen Abonneren (fr.)
Intekening Abonnement (fr.)
Invloed Impact (en.)
Inwendig Intern (fr.)
Inwijkeling (m.)
Inwijkelinge (v.)
Immigrant (fr.)
Inwijken Immigreren (fr.)
Inwijking Immigratie (fr.)
Inwikkelen Compliceren (fr.)
Inzonderheid -


J

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling
Jaar Annum (la.)
Jaarboek Almanak (la.)
Jaargetijde Seizoen (fr.)
Jaarlijk Annaal (la.)
Jongeling (m.) Adolescent (fr.)
Jongelinge (v.) Adolescente (fr.)
Jongelingschap Adolescentie (la.)
Juichklap High five (en.)


K

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Kaarsdrager
Luchter
Kandelaar (fr.)
Kamerbetwisting Kamerdebat (la.+fr./en.)
Kankerkunde Oncologie (gr.)
Kankerkundige (g.) Oncologe (v., gr.)
Oncoloog (m., gr.)
Keet Barak (fr.)
Keerkringen Tropen (gr.)
Keerkringlijk Tropisch (gr.)
Kenner Connaisseur (fr.)
Kenschetsend Karakteristiek (fr.)
Keur Elite (fr.)
Keuzebalk Menubalk (fr.+nl.)
Keuzelijst Menu (fr.)
Kiemvrij Steriel (fr.) Zie ook onvruchtbaar.
Kiemvrijmaken Steriliseren (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaken.
Kiemvrijmaking Sterilisatie (fr.) Zie ook onvruchtbaarmaking.
Kiezel Silicium (la.)
Kiezelaarde Silica (en.)
Kiezelarm Mafisch (en.)
Kiezelrijk Felsisch (en.)
Kim Horizon (gr.) Zie ook gezichtseinder, einder.
Kimrecht Horizontaal (fr.) Zie ook loodrecht.
Kimvlak Stabilo (la.*)
Kinderen Kids (en.)
Kleefkracht Adhesie (fr.)
Kleinkunst Cabaret (fr.)
Kleverigheid Viscositeit (fr.)
Klikaas Clickbait (en.)
Klinker Vocaal (fr.)
Klokken Timen (en.)
Klokte Timede (en.)
Knie Generatie (fr.)
Kolomschrijver (m.)
Kolomschrijfster (v.)
Columnist (en.)
Koninkrijk Monarchie (fr).
Koningsdochter Prinses (fr.)
Koningszoon Prins (fr.)
Koumoes Salade (fr.)
Krachtmeting Showdown (en.)
Krijgslieden
Krijgsmannen
Krijgsvrouwen
Militairen (fr., m.)
Krijgslijk
Krijgsman
Krijgsvrouw
Militair (fr., m.)
Krijgszedenleer Krijgsethiek (la.)
Krijt Arena (la.)
Kring Cirkel (fr.)
Kringloop Cyclus (la.)
Kroonroofdier Apex predator (en.)
Kuisen Censureren (fr.)
Kuising Censuur (la./fr.)
Kunstenmaakster (v.)
Kunstenmaker (m.)
Acrobaat (fr.)
Kunstenaar (m.)
Kunstenares (v.)
Artiest (fr.)
Artist (en.)
Kunsthal Kunstgalerie (fr.)
Kunstmatig Artificieel
Artificial (en.)
Kunststof Plastic (en.)
Kunstzinnig Artistiek (fr.)
Kwetsbaar Vulnerable (en.)


L

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Laak Arts (du.)
Dokter (la.)
Lachwekkend Hilarisch (fr.)
Landbouwer Agrariër (du.)
Landbouwkunde Agronomie (fr.)
Landbouwmatig Agrarisch (la.)
Landvoogd (m.)
Landvoogdes (v.)
Gouverneur (fr.)
Leefwezen Organisme (fr.)
Leemeer Aluminium (la.)
Leenspreuk Metafoor (fr.)
Leenspreukig Metaforisch (fr.)
Leer Theorie (fr.) Zie ook leerstelling.
Leergilde Academie (la.)
Leergildig Academisch (la.)
Leerhuis School (la.)
Schoolhuis (la.)
Leerling Student (la.) Zie ook hoogleerling.
Leerlinge Studente (la.) Zie ook hoogleerlinge.
Leermatig Theoretisch (la.)
Leerspreuk Aforisme (la.)
Leervak Schoolvak (la.)
Leest Model (fr.)
Leesten Presteren (fr.)
Leesting Prestatie (fr.)
Leestingdruk Prestatiedruk (fr.+nl.)
Lentemaand Maart (la.)
Lering Studie (la.) Zie ook opleiding.
Letterkunde Literatuur (fr.)
Letterkundig Literair (fr.)
Leuk Nice (en.) Zie ook aardig.
Leuninggrijper Cliffhanger (en.)
Levensbeschrijver (m.)
Levensbeschrijfster (v.)
Biograaf (fr., m.)
Biografe (fr., v.)
Levensbeschrijving Biografie (fr.)
Levenskrachtig Vitaal (fr.) Zie ook levensbelang.
Levensleer Biologie (du.) Zie ook levenskunde.
Librije Kloosterbibliotheek (la.+fr.)
Lichaamswarmte Lichaamstemperatuur (nl.+fr.)
Lichamelijk Fysiek (fr.)
Lidwoord Artikel (fr./la.) Zie ook schrijfstuk.
Liefhebberij Hobby (en.) Zie ook vrijetijdsbesteding.
Lijdeling Patiënt (fr.) Zie ook lijder (m.), zieke (g.).
Lijdelinge Patiënte (fr.) Zie ook lijdster (v.), zieke (g.).
Lijfblad Orgaan (la.)
Lijnvormig Lineair (fr.)
Linkerzijde Linkerkant (la.)
Loftuiting Compliment (o., fr.)
Loodrecht Verticaal (fr.) Zie ook kimrecht.
Loopbaan Carrière (fr.)
Loopbaanoverstap Carrièreswitch (fr.+en.)
Louwmaand Januari (la.)
Love Galerij (fr.)
Galerie (fr.)
Loven Complimenteren (fr.)
Luchthaven Airport (en.)
Luchtregelaar Airconditioner (en.)
Luchtregeling Airconditioning (en.)
Luidspreker Speaker (en.) Zie ook omroeper.
Lusthof Paradijs (fr.) Zie ook lustoord.
Luttel Minuut (fr.)


M

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Maakster Autrice (fr.) Zie ook schrijfster.
Maagling Familielid (fr.+nl.)
Maagschap Familie (fr.)
Maagschapsband Familieband (fr.)
Maatschappelijk Sociaal (fr.)
Maatschappijkunde
Maatschappijleer
Sociologie (la.)
Maker Auteur (fr.) Zie ook schrijver.
Makersrecht Auteursrecht (fr.)
Manlijnvormig Patrilineair (fr.)
Mannelijk Masculien (fr.)
Mark Grensgebied
Marksteen Grenspunt
Eindpunt
Marktbenadering Marketing (en.)
Mededingen Concurreren (fr.)
Mededinger
Mededingster
Concurrent (fr.)
Mededinging Concurrentie (fr.)
Medegevoel Sympathie (fr.)
Medeschrijfster Coautrice (fr.) Zie ook medemaakster.
Medeschrijver Coacteur (fr.) Zie ook medemaker.
Meerkeuze Multiple choice (en.)
Meertakigheid Multitasking (en.)
Mengen Mixen (en.)
Mengsel Mix (en.)
Mening Opinie (fr.)
Menselijkheid Humaniteit (fr.)
Menslievend Humaan (la.)
Menszin Humanisme (du.)
Menszinnig Humanistisch (fr.)
Menszinnige Humanist (fr.)
Merken Markeren (fr.)
Merkwaardig Curieus (fr.)
Meteen (bw.) Direct (fr.) Zie ook onmiddellijk (bnw.), rechtstreeks (bnw.).
Midden Milieu (fr.) Zie ook omstreek.
Middenkunde Milieukunde (fr.)
Ecologie (du.)
Middageten Lunch (en.) Zie ook middagmaal, midmaal.
Minachtig Dédain (fr.)
Misdadigheid Criminaliteit (fr.)
Misdaadbestrijder
Misdaadbestrijdster
Crime fighter (en.)
Mochelen Patience (fr.)
Moedertaalspreker (m.)
Moedertaalspreekster (v.)
Native speaker (en.)
Moei Tante (fr.)
Mogelijk (bnw.)
Gebeurlijk (bnw.)
Eventueel (fr.) Zie ook desgevallend (bw.), mogelijkerwijs (bw.).
Mogelijkerwijs (bw.)
Desgevallend (bw.)
Eventueel (fr.) Zie ook mogelijk (bnw.), gebeurlijk (bnw.).
Molecuullijk Moleculair (fr.)
Molsgang Tunnel (en.)
Moordpoging Liquidatiepoging (fr.+nl.)
Morenland Afrika (la.)
Morgenland Azië (la.)
Levant (fr.)
Oriënt (fr.)


N

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Naaf Pool (fr.)
Naamloos Anoniem (fr.)
Naamwoordelijk Nominaal (fr.)
Naamwoordgroep Nominale groep (fr.)
Nabootsen Simuleren (fr.)
Nabootsing Simulatie (fr.)
Nachtkleding Pyjama (en.)
Nagenoeg Quasi (la.)
Nascheer Aftershave (en.)
Natuurkunde Fysica (la.)
Nauwgezet
Nauwkeurig
Accuraat (du.)
Precies (fr.)
Exact (fr.)
Nauwgezetheid
Nauwkeurigheid
Accuratesse (du.)
Naweek Weekend (en.) Zie ook weekeinde.
Nazicht Controle (fr.)
Nazon Aftersun (en.)
Neerslachteling (m.)
Neerslachtelinge (v.)
Depressieveling (fr.)
Nieuwsverstrekking Journalistiek (fr.)
Nieuwvorming Neologisme (fr.)
Nijverheid Industrie (fr.)
Noodteken
Wapenroep
Wekker
Alarm (fr.)
Noodsein (nl.+fr.)
Noodtoestand Crisis (la.)
Noodtoestanden Crisissen (la.)
Crises (la.)
Noord-Amalrijk Noord-Amerika (nl.+it.)
Noordernaaf Noordpool (nl.+fr.)


O

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Oeroud Ancient (en.)
Omstandigheid Situatie (fr.)
Omstreek Omgeving (de.) Zie ook omtrek, omliggende, nabijheid.
Omwenteling Revolutie (fr.)
Onafgebroken Continu (fr.)
Non-stop (en.)
Onambtelijk Officieus (fr.) Zie ook ambtelijk.
Onbaatzuchtigheid Altruïsme (fr.)
Onbekwaam Incapabel (fr.)
Onbepaalde wijs Infinitief (fr.)
Onder- Vice- (la.)
Onderbewindshoofd Vicepremier (la.+fr.)
Onderbreken Interruptie (fr.)
Onderbreken Interrumperen (la.)
Interromperen (fr.)
Onderdrukking Repressie (fr.)
Onderreden Communiceren (la.)
Onderreding Communicatie (fr.)
Onderricht Instructie (fr.)
Les (la.)
Educate (en.)
Onderrichtbijeenkomst Briefing (en.)
Onderrichten Instrueren (fr.)
Onderscheidenlijk Respectievelijk (fr.)
Onderschrift Caption (en.) Zie ook bijschrift.
Ondersteunend Supportive (en.)
Onderstuk Paragraaf (fr.)
Ondervindelijk Empirisch (du.)
Ondervindelijkheid Empirie (la.)
Ondervindingzin Empirisme (fr.)
Ondervoorzitter Vicevoorzitter (la.+nl.)
Onderwerp Subject (la.)
Onderwerpelijk Subjectief (fr.)
Onderwerping Subjectie (fr.)
Onderwijsinstelling College (fr.) Zie ook bestuurslichaam.
Onderwoord Hyponiem (el.)
Ongeld Accijns (la.)
Ongerijmd Absurd (fr./la.)
Ongerieflijk Oncomfortabel (en.) Zie ook ongeriefelijk.
Ongrijpbaar Abstract (fr.)
Onmaatschappelijk Asociaal
Onmetelijk Enorm (fr./la.)
Onontbeerlijk Essentieel (fr.) Zie ook wezenlijk.
Onrechtstreeks Indirect (fr.)
Ontaard Decadent (fr.)
Ontachten Negeren (la.)
Ontpopping Coming-out (en.)
Ontleden Analyseren (fr.)
Ontleding Analyse (fr.)
Ontleedkunde Anatomie (fr./la.)
Ontleedkundig Anatomisch (fr./la.)
Ontleedkundige Anatoom (fr./la.)
Ontleedmes Scalpel (fr.)
Ontvanger Acceptor (en.)
Ontvoerd Gekidnapt (en.)
Ontvoeren Kidnappen (en.)
Ontwentelen Evolueren (fr.)
Ontwenteling Evolutie (fr.)
Onveranderlijk Constant (fr.)
Onversterkt Akoestisch
Onvormelijk Informeel (fr.)
Onwettelijk Illegaal (fr.)
Onzijdig Neutraal (fr.)
Oogstmaand Augustus (la.)
Oordeelkundig Kritisch (du.) Zie ook scherpzinnig.
Oordeelkundige Criticus (la.) Zie ook beoordelaar.
Oorzakelijk Causaal (la.)
Op grond van Op basis van (la.)
Opeenhoping Accumulatie (fr.)
Openbaar Publiek (fr.)
Openbare Publieke (fr.)
Opgeld Agio (la.)
Opheffen Annuleren (fr.)
Ophoper Accu (la.)
Accumulator (la.)
Opleiden Scholen (la.)
Oppermachtig Soeverein (fr.)
Opschrift Inscriptie
Opslorpen Absorberen (fr.)
Opslorping Absorptie (fr.)
Opwaardering Upgrade (en.)
Opzienbarend Sensationeel (fr.)
Orgelspeler
Orgelspeelster
Organist (la.)
Oudszin Classicisme (fr.)
Overdrachtelijk Figuurlijk (fr.)
Overeenkomst
Verbintenis
Contract (fr.)
Overgang Menopauze (el.)
Transitie (fr.)
Overgevoelig Allergisch (du.)
Overgevoeligheid Allergie (du.)
Overheersen Domineren (fr.)
Overwoord Hyperoniem (el.)


P

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Pasgeborene Neonaat (la.)
Peil Niveau (fr.)
Level (en.)
Plakplaatje Sticker (en.)
Plantkunde Botanie (gr.)
Platonzin Platonisme (fr.)
Plattegrond
Schets
Voornemen
Plan (fr.)
Plecht Ritueel (fr.)
Plechtigheid Ceremonie (fr.)
Plek Locatie (en.)
Ploeg Team (en.)
Ploegleider (m.)
Ploegleidster (v.)
Team leader (en.)
Teamleider (en.+nl.)
Ploeteren Labeuren (fr.) Zie ook zwoegen.
Plotseling Abrupt (fr.)
Pogen Proberen
Trachten (la.)
Polsklok
Zakuurwerk
Horloge (fr.)
Potas Kaliumcarbonaat (la./en.)
Potasstof Kalium (la.)
Praatschouw Talkshow (en.)
Proefnemen Experimenteren (fr.)
Proefneming Experiment (fr.)
Proeving Examen (la.)
Proeven Examineren (fr.)
Proever (m.)
Proefster (v.)
Examinator (fr.)
Proeveling Examinandus (la.)

Algemene Woordenlijst/Q


R

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Raadgeven Adviseren (fr.)
Raadgeefster
Raadgever
Adviseur (fr.)
Consultant (en.)
Consulent (la.)
Raadgeving Advies (fr.)
Raadpleging Consultatie (fr.)
Raadslieden
Raadsmannen
Raadsvrouwen
Advocaten (la.)
Raadsman Advocaat (la.)
Raadsvrouw Advocate (la.)
Rangschik Hiërarchie (la.)
Rangorde (nl.+fr.)
Rangschikkelijk Hiërarchisch (la.)
Ravenglas Obsidiaan (la.)
Ravensteen Belemniet (gr.)
Razer Motorfiets (la.+nl.)
Rechtelijk
Rechtsgeleerd
Rechtskundig
Juridisch (fr.)
Redeleer
Redemaat
Logica (la.)
Redematig Logisch (la.) Zie ook steekhoudend, vanzelfsprekend.
Rechterhand Sidekick (en.)
Rechterzijde Rechterkant (la.)
Redekunst Retorica (la.)
Retoriek (fr.)
Redekunstig Retorisch (fr.)
Oratorisch (la.)
Reden Fabriceren (fr.)
Redenaar Orateur (fr.) Zie ook woordvoerder.
Reder (m.)
Reedster (v.)
Fabrikant (fr.)
Rederij Fabriek (la.)
Redetwist
Twistgesprek
Discussie (fr.)
Redetwisten (mv.)
Twistgesprekken
Discussies (fr.)
Redetwisten (ww.) Discussiëren (fr.)
Reding Fabricage (fr.)
Regelverbindingsteken Accolade (fr.)
Regenboogvlies Iris (fr.)
Regenscherm Paraplu (fr.)
Reisgoed Bagage (fr.)
Rekentuig Computer (en.) Zie ook rekenaar.
Rekentuigalaam Computerapparatuur (en.+du.)
Rekentuigkraker Hacker (en.)
Computerkraker (en.+nl.)
Reukwater Parfum (fr.)
Reus Gigant (la.)
Reusachtig Gigantisch (la.)
Richten Concentreren (fr.) Zie ook samentrekken.
Richtsnoer Norm (fr.)
Rijksbode
Rijksbodin
Ambassadeur (fr.)
Rijksbodehuis Ambassade (fr.)
Rijpeling Puber (la.)
Rits Scala (it.)
Roede Penis (la.)
Rolrond Cilindrisch (fr.)
Romp Torso (it.)
Roof Wondkorst (la.)
Roofdier Predator (en.)
Rooster Grill (en.) Zie ook braadrooster.
Roosteren Grillen (en.) Het Engelse leenwerkwoord grillen betekent niet hetzelfde als het Nederlandse werkwoord grillen.
Ros Paard (la.)
Roving Predatie (la.)


S

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Samenhang Context
Setting (en.)
Samenhangend Coherent (fr.)
Samenklontering Conglomeraat (fr.)
Samenstellen Componeren (la.) Zie ook toondichten.
Samensteller (m.)
Samenstelster (v.)
Componist (du.) Zie ook toondichter en toondichteres.
Samenstelling Compositie (fr.) Zie ook toondicht.
Samentrekken Concentreren (fr.) Zie ook richten.
Samentrekking Concentratie (fr.) Zie ook gerichtheid.
Samenzwering Complot (fr.)
Schaamspleet Vulva (la.)
Schakering Tint (fr.)
Schattig Cute (en.)
Schede Vagina (la.)
Scheidslieden (g.)
Scheidsmannen (m.)
Scheidsrechters (m.)
Scheidsrechteressen (v.)
Scheidsvrouwen (v.)
Arbiters (fr.)
Scheidsman (m.)
Scheidsrechter (m.)
Scheidsrechteres (v.)
Scheidsvrouw (v.)
Arbiter (fr.)
Scheikunde Chemie (la.)
Scheikundig Chemisch (la.)
Scheikundige Chemicus (la.)
Scheistoffen Chemicaliën (la.)
Schenken Doneren (fr.)
Schenker Donateur (fr.)
Schenking Donatie (fr.)
Schenkster Donatrice (fr.)
Scheppen Creëren (fr.)
Schepping Creatie (fr.)
Schielijk Acuut (la.)
Schik Orde (fr.)
Schikking Compromis (fr.)
Schikkingen Compromissen (fr.)
Schitterend Subliem (fr.)
Schoonschrijfkunst Kalligrafie (fr.)
Schoonschrijven Kalligraveren (fr.)
Schoudermantel Cape (en.)
Schouw Show (en.)
Schrijfteken Lettertype (fr.+fr.)
Schijn-
Schijnachtig
Vrijwel
Virtueel (fr./la.)
Schijnal Metaverse (en.)
Schijninlichting Desinformatie (ru.)
Schrijfster Autrice (fr.) Zie ook maakster.
Schrijver Auteur (fr.) Zie ook maker.
Schuine streep Slash (en.) ” / “
Schuldeiser Crediteur (fr.) Zie ook vertrouwenaar.
Slachtmaand November (la.)
Slingerwijdte Amplitude (la.)
Snelheidswedstrijd Race (en.)
Soortelijk (bnw.) Specifiek (fr.) Zie ook gericht (bw.), kenmerkend (bnw.).
Speeltuig Instrument (fr.)
Muziekinstrument (fr.)
Speeltuiglijk Instrumentaal (fr.)
Spel
Schermspel
Game (en.)
Videospel (la.+nl.)
Speler
Schermspeler
Gamer (en.)
Spelkunst Orthografie (fr.)
Spiekbrief Cheat sheet (en.)
Spijslijst Menukaart (fr.)
Splijtzwam
Staafdiertje
Staafje
Bacterie (la.)
Spijzer Caterer (en.)
Springstof Explosief (fr.)
Sprokkelmaand Februari (la.)
Sprook Legende (fr.)
Staafreeks Alfabet (la.)
Staafreekselijk Alfabetisch (la.)
Staathuishoudkunde Economie (fr.)
Standvastig Stabiel (fr.)
Standvastigheid Stabiliteit (fr.)
Steekproef
Voorbeeld
Sample (en.)
Steenrat Cavia (la.)
Stellingname Statement (en.) Zie ook verklaring, uitspraak.
Stelsel Systeem (la.)
Stelselmatig Systematisch (du.)
Stembuiging Intonatie (fr.)
Stemmelijk Vocaal (fr.)
Sterrenkunde Astronomie (la.)
Stikmerk Label
Etiket
Stille Wereldzee Pacifische Oceaan (en.+fr.)
Stille Oceaan (nl.+fr.)
Grote Oceaan (nl.+fr.)
Stilstaan Stagneren (fr.) Zie ook stremmen.
Stilstand Stagnatie (fr.) Zie ook stremming.
Stip Saus (fr.)
Stoot Babe (en.)
Stortbad Douche (fr.) Zie ook druipbad.
Stralenkrans Aureool (fr.)
Halo (en.)
Streekwoord Dialectwoord (fr.)
Streekwoordenboek Dialectwoordenboeken (fr.)
Struif Omelet (fr.) Zie ook eierstruif.


T

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Taaleigen Idioom (fr.)
Taalzuiveraar Taalpurist (nl.+fr.)
Taalzuiverheid Taalpurisme (nl.+fr.)
Tak Categorie (la.)
Tandenlaak Tandarts (nl.+du.)
Te In (bij plaatsaanduidingen) (nl.)
Tel Seconde (fr.)
Tegenstelling Contrast (fr.)
Tegenstrijdigheid Oxymoron (en.)
Tegenwoord Antoniem (gr.)
Tegoedbewijs Tegoedbon (nl.+fr.)
Voucher (en.)
Tepelhof Areola (la.)
Ter zake Ad rem (la.)
Terugkeer Comeback (en.)
Terugstellen Resetten (en.)
Tienjaar Decennium (la.)
Decade (en.)
Tientallig Decimaal (fr.)
Tijdgevoel
Tijdsbepaling
Tijdzetting
Timing (en.)
Tijdrekenkunde Chronologie (gr.)
Tijdrekenkundig Chronologisch (gr.)
Tijdschreef Deadline (en.)
Tijdwijzer Kalender (du.)
Timmer Bouwmateriaal (fr.)
Toekomstverdichting
Wetenschapsverzinsel
Sciencefiction (en.)
Toeleggen Specialiseren (fr.)
Toelegger
Toelegster
Specialist (fr.)
Toelegging Specialisatie (fr.)
Toepassing Programma (la.)
Toeschouw (ev.)
Toeschouwers (mv., m.)
Toeschouwsters (mv., v.)
Publiek (fr.)
Toespraak Speech (en.)
Oratie (la.)
Zie ook redevoering.
Toespreken Speechen (en.)
Oreren (la.)
Zie ook redevoeren.
Toespreekster
Toespreker
Speecher (en.)
Toestand Status (la.)
Toestemming Consent (fr.)
Permissie (fr.)
Toets Test (en.)
Toetsen Testen (en.)
Toetsenbord Keyboard (en.)
Toevoegsel Affix (la.)
Toewijzing Allocatie (fr.)
Toezien Monitoren (en.)
Toneelspeelster Actrice (fr.)
Toneelspelen Acteren (fr.)
Toneelspeler Acteur (fr.)
Tongval Accent (fr.) Zie ook klemtoon, nadruk.
Toogkracht Magnetisme (fr./la.)
Toogkrachtig Magnetisch (fr./la.)
Toogsteen Magneet (fr./la.)
Tovenaar
Tovenares
Magiër (fr.)
Tovenarij
Toverkunst
Magie (fr.)
Trap Fase (fr.)
Trekker Tractor (en.)
Treurspel Tragedie (la.) Zie ook onheil.
Tussenlands Internationaal (en.)
Tussenruimte Spatie (la.)
Tussentijd Interval (fr.)
Twaalftallig Duodecimaal (la.)
Tweede naamval Genitief (la.)
Tweedehandse wagen Occasion (en.)
Tweespraak Dialoog (fr.)
Tweestrijd Duel (fr.)
Tweetallig Binair (fr.)


U

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Uitblinken Shinen (en.)
Uitdrukking Expressie (fr.)
Uiteraard (bw.) Natuurlijk (bw.) Zie ook aards (bnw.).
Uiterling Definitief (fr.)
Uitgelicht Highlighted (en.)
Uitgeschakeld Geëlimineerd (fr.)
Uitheems Allochtoon (gr., bnw.)
Uitheemse Allochtoon (gr., m.)
Uitkiezend Selectief (fr.) Zie ook kieskeurig.
Uitkomst Resultaat (fr.) Zie ook uitslag.
Uitleggen Interpreteren (fr.) Zie ook vertolken.
Uitlegging Interpretatie (fr.) Zie ook vertolking.
Uitlichtbaar Highlightable (en.)
Uitrusting Outfit (en.)
Uitschakelen Elimineren (fr.)
Uitsluiten Boycotten (en.)
Uitsluitend Exclusief (fr.)
Uitspreken Prononceren (fr.)
Uitvoering Versie (fr.)
Uitwendig Extern (fr.)
Uitwerking Effect (la.)
Uitwijkeling (m.)
Uitwijkelinge (v.)
Emigrant (fr.)
Uitwijken Emigreren (fr.)
Uitwijking Emigratie (fr.)


V

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Vaandel Banier (fr.)
Banner (en.)
Vaardig Technisch (du.)
Vaardigheden Skills (en.)
Vaardigheid Skill (en.)
Techniek (fr.)
Vaardkunde Technologie (en./fr.)
Vaardkundig Technologisch (en./fr.)
Vaarnis Avontuur (fr.) Zie ook lotgeval.
Vaderlander (m.)
Vaderlanderes (v.)
Patriot (fr.)
Vaderlandsliefde Patriottisme (fr.)
Vaderlandslievend Patriottisch (fr.)
Vaklieden (g.)
Vakmannen (m.)
Vakvrouwen (v.)
Professionals (en.)
Vakman
Vakvrouw
Professional (en.)
Vasteland Continent (fr.) Zie ook werelddeel.
Vastelandelijk Continentaal (fr.)
Vastenavond Carnaval (fr.)
Veer Pluim (la.)
Veil Corrupt (la.)
Veile Corrupte (la.)
Veilheid Corruptie (fr./la.)
Veiligheidskussen Airbag (en.)
Veldtocht Campagne (fr.) Zie ook verkiezingsstrijd.
Velm Film (en.) Zie ook vlies.
Velmvoortbrenging Filmproductie (en.+la.)
Veraanschouwelijken Illustreren (fr.)
Veralgemenen Generaliseren (fr.)
Verbannen Geband (en.) Het vernederlandste Engelse leenwoord 'bannen' (uitgesproken als 'bènnen') niet te verwarren met het Nederlandse werkwoord bannen (waarvan het voltooid deelwoord gebannen is).
Verbeelding Fantasie (fr.) Zie ook verbeeldingskracht.
Verbijsterd Flabbergasted (en.)
Verbijstering Shock (en.) Zie ook schok, schoktoestand en uitdrukking van slag.
Verbloemen Sugarcoaten (en.)
Verbond Coalitie (fr.)
Verbondsverding Coalitieakkoord (fr.+fr.)
Verbreiding Diffusie (fr.) Zie ook verstrooiing.
Verbruiker Consument (la.)
Verding Akkoord (fr.)
Verdraagzaam Tolerant (fr.)
Verdraagzaamheid Tolerantie (la.)
Vereniging Club (en.)
Verenkelen Individualiseren (fr.)
Verenkeling Individualisatie (fr.), Individualisering (fr.)
Verf Kleur (fr.)
Verfijnd Subtiel (fr.) Zie ook scherpzinnig.
Vergoeden Refunden (en.)
Vergrendeling Lockdown (en.)
Vergronden Failliet gaan (fr.)
Vergronder Bankroetier (fr.)
Vergronding Bankroet (fr.), Bankrupt (en.), Faillissement (fr.)
Vergunning Licentie (fr.)
Vergunningsovereenkomst Licentiedeal (fr.+en.)
Verheving Podium (la.)
Verklaarder Explainer (en.)
Verklapper Spoiler (en.)
Verlanden Migreren (la.)
Verlander Migrant (la.)
Verlanding Migratie (fr.)
Verloop Proces (fr.)
Verloopstekker Adapter (en.)
Vermaak Entertainment (en.)
Amusement (fr.)
Zie ook afleiding, vertier.
Vermaakreus Entertainmentgigant (en.+la.)
Vermaakster (v.)
Vermaker (m.)
Entertainer (en.)
Vermakelijk Amusant (fr.)
Amusing (en.)
Vermaken Entertainen (en.)
Amuseren (fr.)
Vermogen Kapitaal (fr.)
Vernufteling Ingenieur (fr.)
Veronderstelling Hypothese (fr.)
Verontrusten Alarmeren (fr.)
Verontrustend Alarmerend (fr.)
Verontschuldiging Excuus (fr.)
Veroorzaten Compenseren (fr.) Zie ook vereffenen.
Verramelijk Conceptueel (fr.)
Verraam Concept (fr.)
Verrel Kwart (fr.)
Verreleeuw Generatie (fr.)
Verreljaar Kwartaal (fr.)
Trimester (la.)
Verreluur Kwartier (fr.)
Verrichting Functie (la.)
Verrichtingenoverzicht Portfolio (en.)
Verrichtingskundig Fysiologisch (fr.)
Verrichtingsleer Fysiologie (fr.) Zie ook verrichtingskunde.
Verscheidenheid Diversiteit (fr.)
Verschijning Manifestatie (fr.)
Verslag Rapport (fr.)
Verslaggeefster (v.)
Verslaggever (m.)
Journalist (fr.)
Reporter (en.)
Correspondent (fr.)
Versnellen Accelereren (fr.)
Versneller Accelerator (en.)
Versnelling Acceleratie (fr.)
Verspieder Spion (fr.)
Verspieding Spionage (fr.)
Verspiedster Spionne (fr.)
Verspreking Slip (en.)
Verstand Intellect (fr.)
Verstandelijk Intellectueel (fr.) Zie ook verstander.
Verstening Fossiel (fr.)
Versterker Amplifier (en.)
Verstrikking Dilemma (la.)
Verstrooiing Diffusie (fr.) Zie ook verbreiding.
Vertegenwoordiger Agent (fr.) Zie ook zaakvoerder.
Vertegenwoordiging Representatie (fr.) Zie ook plaatsvervulling.
Vertegenwoordigster Agente (fr.)
Vertolken Interpreteren (fr.) Zie ook uitleggen.
Vertolking Interpretatie (fr.) Zie ook uitlegging.
Vertonen Presenteren (fr.)
Vertoner Presentator (fr.)
Vertoning Presentatie (fr.)
Vertoonster Presentatrice (fr.)
Vertrek Kamer (la.)
Vertrouwensman Ombudsman (se.)
Vertrouwensvrouw Ombudsvrouw (se.)
Vervaardiging Fabricage (fr.)
Vervaardigingsverloop Fabricageproces (fr.)
Verven Kleuren (fr.)
Vervolmaken Optimaliseren (fr.)
Vervoer Transport (fr.)
Verwaand Arrogant (fr.)
Verwaandheid Arrogantie (fr.)
Verwantschap Affiniteit (fr.)
Verwekken Genereren (la.)
Verwerkelijken Actualiseren (fr.)
Verwezenlijken Realiseren (fr.) Zie ook beseffen.
Verwijl Pauze (fr.)
Verzameling Collectie (fr.)
Verzetsuiting Protest (fr.)
Vetgans Pinguïn (en.)
Vierde naamval Accusatief (la.)
Vierschaar Tribunaal (fr.)
Vijfjaar Lustrum (la.)
Vindingarm Oncreatief (fr.)
Vindingrijk Creatief (fr.)
Fantasierijk (fr.+nl.)
Zie ook scheppend.
Vinklijst Checklist (en.)
Vlak Plat (fr.)
Vlakkeland Platteland (fr.)
Vliegkater Jetlag (en.)
Vlootheer (m.)
Vlootvrouwe (v.)
Admiraal (fr.) Zie ook vlootvoogd (m.)., vlootshoofd (o.)
Vlootheerschap Admiraalschap (fr.) Zie ook zeevoogdijschap.
Vlootheersstaf Admiraalstaf (fr.)
Voedgeld Alimentatie (fr.)
Voedingskundige Diëtist (fr., m.)
Diëtiste (fr., v.)
Voetvolk Plebs (la.)
Volkerenmoord Genocide (en.)
Volksgemeenschap Natie (fr.)
Volksmacht Democratie (fr.)
Volksmachter Democraat (fr.)
Volksmachtelijk Democratisch (fr.)
Volksvertegenwoordiging Parlement (fr./en.)
Volksziekte Epidemie (gr.)
Volledig Compleet (fr.)
Volmaakt Perfect (la.)
Volmaaktheid Perfectie (fr.)
Volmaken Perfectioneren (fr.)
Volmaker (m.)
Volmaakster (v.)
Perfectionist (la.)
Volstrekt Absoluut (la.) Zie ook onbeperkt.
Voltijd Fulltime (en.) Zie ook voltijds.
Voorbijgaan Passeren (fr.)
Voorhoogtijd Advent (la.)
Voorkomen Look (en.) Het Engelse 'look' (uitgesproken als 'loek') niet te verwarren met het Nederlandse look.
Voorrede Proloog (fr.) Zie ook voorwoord.
Voorspeller (m.)
Voorspelster (v.)
Profeet (fr.)
Voorstellingsbeeld Imago (la.)
Voortbrengen Produceren (la.)
Voortbrenger Producent (??.)
Voortbrenging Productie (??.)
Voortbrengingsmaatschappij Productiemaatschappij (la.+nl.)
Voortbrengsel Product (la.)
Voortbrenkelijk Productief (fr.)
Voortgebracht Geproduceerd (la.)
Voortvaring Procedure (fr.)
Voorvaderlijk Ancestraal (fr.)
Voorvertoning Preview (en.)
Voorwerp Object (fr.)
Voorwerpelijk Objectief (fr.)
Voorzetsel Prepositie (la.)
Voorzijde Voorkant (la.)
Vormelijk Formeel (fr.)
Vormloos Amorf (la.)
Vormgeving Design (en.)
Vorming Formatie (fr.)
Vraaggesprek Interview (en.)
Vraagstuk Kwestie (fr.)
Vrijborstig Topless (en.)
Vrijwaringsbepaling Disclaimer (en.)
Vrijwaringsclausule (nl.+fr.)
Vrijzinnig Liberaal (fr.)
Vrist Termijn (la.)
Vrolijkheid Hilariteit (fr.)
Vroon Domein (fr.)
Vrouwe Dame (fr.)
Vrouwlijnvormig Matrilineair (fr.)
Vrouwzin Feminisme (la.)
Vrouwzinnig Feministisch (la.)
Vrouwzinnige Feminist (la., m.)
Feministe (la., v.)
Vruchtafdrijving Abortus (la.)
Vuurberg Vulkaan (la.) Zie ook vuurgebergte.
Vuurbraak Eruptie (fr.) Zie ook vuurbraking, uitbarsting.
Vuurmond Krater (la.)
Vuurschilder Emailleur (fr.)
Vuurschilderen Emailleren (fr.)
Vuurschilderij Email (fr.) Niet te verwarren met het Engelse e-mail.
Vuurwater Alcohol (la.)
Vuurzucht Pyromanie (fr.)


W

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Waam Lava (it.) Zie ook hellemoor.
Waamachtig Lava-achtig (it.)
Waamgang Lavatunnel (it.+en.) Zie ook helgang.
Waamstroom Lavastroom (it.) Zie ook helstroom.
Waardschap Economie (la.) Zie ook de leergildige tegenhanger waardschapkunde.
Waardschappelijk Economisch (la.)
Waardschapper Econoom (la.)
Waarmerk Certificaat (fr.)
Waarmerken Certificeren (la.)
Waarmerken Certificaten (la.)
Waarmerking Certificering (la.)
Waarnemen Observeren (fr.)
Waarneming Observatie (fr.)
Wagen (znw.) Auto (fr.)
Automobiel (fr.)
Wagen (ww.) Riskeren (fr.)
Wanschik Wanorde (nl.+fr.)
Wanschriftige Analfabeet (du.)
Wanschriftigheid Analfabetisme (du.)
Wapenschild Blazoen (fr.)
Warmtegraad Temperatuur (fr.)
Warnis Chaos (la.)
Webpost E-mail (en.)
Webstee Website (en.)
Webverkenner Browser (en.)
Webwinkel Webshop (en.)
Wedergeboorte Renaissance (fr.)
Wedertekenen Countersignen (en.)
Wedstrijd Match (en.)
Weefsel Textiel (fr.)
Weekeinde Weekend (en.) Zie ook naweek.
Weelde Luxe (fr.)
Weelderig Luxueus (fr.)
Weeldewaar Luxeartikel (fr.)
Weemoed Melancholie (fr.)
Weergalm Echo (la.) Zie ook nagalm.
Weergalmbeeld Echogram (en.)
Weergalmkunde Echografie (la./el.)
Weerkunde Meteorologie (fr.)
Weerkundige Meteoroloog (el.)
Weersgesteldheid Klimaat (fr.)
Weg Route (fr.) Zie ook koers.
Weifelaar Sergeant (fr.) Zie ook weifel.
Welgemoed Optimistisch Zie ook hoopgevend, hoopvol.
Welgemoedheid Optimisme (fr.)
Welgezien Populair (fr.) Zie ook geliefd en veelgevraagd.
Welgezienheid Polariteit (fr.)
Welslagen Succes (fr.)
Welslagend Succesvol (fr.)
Wenk Hint (en.)
Tip (en.)
Wentelaar Cilinder (fr.)
Wereldburger (m.)
Wereldburgeres (v.)
Kosmopoliet (fr.)
Werelds Kosmopolitisch (el.)
Wereldsziekte Pandemie (el.)
Wereldszin Kosmopolitisme (el.)
Wereldweb World Wide Web (en.)
Wereldzee Oceaan (fr.)
Wereldzeematig Oceanisch (fr.)
Werkdadig Praktisch (du.)
Werkelijkheid Realiteit (fr.)
Werkgenoot (m.)
Werkgenote (v.)
Collega (la.)
Werkgroep Comité (fr.)
Werkkracht Energie (fr.) Zie ook kracht.
Werkkrachtig Energiek (fr.) Zie ook krachtig.
Werktuiger Machinist (fr.)
Werktuigkunde Mechanica (la.)
Werktuigkundige Mechanicus (la.)
Werktuiglijk Mechanisch (la.)
Werktuigwijze Mechanisme (fr.) Zie ook werking.
Werkzaam Actief (fr.)
Werkzaamheid Activiteit (fr.)
Werpsel Projectiel (fr.)
Werveldenken Brainstormen (en.)
Werveldenkzitting Brainstormsessie (en./fr.)
Werveling Rekruut (fr.)
Wervelingen Rekruten (fr.)
Wervelwind Tornado (es.)
Werven Rekruteren (fr.)
Werver Recruiter (en.)
Werving Acquisitie (fr.)
Rekrutering (fr.)
West-Avondland West-Europa (la.)
Wetsman Politieagent (fr.)
Wetsvrouw Politieagente (fr.)
Wettelijk Legaal (fr.)
Wijbed Altaar (la.)
Wijnmaand Oktober (la.)
Wijsbegeerte Filosofie (fr.)
Wijsgeer Filosoof (fr.)
Wijsgeren Filosofen (fr.)
Wijsgerig Filosofisch (fr.)
Wijze Manier (fr.)
Willekeurig Random (en.)
Winkel Shop (en.)
Winkelen Shoppen (en.)
Wintermaand December (la.)
Wisselkeuze Alternatief (fr.)
Wisselwerking Interactie (fr.)
Witling Albino (pt.)
Woerd Mannetjeseend (nl.)
Wolk Cloud (en.)
Wolkdienst Clouddienst (en.+nl.)
Wonderlijk Bizar (fr.)
Wonne Euforie (fr.)
Wonnig Euforisch (fr.)
Woonvertrek Woonkamer (nl.+la.)
Woordafleidkunde Etymologie (fr.) Zie ook woordherkomst.
Woordafleidkundige (g.) Etymoloog (m., el.)
Etymologe (v., el.)
Woordblind Dyslectisch (du.)
Woordblindheid Dyslexie (el.)
Woordenboekschrijfster (v.)
Woordenboekschrijver (m.)
Lexicograaf (la.)
Woordenboekschrijving Lexicografie (la.)
Woordenschat Vocabulaire (fr.)
Woordenkeus Terminologie (du.)

Algemene Woordenlijst/X Algemene Woordenlijst/Y


Z

Wisselkeuze(s) Hedendaags evenwoord, leenwoord, spreektaal of vertaling Toelichting
Zaadbal Testikel (la.)
Zaakwoordenboek Encyclopedie (fr.)
Zedenleer Ethiek (la.)
Zedelijk Ethisch (la.)
Zeematig Marien (fr.)
Zelfgericht Egocentrisch (en.)
Zelfgerichtheid Egocentrisme (en.)
Zelfsfeer Privacy (en.)
Zelfstandig naamwoord Substantief (la.)
Zelfvoorzienend Autarkisch (gr.)
Zelfvoorziening Autarkie (gr.)
Zelfzucht Egoïsme (la.)
Zelfzuchtig Egoïstisch (la.)
Zestientallig Hexadecimaal (gr.+fr.)
Zie Pupil (fr.)
Ziekenwagen Ambulance (fr.)
Zielkunde Psychologie (la.)
Zielkundig Psychologisch (du.)
Zielkundige Psycholoog (gr.)
Psychologe (gr.)
Zielsverwant (m.)
Zielsverwante (v.)
Soulmate (en.) Zie ook boezemvriend, boezemvriendin, geestverwant, geestverwante, hartsvriend en hartsvriendin.
Zijde Kant (la.) Zie ook rand, richting.
Zijdelijk Partijdig (fr.)
Zijger Filter (fr.)
Zijgen Filteren (fr.)
Zijgers Filters (fr.)
Zitting Sessie (fr.)
Zinblok Alinea (fr.)
Zinnebeeld Symbool (fr.)
Zinnebeeldig Symbolisch (fr.)
Zinnelijk Sensueel (fr.)
Zinnelijkheid Sensualiteit (fr.)
Zinraking Sensatie (fr.)
Zomermaand Juni (la.)
Zonloos
Zwartgallig
Somber (fr.)
Zonnescherm Parasol (fr.)
Zuid-Amalrijk Zuid-Amerika (it.)
Zuidernaaf Antarctica (gr.)
Zuidpool (nl.+fr.)
Zuidland Australië (la.)
Zuigeling Baby (en.)
Zuilsteen Basalt (fr.)
Zuiver Puur (fr.) Zie ook helder.
Zwaardvechter Gladiator (la.)
Zwaardvechterkeet Gladiatorbarak (la., fr.)
Zwaardvechtster Gladiatrix (la.)
Zwaardwalvis Orka (la.)
Zwang
Zwier
Mode (fr.)
Zwartgalligheid Somberheid (fr.)